​​

Η ανάγκη για περιορισμό της Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προκύπτει και πραγματοποιείται πάντοτε για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης, αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος και / ή του Δικτύου Διανομής. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και/ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) έχουν το δικαίωμα να μειώνουν απεριόριστα την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ, αν κρίνουν ότι το απαιτούν οι συνθήκες, με σκοπό να διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος.


Ο περιορισμός Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διενεργείται από τους δύο Διαχειριστές με τη χρήση εξιδεικευμένων εργαλείων και αλγορίθμων ώστε να διασφαλίζεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο δίκαιος καταμερισμός των περικοπών σε όλες τις μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής.


​Πιο κάτω, παρατίθενται  οι ημερήσιες αναφορές των περικοπών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που διενεργήθηκαν από τον ΔΣΔ.​


ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_01_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_02_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_03_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_04_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_05_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_06_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_07_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_08_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_09_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_10_2022.pdf