Συχνές Ερωτήσεις

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΗΚ Ο ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ;


ΑΠΑΝΤ​​ΗΣΗ:

 • Έντυπο αίτησης δεόντως συμπληρωμένο συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου

 • Άδεια οικοδομής/π​ολεοδομική άδεια

 • Τίτλο ιδιοκτησίας

 • Τοπογραφικό σχέδιο της άδειας οικοδομής


2. ΤΙ Π​ΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΗΚ Ο ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ;


ΑΠΑΝ​ΤΗΣΗ:
 • Έντυπο αίτησης δεόντως συμπληρωμένο συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου. Την πληροφορία για το αιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να την δώσει στον αιτητή ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εργολάβος του.

 • Άδεια Έργου Υδροληψίας και Άδεια Υδροληψίας

 • Τίτλο ιδιοκτησίας​

 • Tοπογραφικό σχέδιο της άδειας ανόρυξης


3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΗΚ Ο ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕ​​ΥΤΕΣ  ΤΗΣ ΑΗΚ;​


ΑΠΑΝΤ​ΗΣΗ:
 • Έντυπο αίτησης δεόντως συμπληρωμένο συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου. Την πληροφορία αυτή μπορεί να την δώσει στον αιτητή ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εργολάβος του.

 • Αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού

 • Τοπογραφικό σχέδιο με σημειωμένο το τεμάχιο που αιτείται για θερμοσυσσωρευτές

  Σημείωση:
  Προτρέπονται οι αιτητές να μην προχωρήσουν σε κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για θερμοσυσσωρευτές ούτε και σε αγορές ή δεσμεύσεις αγοράς θερμοσυσσωρευτών προτού εξασφαλίσουν τη γραπτή έγκριση της σχετικής τους αίτησης από την ΑΗΚ.


4. ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ​​ΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;


ΑΠΑΝΤΗ​ΣΗ:

​Δικαιούχοι αιτητές

 • Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμος κάτοικος των αγροτικών περιοχών που είναι ιδιοκτήτης εγκεκριμένου υποστατικού

 • Φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες εγκεκριμένου υποστατικού και που ασχολούνται με τη γεωργία υπό την ευρύτερη της έννοια και ήταν εγγεγραμμένα κατά την 31/12/2006 στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως γεωργοί και εξακολουθούν να είναι τουλάχιστο και για τα επόμενα πέντε χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής τους συνεισφοράς στην ΑΗΚ, καθώς επίσης άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί και ήταν εγγεγραμμένα στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί

 • ​Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτες εγκεκριμένου υποστατικού και  δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα ή δευτερογενή γεωργοκτηνοτροφικό τομέα.

Εγκεκριμένα υποστατικά

        (α) Υποστατικά που συμβάλουν στη διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος της μονάδας, όπως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, υδραντλίες, υποστατικά στέγασης ζώων και πτηνών, εγκαταστάσεις βιολογικών σταθμών, πιεστικά κλπ.

       (β) Υποστατικά που συμβάλουν στη διαδικασία δευτερογενούς παραγωγής (εμπορίας και μεταποίησης) γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν μέρος της μονάδας, όπως πτηνοσφαγεία, εργαστήρια/βιοτεχνίες μεταποίησης γεωργοκτηνονοτροφικών προϊόντων, μύλοι ζωοτροφών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, λυμάτων, εγκαταστάσεις βιολογικών σταθμών, πιεστικά κλπ.

Αναγκαία έγγραφα/πιστοποιήσεις που θα πρέπει να προσκομιστούν

 • Βεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι θεωρούνται δικαιούχοι, σύμφωνα με την ισχύουσα Αγροτική Πολιτική του εν λόγω Υπουργείου και το Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 • Άδεια οικοδομής, εξαιρουμένων των υφιστάμενων υποστατικών για τα οποία δεν κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση άδειας οικοδομής

 • ​Άδεια άντλησης νερού, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υδραντλίες

5. ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΩ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟ​​ΤΗΣΗ;

Απαν​τηση:

Ο χρόνος ηλεκτροδότησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

 • Το ύψος του αιτούμενου φορτίου

 • Εάν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο στην περιοχή

 • Τη δυνατότητα του υφιστάμενου δικτύου

 • Τον όγκο εργασίας της ΑΗΚ τη δεδομένη περίοδο

Όταν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο

Όταν η τροφοδότηση του αιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου γίνεται από το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ΑΗΚ κοινοποιεί τους όρους ηλεκτροδότησης μέσα σε περίοδο ενός με ενάμιση μήνα.


