​​​​​​​​​​​​​​​


339/2019
Αντικατάσταση Υφιστάμενης Περίφραξης και Τοποθέτηση Φρεατίων, Βάσεων και Πλαστικών Σωλήνων στον ΗΣ Μονής
11/09/2019
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Αντικατάσταση Υφιστάμενης Περίφραξης και Τοποθέτηση Φρεατίων, Βάσεων και Πλαστικών Σωλήνων στον ΗΣ Μονής , σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Generation Department
Tel: +357-22201511
Fax.: +357-22201509
Email: generationheadoffice@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender