sitelogo
banner image
Previous
Next
EAC Website > EL > Η ΑΗΚ > Απασχόληση > Γνωστοποίηση Κενής Θέσης Α/4 - 2017

Γνωστοποίηση Κενής Θέσης Α/4 - 2017

 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡ. Α/4-2017)

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Αρχής.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι αιτητές, κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων πρέπει:

 

1          Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Πανεπιστημιακού τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα, ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Μηχανική Επιστήμη, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Λογιστική Πληροφορική, Οικονομικά, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορικές Επιστήμες, Διοίκηση Προσωπικού, ή να είναι Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σώματος Ελεγκτών.

           

Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλο.

 

 1. Να είναι Μέλη του ΕΤΕΚ ή Μέλη οποιουδήποτε άλλου Σώματος ή άλλου Επαγγελματικού Οργανισμού, εφόσον απαιτείται για σκοπούς εξάσκησης επαγγέλματος.

   
 2. Να έχουν δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στη Βιομηχανία Ηλεκτρισμού, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

   
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. (Για τις πιο πάνω γλώσσες υιοθετούνται ως τεκμήρια τέτοιας γνώσης και/ή κατοχής, τα αποδεκτά τεκμήρια από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όπως καθορίζονται στην εκάστοτε σχετική Εγκύκλιο της).

   
 4. Η κατοχή Μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στη Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και πενταετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της απαιτούμενης στην παράγραφο (3) πιο πάνω δεκαετούς πείρας, αποτελεί πλεονέκτημα. 

              

  Σημείωση:   Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του Κανονισμού 17(α) των Περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 έως 2005, στη συνεδρία του 1/6/2006 με αρ. απόφασης 63.821, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, καθόρισε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ως θέση άσκησης δημόσιας εξουσίας.

 Συνεπώς γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

Οι αιτητές, κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει επίσης:

 

(α)       Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών

(β)       Οι άρρενες αιτητές θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού,

προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Αρχής, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις

αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του

Οργανισμού και δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για λεπτομερή αναφορά στα καθήκοντα και ευθύνες βλέπε συνημμένο Σχέδιο Υπηρεσίας όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο Παράρτημα ΟΓΔΟΟ, Αρ. Τεύχους 4266, στις 24 Νοεμβρίου 2017, Σ/Υ 41.

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του

περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου του 1990 έως 2007, με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι πέντε χρόνια, βλέπε συνημμένη Σύμβαση Εργασίας όπως έχει εγκριθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2017 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (ΕΡ014) για πρόσληψη και να απαντήσουν το επισυνημμένο ερωτηματολόγιο στα ελληνικά και θα πρέπει επίσης να υποβάλουν όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές και άλλα έγγραφα.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της Αρχής, όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018.  Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

7.45-13.45 (Δευτέρα – Παρασκευή)

15.00-17.15 (Τρίτη)

 

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος, το οποίο έχει ορισθεί στα 30.00 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ, όχι επιταγές) και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη.  Σημειώνεται ότι το τέλος δεν επιστρέφεται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο για πρόσληψη, το Ερωτηματολόγιο, το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα λοιπά στοιχεία της θέσης, καθώς επίσης τη Σύμβαση Εργασίας και τη Διαδικασία Επιλογής Γενικού Διευθυντή, από τα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής και την επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής (www.eac.com.cy). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού- Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201611 ή 22201612 ή 22201648.

 

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 19 Ιανουαρίου 2018 (τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

 

 1. (α)         Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος

  ή

   

  (β)         Πιστοποιητικό εγγραφής στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σώματος Ελεγκτών

   
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΤΕΚ  ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα ή Επαγγελματικό Οργανισμό

   
 3. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας

   
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως

   
 5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για τους άρρενες υποψηφίους)

   
 6. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση

   

  Σημ.:  Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.   Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

   

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

 

Διαδικασία Επιλογής Γενικού Διευθυντή

Το Δ.Σ. της Αρχής έχει εγκρίνει σχετική διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών που ισχύουν στην ΑΗΚ. Η διαδικασία περιλαμβάνει πέραν της αξιολόγησης των απαιτήσεων του Σχεδίου Υπηρεσίας, προφορική εξέταση, ως επίσης και συνέντευξη από το Δ.Σ. της Αρχής.

 

Έντυπο Πρόσληψης

Ερωτηματολόγιο

Σχέδιο Υπηρεσίας

Σύμβαση Εργασίας

Διαδικασία Επιλογής Γενικού Διευθυντή

Κριτήρια Επιλογής Γενικού Διευθυντή - Παράρτημα 1

Πίνακας Αξιολόγησης Προφορικής Εξέτασης - Παράρτημα 2

Πίνακας Τελικής Αξιολόγησης - Παράρτημα 3

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
1800 Βλάβες/ Κλαδέματα / Οδικός Φωτισμός/ Αιτήσεις
1818 Πληροφορίες Λογαριασμών
80006000 Καταγραφή Ένδειξης Μετρητή
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
map
map Βρές το κοντινότερο Κέντρο
Η ιστοσελίδα ΑΗΚ είναι πλήρως συμβατή με Internet Explorer 9 και νεότερες εκδόσεις, Google Chrome, Mozilla Firefox και Apple Safari
Copyright 2014 Electricity Authority of Cyprus / Disclaimer           Χάρτης Πλοήγησης
EAC