Όταν θα πρέπει να γίνει επέκταση/τροποποίηση ηλεκτρικού δικτύου

Στις περιπτώσεις που για την τροφοδότηση του αιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου απαιτείται επέκταση ή τροποποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, οι διαδικασίες απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται η εγκαθίδρυση ηλεκτρικού υποσταθμού ή επέκταση του δικτύου Μέσης Τάσης.

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εξασφάλιση εγκρίσεων από διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες και εξασφάλιση της συγκατάθεσης επηρεαζόμενων ιδιοκτητών γης, διαδικασίες που είναι εκτός του άμεσου ελέγχου της ΑΗΚ.


Ενδεικτικοί χρόνοι

Πιο κάτω δίδονται ενδεικτικοί χρόνοι κοινοποίησης των όρων ηλεκτροδότησης, που καλύπτουν πέραν του 80% των περιπτώσεων. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν δυστυχώς και περιπτώσεις που είναι εκτός του ελέγχου της ΑΗΚ, οι οποίες ξεπερνούν, αυτούς τους χρόνους.

 • ​Παροχή με επέκταση δικτύου Χαμηλής Τάσης

  Όταν απαιτείται επέκταση ή ενδυνάμωση του δικτύου Χαμηλής Τάσης, στις πλείστες περιπτώσεις η ΑΗΚ ​​κοινοποιεί τους όρους της σε λιγότερους από 8 έως 9 μήνες.

 • ​Παροχή με εγκαθίδρυση νέου ηλεκτρικού υποσταθμού

  Όταν απαιτείται ηλεκτρικός υποσταθμός (σε ιδιωτική γη), στις περισσότερες περιπτώσεις η ΑΗΚ κοινοποιεί τους όρους σε 12 έως 14 μήνες, νοουμένου ότι ο αιτητής έχει εξασφαλίσει εν τω μεταξύ άδεια οικοδομής τόσο για την ανάπτυξη του όσο για τον ηλεκτρικό υποσταθμό και ανταποκριθεί έγκαιρα στην πρόσκληση της ΑΗΚ για τη σύναψη της αναγκαίας συμφωνίας αγοράς του υποσταθμού.

 • ​Παροχή με επέκταση δικτύου Μέσης Τάσης

  Όταν απαιτείται επέκταση του δικτύου Μέσης Τάσης απαιτείται περισσότερος χρόνος επειδή πρέπει να γίνει χωρομέτρηση της γραμμής και επειδή απαιτείται συνήθως εξασφάλιση της συγκατάθεσης πολύ περισσοτέρων ιδιοκτητών γης.

Τις περισσότερες των περιπτώσεων η ΑΗΚ αποστέλλει τους όρους ηλεκτροδότησης προς τον αιτητή μέσα σε 14 έως 16 μήνες.
Ό χρόνος κατασκευής του νέου δικτύου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του έργου. Για παράδειγμα χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την κατασκευή απλών επεκτάσεων δικτύου Χαμηλής Τάσης και μεγαλύτερος χρόνος για τον προγραμματισμό και κατασκευή επεκτάσεων δικτύου Μέσης Τάσης (11 000 ή 2 200 βολτ) όπου για τη σύνδεση τους θα απαιτηθεί πιθανώς και διακοπή ολόκληρου ή μέρους του τροφοδότη από τον κεντρικό υποσταθμό Μεταφοράς/ Διανομής.
Ο χρόνος για τη σύνδεση του αιτητή στο ηλεκτρικό δίκτυο εξαρτάται από την ημερομηνία υποβολής από τον ηλεκτρολόγο του πελάτη, αίτησης για έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.


6. ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΣΣΑΛΟΣ/ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Α​​ΛΛΟΥ;


Απαντησ​​η:

Η πρακτική που ακολουθεί η ΑΗΚ σε νέες επεκτάσεις, και όπου αυτό είναι δυνατό, είναι όπως οι επεκτάσεις γίνονται κατά μήκος δρόμων και δικαιωμάτων διάβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το νέο ηλεκτρικό δίκτυο αναπτύσσεται στη μία πλευρά του δρόμου και οι πάσσαλοι εγκαθίστανται στα σύνορα των οικοπέδων.​
Σε επεκτάσεις δικτύου σε αγροτικές περιοχές που δεν υπάρχουν δρόμοι, το δίκτυο της ΑΗΚ αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος συνόρων.
Σημαντικοί παράγοντες στην απόφαση της ΑΗΚ για την ανάπτυξη του Δικτύου της είναι επίσης τα περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως η ελαχιστοποίηση του βαθμού επηρε​ασμού ιδιωτικών περιουσιών.
Η επέκταση του δικτύου της ΑΗΚ γίνεται με βάση τους τεχνικούς περιορισμούς (όπως τι είδος δικτύου, τις μέγιστες επιτρεπτές αποστάσεις πασσάλων, ανάγκη στήριξης  ή αντιστήριξης κλπ.) τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο, τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, τους σχετικούς κανονισμούς της ΑΗΚ, τις Συστάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιβαλλοντικά κριτήρια και τις κατά καιρούς συστάσεις αρμόδιων υπηρεσιών όπως το Γραφείο Επάρχου, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως κλπ.


7. ΓΙΑΤΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ​ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟΥ;


ΑΠΑΝΤΗΣ​Η:

Για τεχνικούς λόγους, αλλά και με βάση την αρχή της αναλογικότητας (αρχή την οποία μας συστήνουν τόσο η Επίτροπος Διοικήσεως όσο και άλλοι Αρμόδιοι Φορείς), οι ηλεκτρικοί υποσταθμοί εγκαθίστανται σε αναπτύξεις οι οποίες κατά κύριο λόγο προκαλούν αυτή την ανάγκη.
Τέτοιοι υποσταθμοί εγκαθίστανται σε διαχωρισμούς οικοπέδων (κατά προτίμηση σε χώρους που περιβάλλονται από χώρους πρασίνου ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση από τις οικιστικές αναπτύξεις), σε εμπορικές και βιομηχανικές αναπτύξεις, σε πολυκατοικίες ή και σ΄άλλες αναπτύξεις που απαιτούν σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο.
Οι υποσταθμοί της ΑΗΚ όπως και όλο το δίκτυο της αναπτύσσεται πάντοτε με βάση τις πρόνοιες του Νόμου και τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


8. ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤ​​ΙΣΤΗΣ  ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ​​ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟΥ;


ΑΠΑΝΤ​ΗΣΗ:

Η ΑΗΚ εγκαθιστά μετασχηματιστές σε πασσάλους κυρίως σε αγροτικές περιοχές και σε χωριά. Τέτοιοι μετασχηματιστές εγκαθίστανται κυρίως στα σύνορα των τεμαχίων των αιτητών που ζητούν ηλεκτροδότηση, εφόσον είναι για δική τους ηλεκτροδότηση που προκύπτει η ανάγκη για την εγκατάσταση του μετασχηματιστή. Η ΑΗΚ ενημερώνει τους αιτητές για τη θέση του μετασχηματιστή, ώστε να ελαχιστοποιεί τυχόν επηρεασμό που προκαλεί.
Σε περίπτωση που τέτοιοι μετασχηματιστές απαιτούνται για την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου (ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αιτητής), προσπάθεια της ΑΗΚ είναι να τους εγκαθιστά, όπου είναι δυνατό σε κρατική γη, δημόσιους δρόμους, κατά προτίμηση σε σύνορα τεμαχίων, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων σε ιδιωτικές περιουσίες.
Αυτοί οι μετασχηματιστές, όπως και όλο το δίκτυο της ΑΗΚ, αναπτύσσεται πάντοτε με βάση τις πρόνοιες του Νόμου και τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


9. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΕΙΕ​Σ ΠΑΡΟΧΕΣ;


Απαντη​​ση:

Υπόγειες παροχές γίνονται σε:

 • Οικοδομές εντός οικοπέδων νέων διαχωρισμών σε αστικές δημαρχούμενες περιοχές όπου υπάρχει υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο

 • Οικοδομές σε περιοχές πυρήνων πόλεων και χωριών όπου υπάρχει υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο

 • Κατοικίες εντός αστικών περιοχών όπου το υφιστάμενο εναέριο δίκτυο της ΑΗΚ είναι ανεπτυγμένο στην πλευρά που είναι η κατοικία του αιτητή.

