​​​​​​​​​​​​​​​


81/2022
Αγορά και Τοποθέτηση εσωτερικών σκιάστρων στα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ στην Λάρνακα
20/04/2022
Language Image
Free
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Αγορά και Τοποθέτηση εσωτερικών σκιάστρων στα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ στην Λάρνακα, σύμφωνα με τα έγγραφα Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement: www.eprocurement.gov.cy.
ATTENTION
By clicking "Download Documents from eProcurement website" you will be redirected to the Cyprus Government eProcurement website in order to download the Tender documents.