Πίνακας Διοριστέων Εργάτη Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου.pdf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.pdf 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση Αρ. Α/1 - 2018

 

 

 Εξεταστέα ύλη για την πιο κάτω θέση

 

 

 

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/1-2018

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 15 θέσεων Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου Κλίμακα Α1-Α2 . Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

 

Οι κενές θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:

 
 • Δέκα (10) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση των Συνεργείων των Κέντρων Τεχνικών Υπηρεσιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Συνεργείου Παραλιμνίου
 • Τρεις (3) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση των Συνεργείων Κακοπετριάς και Πλατρών και
 • Δύο (2) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση του Συνεργείου Πόλεως Χρυσοχούς

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ την προτίμησή τους σχετικά με τη Βάση Εργασίας που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε περίπτωση πρόσληψής τους.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίαςτης θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 2. Επιτυχία σε γραπτές, πρακτικές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής. 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 4. Άδεια οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας "Β" 5. Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερομηνίας διορισμού τους και, πριν ο διορισμός επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τη θέση Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών 2 και 17 των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 και των μετέπειτα τροποποιήσεων τους. 2. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα. 3. Πρέπει η υγεία του να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα της θέσης του 4. Λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων της θέσης καθορίζεται ως ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων το 30ο έτος. (Δικαιούχοι αιτητές είναι όσοι γεννήθηκαν από 26 Ιανουαρίου 1988 και μετά).

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α) Να πετύχουν στην εξέταση αξιολόγησης φυσικής κατάστασης

(β) Να πετύχουν σε γραπτές, πρακτικές και προφορικές εξετάσεις της ΑΗΚ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ. ΕΡ014, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά καθώς και την ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τη Βάση Εργασίας στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν σε περίπτωση πρόσληψής τους.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 26 Ιανουαρίου 2018:

 • στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:

 • Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία
 • Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
 • Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

8:00-13:45 (Δευτέρα – Παρασκευή)

15:00-17:15 (Τρίτη)

Την Παρασκευή 26.1.2018, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή 26.1.2018, και ώρα 12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, την ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201612, 22201648, ή 22201611.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

 1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 3. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
 5. Άδεια Οδήγησης
Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.      

Η Διαδικασία Επιλογής για την πλήρωση των κενών θέσεων Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

1ο στάδιο: Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης

       
 1. Μέτρηση δείκτη μάζας σώματος. (Μέγιστο όριο 30)
 2. Δοκιμασίες:

                 (α) Δύναμη χειρολαβής

                 (β) Δοκιμασία δρόμου αντοχής

                 (γ) Ανύψωση με καλαθοφόρο

                 (δ) Τεστ μέτρησης μυϊκής δύναμης κάτω άκρων με ηλεκτρονικό δυναμοτάπητα

Η Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης θα διεξαχθεί από το Κέντρο Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του ΚΟΑ.Όσοι από τους υποψηφίους θα πληρούν το όριο της μέτρησης δείκτη μάζας σώματος και επιτύχουν σε όλες τις πιο πάνω δοκιμασίες, θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της Διαδικασίας Επιλογής.

2ο στάδιο:Γραπτές Εξετάσεις

Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

                 (α) Ελληνικά

                 (β) Θέμα ειδικότητας(Ηλεκτρολογία)

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

3ο στάδιο: Πρακτικές Εξετάσεις

Όλοι οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν σε πρακτικές εξετάσεις πάνω σε βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας. Οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Διεύθυνση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

4ο στάδιο: Προφορικές Εξετάσεις

Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις εξετάσεις (γραπτή και πρακτική κατά σειρά επιτυχίας, με βαρύτητα 50% στις γραπτές και 50% στις πρακτικές εξετάσεις) ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύτηκαν και πληρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστούν τρεις (3) ΠΙΝΑΚΕΣ Διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης τους και σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που φαίνονται πιο πάνω. Με βάση τους ΠΙΝΑΚΕΣ αυτούς, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού των ΠΙΝΑΚΩΝ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου Ν.10(ΙΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

 

Αίτηση ΑΗΚ Αρ. ΕΡ014 

Ειδική Δήλωση

Σχέδιο Υπηρεσίας