Οδικός Φωτισμός

​​​​​
 


Η Διεύθυνση είναι αρμόδια γ​ια τη συντήρηση του Οδικού Φωτισμού. Επίσης συνάπτει συμφωνίες αντικατάστασης και συντήρησης οδικού φωτισμού με Τοπικές Αρχές μετά από ανάθεση σύμφωνα και με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα συνεργεία του προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση Διανομής γίνεται η συντήρηση, η εγκατάσταση και ο έλεγχος του οδικού φωτισμού.