​​​​​​​​​​​​​​​


1001/2018
Παροχή Υπηρεσιών για την Επιτόπια Καταστροφή Εμπιστευτικών Εγγράφων στο κτίριο των Κεντρικών Γραφείων
21/02/2018
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη Παροχή Υπηρεσιών για την Επιτόπια Καταστροφή Εμπιστευτικών Εγγράφων στο κτίριο των Κεντρικών Γραφείων, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διοικητικό Λειτουργό Α'
Τηλ.: +357-22 201606
Φαξ: +357-22201670
Ηλ. Ταχυδρομείο: lnicolaides@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender