Δημόσια Διαβούλευση για τον περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022 - Περίοδος Διαβούλευσης: 5 Απριλίου 2022 έως 29 Απριλίου 2022 συμπεριλαμβανομένων.


Σας ενημερώνουμε ότι, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει σχόλια και εισηγήσεις επί του πιο προσχεδίου Νόμου με τίτλο «ο περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», χρησιμοποιώντας το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση generalmanager@eac.com.cy

Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να σταλούν παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 29 Απριλίου 2022, ώρα 14:00.

 

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  5 Απριλίου 2022