​​​​​​​​​​​​​​​


354/2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αγορά Υπηρεσιών "Ιατρών Εργασίας"
22/12/2021
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προσκαλεί Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Αγορά Υπηρεσιών "Ιατρών Εργασίας", σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
For additional information contact:
Purchasing Department
Tel: +357-22201655
Fax.: +357-22201660
Email: purchasing@eac.com.cy
ATTENTION
By clicking "Download Tender Documents", you agree to receive Notifications regarding any amendments and clarifications related to this specific Tender