​Έρευνα στο Τομέα Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τη Μέθοδο Έξυπνου Συμψηφισμού Μετρήσεων 

Τον Οκτώβριο του 2012 υποβλήθηκε από την ΑΗΚ σε συνεργασία με 4 άλλους εταίρους, η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Smart net metering for promotion and cost-efficient grid-integration of PV technology in Cyprus (LIFE+ SmartPV)» για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ για την Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Η πρόταση είχε προϋπολογιζόμενο κόστος €1,219,838, έχει αξιολογηθεί επιτυχώς και έτυχε χρηματοδότησης ύψους €568.464. Το συμβόλαιο (Contract No: LIFE12ENV/CY/000276) έχει υπογραφεί από τo Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Συντονιστής του έργου τον Αύγουστο 2013 και είναι διάρκειας 44 μηνών (Ιούλιος 2013 μέχρι Μάρτιος 2017).

Σκοπός της ερευνητικής πρότασης θα είναι η μελέτη του μέτρου ενθάρρυνσης της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ηλεκτροπαραγωγής με τη μέθοδο του έξυπνου συμψηφισμού μετρήσεων (smart net metering scheme) και η βελτιστοποίηση του ώστε να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα ακριβά μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή μέσω εγγυημένων διατιμήσεων (Feed-in Tariffs). Η πρόταση θα είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επίδειξης της εφαρμογής μιας καινοτόμου μεθόδου συμψηφισμού μετρήσεων και συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης για φωτοβολταϊκά συστήματα σε 300 σπίτια στην Κύπρο. Επιπλέον, σε 3000 καταναλωτές που θα εμπίπτουν στην Α’ φάση εφαρμογής του συστήματος AMI της ΑΗΚ θα εξεταστεί ο επηρεασμός της ενεργειακής τους κατανάλωσης λόγω της παρουσίας πληροφορίας για την καταναλισκόμενη ενέργεια και την τιμή της, αλλά και λόγω της ενεργειακής εκπαίδευσης που θα τύχουν. Το έργο αναμένεται να βοηθήσει στην ανάδειξη και κατανόηση του κόστους και οφέλους που επωμίζονται οι εταιρείες παροχής ενέργειας και οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου εκ μέρους της ΑΗΚ είναι ο Χρίστος Ζαννετής και επιστημονικοί συνεργάτες ο κ. Μάριος Σκορδέλης, ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ο κ. Μάριος Παππουτής, ο κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου και ο κ. Χάρης Γεωργάκης.

Στα πλαίσια αυτού του έργου κύρια συνεισφορά της ΑΗΚ θα είναι η παροχή και διαχείριση ολοκληρωμένης υποδομής μετρήσεων και επικοινωνιών για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, διαχείριση και διάχυση των δεδομένων. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ θα καθορίσει ένα σύστημα δυναμικών διατιμήσεων για τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων. 

Στο όλο ερευνητικό έργο συμμετείχε, επίσης, ερευνητικό προσωπικό των πιο κάτω οργανισμών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:

 •  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Συντονιστής έργου)

 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος

 • Deloitte, Κύπρος

 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Κύπρος

​Έρευνα στον Τομέα Κοινωνικής Πλατφόρμας Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

sep.jpg
 

 Τον Φεβρουάριο 2013, υποβλήθηκε από την ΑΗΚ, σε συνεργασία με 9 άλλους εταίρους, για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ερευνητική πρόταση με τίτλο Social Electricity Online Platform (SEOP). Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς και έτυχε χρηματοδότησης ύψους €371.499. Το συμβόλαιο (Contract No: 543375-LLP-1-2013-1-CY-KA3-KA3MP) υπογράφτηκε από την ΑΗΚ τον Σεπτέμβριο 2013 ήταν διάρκειας 2 ετών (Ιανουάριος 2014 μέχρι Δεκέμβριος 2015). Η επίσημη ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου βρίσκεται στη διεύθυνση www.seop-project.eu.

Σκοπός της ερευνητικής πρότασης ήταν η δημιουργία κοινωνικής πλατφόρμας τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η οποία επέτρεπε στους Ευρωπαίους πολίτες να εκπαιδεύονται όσο αφορά τη σωστή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας με πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο κοινοτήτων. Αυτή η εκπαίδευση γινόταν μέσω διαδικτύου και οι πολίτες εκτός από το να συγκρίνουν την ηλεκτρική κατανάλωση των οικείων τους με αντίστοιχες καταναλώσεις των φίλων τους ή γειτόνων τους, μάθαιναν και πρακτικές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα τους. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου εκ μέρους της ΑΗΚ ήταν ο κ. Αντρέας Ιωαννίδης και επιστημονικοί συνεργάτες ο κ. Ιωάννης Χατζηπασχάλης και ο κ. Γιώργος Κούρτης.

