Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής

​​​​​​Κατασκευή δικτύου

Συντήρηση Δικτύου

Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνίες

Κέντρο Ελέγχου Επιθεώρησης Μετρητών ( Κ.Ε.Ε.Μ)


​Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) 


Η Διεύθυνση ΙΣΔ σκοπό έχει την κατασκευή και συντήρηση του δικτύου διανομής και την εγκατάσταση μετρητών σε καταναλωτές και παραγωγούς.

​Οι γενικές υποχρεώσεις της Διεύθυνσης ΙΣΔ είναι να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα οικονομικό, αποδοτικό, συντονισμένο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα διανομής, που να διασφαλίζει ότι ικανοποιεί τις εύλογες ανάγκες σε ηλεκτρισμό, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη προσοχή και φροντίδα για προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΙΣΔ περιλαμβάνουν: 
 • Κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν την επέκταση, ενδυνάμωση και συντήρηση του Ηλεκτρικού Δικτύου Διανομής καθώς επίσης και του Δικτύου Τηλεπικοινωνιών.

 • Προγραμματισμός, παρακολούθηση και διεξαγωγή των εργασιών συντήρησης του Δικτύου Διανομής.

 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας του ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του δικτύου διανομής.

 • Διατήρηση αποθεμάτων υλικών και εξοπλισμού, για ικανοποίηση των αναγκών για επέκταση, αναβάθμιση και συντήρηση του Δικτύου Διανομής.

 • Η διακρίβωση των μετρητών από το Κέντρο Ελέγχου και Επισκευής Μετρητών (ΚΕΕΜ)


Οι βασικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης ΙΣΔ είναι:


Κατασκευές, Προδιαγραφές & Τεχνολογία
 • Επέκταση, ενδυνάμωση βελτίωση και συντήρηση του δικτύου διανομής.

 • Εγκατάσταση εναερίων γραμμών, κατασκευή εναερίων και υπογείων παροχών για σκοπούς σύνδεσης καταναλωτών.

 • Εγκατάσταση μετρητών, τοποθέτηση/συνένωση καλωδίων, κατασκευή και ενεργοποίηση υποσταθμών διανομής.

 • Εγκατάσταση Οδικού Φωτισμού σε νέες αναπτύξεις ή επεκτάσεις δικτύου.

 • Διακοπές και επανασυνδέσεις καταναλωτών κατ' εντολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

 • Εντοπισμός, διερεύνηση και αποκατάσταση βλαβών.

 • Συγγραφή Κωδικών Πρακτικής και Μεθόδων Κατασκευών καθώς και Τεχνικών Οδηγιών και Διαδικασιών του Δικτύου Διανομής.

 • Αναθεώρηση Τεχνικών Προδιαγραφών λόγω αλλαγών στα Διεθνή Πρότυπα ή λόγω βελτιώσεων στην τεχνολογία ή αλλαγών στη χρήση των υλικών.

 • Αξιολόγηση διαγωνισμών και διαχείριση συμβολαίων προμήθειας υλικών, παροχής υπηρεσιών και έργων.

 • Διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων υλικών με βάση Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.

 • Διεξαγωγή δοκιμών τύπου και σχεδιασμού σε ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών και δοκιμές ρουτίνας και αποδοχής στα εργοστάσια των κατασκευαστών.

 • Έλεγχος υλικών κατά την παραλαβή τους στις αποθήκες και δοκιμές στο δίκτυο.

 • Κανονισμοί ασφαλείας

 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 


Συντήρηση & Υποστήριξη Δικτύου​


 • Γίνεται προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των εργασιών συντήρησης του Δικτύου Διανομής.

 • Διεκπεραίωση Μονοετών και Διετών συντηρήσεων υποσταθμών διανομής.

 • Προγραμματισμός και διεκπεραίωση της συντήρησης του εναερίου δικτύου διανομής συμπεριλαμβανομένων των κλαδευμάτων και τον έλεγχο και επιδιόρθωση των γειώσεων.

 • Συγγραφή Οδηγιών και Κωδικών πρακτικής για τη συντήρηση.

 • Αξιολόγηση διαγωνισμών και διαχείριση συμβολαίων υλικών, υπηρεσιών και έργων

 • Κανονισμοί ασφαλείας

 • Διαχείριση στόλου οχημάτων

   
Τηλεπ​ικοινωνίες/Ηλεκτρονική


 • Mελέτες, προδιαγραφές, διαχείριση θεμάτων τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, επιδιόρθωση και αναβάθμιση των συστημάτων Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης και Προστατευτικής Ασφάλειας.

 • Διαχείριση των Στρατηγικών Συνεργασιών στις Τηλεπικοινωνίες.

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Μονάδες της ΑΗΚ και ΔΣΚΜ.

 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • Διερεύνηση και επιδιόρθωση βλαβών τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • Αξιολόγηση διαγωνισμών και διαχείριση συμβολαίων υλικών, υπηρεσιών και έργων.

 • Λειτουργία εργαστηρίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

   
Αγορές


 • Ετοιμασία όρων διαγωνισμών

 • Προκήρυξη διαγωνισμών για αγαθά, υπηρεσίες και έργα.

 • Ετοιμασία, έλεγχος, έγκριση και έκδοση Διαγωνισμού.

 • Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης ή Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης.

 • Ετοιμασία και έλεγχος Συγκριτικού Πίνακα Τιμών.

 • Ετοιμασία Έκθεσης Αξιολόγησης.

 • Έγκριση Αποφασίζοντος Οργάνου και κατακύρωση ανάθεσης Συμβάσεων.

 • Ετοιμασία και γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων.

 • Διατήρηση Αρχείου για αγορές και συμβάσεις.

 • Ετοιμασία, έλεγχος, έγκριση και έκδοση Παραγγελίας/Συμβολαίου.

 • Φύλαξη Προσφορών, Συμβολαίων και Εκθέσεων Αξιολόγησης.

 • Διαχείριση Σύμβασης.

 • ​Διαχείριση εγγυητικών επιστολών, ασφαλιστικών συμβολαίων​