​​​​​​​​​​​​​​​


36/2023
Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης για την Ανάπτυξη της Ακίνητης Περιουσίας της ΑΗΚ στη Λευκωσία
31/03/2023
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει εκδώσει Διαγωνισμό με τίτλο «Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης για την Ανάπτυξη της Ακίνητης Περιουσίας της ΑΗΚ στη Λευκωσία». Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων (eProcurement) επιλέγοντας τον σύνδεσμο www.eprocurement.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων (eProcurement).
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.