​​​​​​

Η ανάγκη για περιορισμό της Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προκύπτει και πραγματοποιείται πάντοτε για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης, αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος και / ή του Δικτύου Διανομής. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τους εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και/ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) έχουν το δικαίωμα να μειώνουν απεριόριστα την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ, αν κρίνουν ότι το απαιτούν οι συνθήκες, με σκοπό να διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος.


Ο περιορισμός Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διενεργείται από τους δύο Διαχειριστές με τη χρήση εξιδεικευμένων εργαλείων και αλγορίθμων ώστε να διασφαλίζεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο δίκαιος καταμερισμός των περικοπών σε όλες τις μονάδες ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένες στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής.


​Πιο κάτω, παρατίθενται  οι ημερήσιες αναφορές των περικοπών Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που διενεργήθηκαν από τον ΔΣΔ.
( Τις ημερήσιες Περικοπές για το έτος 2022 και 2023 θα τις βρείτε συγκεντρωτικά εντός του αρχείου "ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_2022.pdf" και "ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_2023.pdf" αντίστοιχα).


ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_2022.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_2023.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_01_2024.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_02_2024.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_03_2024.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_04_2024.pdf

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ_05_2024.pdf​​


​​​