Δε γίνονται υπόγειες παροχές σε κατοικίες όταν το εναέριο δίκτυο της ΑΗΚ είναι ανεπτυγμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου, για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους εκτός των περιπτώσεων όπου η υπόγεια παροχή στην κατοικία του αιτητή, μπορεί να συνδυαστεί με έργα ανάπτυξης του υπογείου δικτύου της ΑΗΚ.


10. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙ​​ΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;


ΑΠΑ​ΝΤΗΣΗ:

Αν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Ενοικιαστήριο ή  πωλητήριο έγγραφο

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο

 • Τίτλος ιδιοκτησίας

 • Αν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας

 • Πιστοποιητικό μετόχων και Διευθυντών

 • Σφραγίδα της εταιρείας

 • Εγγυητήριο έγγραφο υπογραμμένο από το Διευθυντή ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της εταιρείας ή αξιόχρεο εγγυητή ότι εγγυώνται προσωπικά να πληρώσουν οποιοδήποτε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας τους που τυχόν θα μείνει απλήρωτος. Σε περίπτωση που το εγγυητήριο έγγραφο υπογραφεί εκτός ΑΗΚ να είναι πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο. Αν το νομικό πρόσωπο είναι Δημόσια Εταιρεία ή υπεράκτια, δεν χρειάζεται εγγυητήριο έγγραφο.

 • ​Ενοικιαστήριο ή πωλητήριο έγγραφο.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους της εταιρείας πρέπει να υπογράφει άτομο που να αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, η εξουσιοδότηση να πιστοποιείται από πιστοποιών υπάλληλο.


11. ΠΟΙΟΙ ΕIΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙOYΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙKHΣ ΔΙΑΤIΜ​​ΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 08;


ΑΠΑΝΤΗΣ​​Η:

Η ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών με κώδικα 08, ισχύει για τους πελάτες που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα, περιλαμβάνονται στις πιο κάτω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο:

 1. ​Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 2. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 3. Τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 4. Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 7. Λήπτες Επιδόματος Διακίνησης σε αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 8. Λήπτες Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 9. Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται σε συνεχή βάση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου Ν.114/1988, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

 10. Νεφροπαθείς περιτοναϊκής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 11. Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 12. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 13. Άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 14. Άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 15. Άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 16. Άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 17. Ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 18. Ασθενείς με πρωτοπαθή ή μεταστατικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


12. ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΝΑΠΡΟ​ΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ;


ΑΠΑΝ​​ΤΗΣΗ:

Όχι δεν πρόκειται για νέα επιπλέον χρέωση. Όμως με το νέο σύστημα τιμολόγησης πελατών που τέθηκε σε εφαρμογή από 16.05.08, το πληρωτέο ποσό για σκοπούς ορθότερης πληροφόρησης του πελάτη αναλύεται πλέον στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και είναι διαχωρισμένο:
Στη βασική τιμή χρέωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη διατίμηση και
​Στην αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων σύμφωνα με την αύξηση/μείωση της τιμής του μηνιαίου κόστους καυσίμων, βλέπε ιστοσελίδα ΑΗΚ www.eac.com.cy κάτω από την Εξυπηρέτηση Πελατών/ Διατμήσεις/ Κόστος Καυσίμων​​.


13. ΤΙ ΕΙ​ΝΑΙ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ;


Απάντη​​ση:​

Οι εγκεκριμένες διατιμήσεις της ΑΗΚ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναπροσαρμόζονται αυτόματα για να καλύπτουν οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στο κόστος καυσίμων ανά μετρικό τόνο (Μ.Τ.).  Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων υπολογίζεται κάθε μήνα και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των μηνιαίων καταναλωτών του επόμενου ημερολογιακού μήνα και των διμηνιαίων καταναλωτών του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα. 

