Εφαρμογή διασυνδεδεμένου συστήματος διαχείρισης 

Ευθύνες και αρμοδιότητες

Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης

Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία

Τεκμηρίωση

Έλεγχος εγγράφων

Παρακολούθηση και μέτρηση

Έλεγχος και μετρήσεις

Έλεγχος της συμμόρφωσης προς το νόμο

Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

Αρχεία

Εσωτερικές επιθεωρήσεις

Ποιότητα

Πολιτική ποιότητας

Περιβάλλον

Περιβαλλοντική πολιτική

Προσδιορισμός των σχετικών πτυχών / στοιχείων και αξιολόγησης τους

Προσδιορισμός των νομικών πτυχών

Περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και προγράμματα

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ασφάλεια και υγεία