​​​​​​​​​​​​​​​


11/2023
Χωματουργικές Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων Διανομής (Μ.Τ.) από τους Υ/Σ Μεταφοράς ‟ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ” και ‟ΑΓ.ΦΥΛΑ”
29/03/2023
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Χωματουργικές Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων Διανομής (Μ.Τ.) από τους Υ/Σ Μεταφοράς ‟ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ” και ‟ΑΓ.ΦΥΛΑ”, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy.
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.