​​​​​​​​​​​​​​​


395/2020
Συνεργασία με Τοπικά Πανεπιστήμια για Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Αποτύπωσης Ηλεκτρικού Δικτύου για το GIS, για την περίοδο 02/01/2021 – 31/12/2021
06/11/2020
Language Image
The Electricity Authority of Cyprus invites quotations for the Supply of Line Cover for Bare Conductors, subject to the attached Tender Document. For the submission of your quotation please follow the Instructions to Tenderers and submit your quotation to EAC at the address indicated in the Tender Document. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη Συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια για παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και αποτύπωσης ηλεκτρικού δικτύου για το GIS για την περίοδο 02/01/2021-31-12-2021, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Distribution System Owner Department
Tel: +357-22201664
Fax.: +357-22201490
Email: isd.purchasing@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender