​​​​​​​​​​​​​​​


276/2019
Καθαρισμός των Υαλοστασίων και των Μεταλλικών Δοκών του Κτιρίου των Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ στον Στρόβολο
31/07/2019
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τον Καθαρισμό των Υαλοστασίων και των Μεταλλικών Δοκών του Κτιρίου των Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ στον Στρόβολο, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.