​​​​​​​​​​​​​​​


241/2020
Οικοδομικές εργασίες συντήρησης Υ/Σ Μεταφοράς Παγκύπρια για περίοδο τριών χρόνων
20/11/2020
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Οικοδομικές εργασίες συντήρησης Υ/Σ Μεταφοράς Παγκύπρια για περίοδο τριών χρόνων, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement )www.eprocurement.gov.cy.
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.