Σύστημα SCADA - ADMS

​​​Εποπτικό Σύστημα Ελέγχου, Συλλογής Δεδομένων και Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής (Supervisory Control and Data Acquisition / Distribution Management System - SCADA/DMS)

 

Η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ανήκει στη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής. Διανομής.

 

Σύμφωνα με τον Περί Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τα ακόλουθα:

 

  1. Τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας

  2. Tη διαχείριση των ρυθμίσεων όλου του εξοπλισμού του Συστήματος Διανομής (ΣΔ)  με απώτερο σκοπό την διατήρηση της λειτουργίας τους συστήματος εντός των παραμέτρων που προβλέπονται από τους Κανόνες Μεταφοράς Διανομής (ΚΜΔ)

  3. Τη βελτιστοποίηση των δεικτών αξιοπιστίας του συστήματος

  4. Την αξιόπιστη ενσωμάτωση των ΑΠΕ που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής.

  5. Tην ελαχιστοποίηση των απωλειών και του κόστους λειτουργίας του συστήματος

  6. Τη βέλτιστη διαχείριση των βλαβών στο σύστημα με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και απώλειας σύνδεσης στους καταναλωτές-παραγωγού

  1. ς

 

Για να μπορέσει ο ΔΣΔ να διαχειριστεί αποτελεσματικά και να βελτιστοποιήσει την ένταξη των ΑΠΕ στο Σύστημα Διανομής και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του προχώρησε, σε συνεργασία με τους Συμβούλους του, στο λεπτομερή σχεδιασμό και στην ετοιμασία της τεχνικής προδιαγραφής για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος SCADA/DMS. Στόχος του έργου είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου και της ροής της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

 

Το Έργο περιλαμβάνει τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικά, όσο και την εγκαθίδρυση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Διανομής (ΕΚΕΔ), το Εφεδρικό Κέντρου Ελέγχου Διανομής (Εφεδρικό ΚΕΔ) και τεσσάρων περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Διανομής τα οποία θα προσφέρουν στην Αρχή, ως Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής, τα αναγκαία εργαλεία για την ολοκληρωμένη και κεντρική διαχείριση του δικτύου Διανομής, τόσο για τις καθημερινές εργασίες όσο και σε περιπτώσεις βλαβών.

Μέσω των πιο πάνω Κέντρων Ελέγχου Διανομής και των εφαρμογών διαχείρισης του δικτύου που θα περιλαμβάνει το σύστημα SCADA/DMS, θα διενεργείται σε συνεχή βάση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο/365 ημέρες το χρόνο, η  ολοκληρωμένη διαχείριση του Δικτύου Διανομής και η αποτελεσματική διαχείριση της αυξανόμενης διείσδυσης ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάτι που θα συμβάλει και στη μεγιστοποίηση της ικανότητας του δικτύου να απορροφήσει αυτόν τον τύπο ηλεκτροπαραγωγής. Είναι για αυτό που το εν λόγω έργο είναι κρίσιμης σημασίας για τον οργανισμό και για τον τόπο ευρύτερα.

 SCADA1.jpg

Πέραν της εγκαθίδρυσης των Κέντρων Ελέγχου Διανομής, το έργο περιλαμβάνει και πολλές άλλες πτυχές όπως:SCADA2.png

v  Αυτοματοποίηση του δικτύου διανομής με εγκατάσταση τηλεχειριζόμενου  εξοπλισμού σε επίγειους υποσταθμούς και στο εναέριο δίκτυο

v  Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου δικτύου τηλεπικοινωνιών

v  Προσαρμογή υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών λειτουργίας του δικτύου διανομής

v  Διεπαφές με πολλά εταιρικά συστήματα

v  Διασύνδεση με το σύστημα SCADA του δικτύου μεταφοράς για ανταλλαγή δεδομένων

 

 

Η μεγάλη γκάμα εφαρμογών διαχείρισης του δικτύου που θα εγκατασταθούν στα πλαίσια του έργου θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου διανομής και την αύξηση της έγκαιρης επίγνωσης της κατάστασης του συστήματος κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της διακοπής παροχής σε χρήστες δικτύου. Η διασύνδεση του συστήματος SCADA/DMS με το σύστημα ΓεωΔιας (GIS) και οι ειδικές εφαρμογές διαχείρισης διαταραχών (Outage Management System - OMS) που θα ενσωματωθούν στο σύστημα SCADA/DMS, θα αποτελέσoυν πολύτιμα εργαλεία για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας διακοπής της παροχής σε καταναλωτές και άλλους χρήστες του δικτύου και τη βελτίωση της ποιότητας παροχής. 

 

Οι επενδύσεις σ’ αυτές της κρίσιμης σημασίας υποδομές απαιτούν αντίστοιχες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχει ξεκινήσει η πρόσληψη μέρους του προσωπικό υποστήριξης και αναμένεται η ολοκλήρωση της στελέχωσης, που θα περιλαμβάνει και το προσωπικό βάρδιας για 24ωρη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Διανομής.
SCADA3.png