​​​​​​​​​​​​​​​


10/2019
Αγορά Εξαρτημάτων για Αναβάθμιση Υπολογιστών
06/02/2019
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Αγορά Εξαρτημάτων για Αναβάθμιση Υπολογιστών, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement )https;// www.eprocurement.gov.cy.
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.