 

Στα πλαίσια αυτού του έργου LLP.jpg κύρια συνεισφορά της ΑΗΚ ήταν η παροχή πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των καταναλωτών, η πιλοτική δοκιμή της πλατφόρμας στο διαδίκτυο, η διάχυση των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξασφάλιση της εκμετάλλευσης και διείσδυσης της πλατφόρμας στις καθημερινές της εργασίες, καθώς και η παροχή υποστήριξης στη διείσδυση της πλατφόρμας σε άλλους φορείς στην Ευρώπη.

 

Ολοκληρώθηκαν και αποστάληκαν στον επικεφαλή της Τρίτης Δέσμης Εργασίας, η μελέτη σχετικά με τις υπάρχουσες διαδικτυακές πλατφόρμες εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η μελέτη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργιεας. Επίσης, ολοκληρώθηκε και αποστάληκε στον επικεφαλή της Τέταρτης Δέσμης Εργασίας, το υλικό που συμπεριλήφθηκε στο διαδικτυακό μάθημα που υπάρχει στην πλατφόρμα και αφορά τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε επίπεδο οικιακών καταναλωτών, όσο και σε επίπεδο εταιριών και σε εθνικό επίπεδο με τα διάφορα σχέδια στήριξης μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Το μάθημα περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο περιγραφής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και διάφορα τεστ που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Ολοκληρώθηκαν και ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα τέσσερα ειδικά διαδικτυακά μαθήματα για εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα σχετικά με εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις οικίες, σωστή χρήση ηλεκτρικών συσκευών καθώς και πληροφορίες για διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταικά συστήματα και τις ανεμογεννήτριες.

 

Διενεργήθηκε επίσης μια πιλοτική μελέτη σε 8 Ευρωπαικές χώρες με τη συμμετοχή πέραν των 300 Ευρωπαίων πολιτών με στόχο την απόδειξη της επιρροής των διαιδικτυακών μαθημάτων και των διαδικτυακών πλατφόρμων στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όσο αφορά την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν την μελέτη οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε τα τέσσερα διαδικτυακά μαθήματα της πλατφόρμας και ακολούθως την διαδικτυακή εφαρμογή της Κοινωνικής Δικτύωσης για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ενώ η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε μόνο την διαδικτυακή εφαρμογή.

 

Ολοκληρώθηκαν και αποστάληκαν στον επικεφαλή της Έβδομης Δέσμης Εργασίας, που αφορά τα πιλοτικά τεστ της διαδικτυακής εφαρμογής και των διαδικτυακών μαθημάτων, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συμπερίληψη των συγκεκριμένων χρηστών στα πιλοτικά τεστ καθώς και μια περίπτωση χρήστη που είχε κάποια επιτυχία η συμμετοχή του στα πιλοτικά τεστ στην εξοικονόμηση ενέργειας στην οικία του την περίοδο που διήρκησαν αυτά τα τεστ σε μορφή μικρής ιστορίας. Επίσης, ολοκληρώθηκε και αποστάληκε στον επικεφαλή της Ένατης Δέσμης Εργασίας, το σχέδιο των ενδιαφερόμενων οργανισμών ενέργειας, δήμων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με την ΑΗΚ και που θα συμπεριλάβουν την εφαρμογή και τα μαθήματα μέσα στις δραστηριότητες τους, καθώς και το σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου από την ΑΗΚ.

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του έργου στις 05 Νοεμβρίου 2015 στη Λευκωσία. Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν πέραν των 80 συνέδρων κυρίως φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών μαθημάτων και της διαδικτυακής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης (Social Electricity) για εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά από τους χρήστες που συμμετείχαν στα πιλοτικά τεστ. Επίσης οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν την εμπειρία στη χρήση καλών πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά μέσω καινοτόμων μεθόδων, όπως το συμψηφισμό με τη χρήση έξυπνων μετρητών και την μέθοδο Αβραάμ. Το παρόν ερευνητικό έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 

Στο όλο ερευνητικό έργο συμμετείχε επίσης, ερευνητικό προσωπικό των πιο κάτω οργανισμών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Συντονιστής έργου)

 • Malta Intelligent Energy Management Agency, Μάλτα

 • E-C-C Verein für interdisziplinäre Beratung und Bildung, Αυστρία

 • Kanuas Regional Energy Agency, Λιθουανία

 • INTEGRA INŠTITUT, Σλοβενία

 • Meath Community Rural & Social Development Partnership Ltd, Ιρλανδία

 • Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology, Κύπρος

 • QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanje, Σλοβακία

 • Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ελλάδας

 

 

 

 

​​