​​​​​​​​​​​​​​​​​


349/2019
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δεξιότητες Πληροφορικής: Microsoft Word, Excel-Βασικό Επίπεδο, Excel-Προχωρημένο Επίπεδο και Ms Project
11/09/2019
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δεξιότητες Πληροφορικής: Microsoft Word, Excel-Βασικό Επίπεδο, Excel-Προχωρημένο Επίπεδο και Ms Project, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.