Οι βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ καθορίστηκαν με βάση κόστος καυσίμων τα €300 ανά Μ.Τ. . ​Η τιμή κάθε μονάδας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ή μειώνεται  ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων, για κάθε 1 σεντ του ευρώ που το κόστος καυσίμων ανά Μ.Τ. βρίσκεται πάνω ή κάτω από €300.  Ο Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων διαφέρει ανάλογα με την τάση που τροφοδοτείται το υποστατικό του πελάτη. Οι τιμές του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων​ αναθεωρούνται κάθε εξάμηνο, σύμφωνα με Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Βλέπε επίσης το σχετικό Παράδειγμα Υ​πολογισμού Ολικ​ής Τιμής Χρέωσης της κάθε Παρεχόμενης Μονάδας.​


14. ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ​​ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ;


ΑΠΑΝΤΗΣ​​Η:

Η μείωση του πετρελαίου επηρεάζει μόνο το Τέλος Αναπροσαρμογής που δεικνύεται ξεχωριστά στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό με τη σειρά του τη χρέωση για Αναπροσαρμογή καυσίμων στην ανάλυση των χρεώσεων της περιόδου του λογαριασμού.
Τα μεγάλα Αποθέματα που είναι υποχρεωμένη η ΑΗΚ να διατηρεί σύμφωνα και με Ευρωπαϊκή Οδηγία επενεργούν ως σταθεροποιητικό στοιχείο για το κόστος καυσίμων. Δηλαδή, όταν οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται υπάρχει καθυστέρηση στις αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτές γίνονται σταδιακά καθώς και όταν  οι τιμές των καυσίμων μειώνονται οι μειώσεις στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνονται σταδιακά.
Η ΑΗΚ συνάπτει ετήσια συμβόλαια με τους προμηθευτές της κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Τα συμβόλαια βασίζονται στις διεθνείς τιμές “Platt’s”. Οι τιμές εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο (Μ.Τ.). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός της τιμής Plattsανά Μ.Τ. με την τιμή του αργού πετρελαίου ανά βαρέλι στην οποία γίνεται συχνά αναφορά αφού πάντα οι τιμές καθορίζονται με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός παράγοντας για το κόστος αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ είναι και η συναλλαγματική ισοτιμία $/€.​


15. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛ​ΟΙΠΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;


ΑΠΑΝ​​ΤΗΣΗ:

Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι στο όνομα φυσικού προσώπου και είναι μέχρι €500 θα πρέπει να έλθει ο ίδιος στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ για να εισπράξει το ποσό νοούμενου ότι θα προσκομίσει την ταυτότητα του και  υπογράψει σχετικό έντυπο ότι παρέλαβε το ποσό.
Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι στο όνομα νομικού προσώπου και είναι μέχρι €500 χρειάζεται επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία για το άτομο που θα εισπράξει το ποσό νοούμενου ότι το εξουσιοδοτημένο άτομο θα προ​σκομίσει τη σφραγίδα της εταιρείας με την οποία θα σφραγιστεί το έντυπο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου.
Αν το ποσό είναι πέραν των €500 συμπληρώνεται σχετικό έντυπο (Εξουσιοδότηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) για μεταφορά του ποσού μέσω εμβάσματος. 
Αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει άλλο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του και ο ίδιος επιθυμεί, μπορεί να γίνει μεταφορά του ποσού. Για την περίπτωση νομικού προσώπου, χρειάζεται απαραίτητα επιστολή από την εταιρεία.


16. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕ​ΙΞΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣ​ΜΟ ΜΟΥ;​


​​ΑΠΑΝΤΗ​ΣΗ:

Ναι μπορείτε να το κάνετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ιστοσελ​ίδα​ς μας.
Όταν ο πελάτης δώσει την ένδειξη του μετρητή που βρίσκεται στα υποστατικά του, γίνεται αναθεώρηση του λογαριασμού αφού προηγουμένως γίνει η ανάλογη διερεύνηση από τους αρμόδιους Λειτουργούς της ΑΗΚ.​