​​​​​​​​​​​​​​​


248/2021
Διαγωνισμός για Εξασφάλιση Αδειών Οδήγησης κατηγορίας C και CE και για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγού
28/07/2021
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Εξασφάλιση Αδειών Οδήγησης κατηγορίας C και CE και για Απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Οδηγού, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Distribution System Owner Department
Tel: +357-22201664/1857
Fax.: +357-22201490
Email: isd.purchasing@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender