​​​​​​​​​​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αντιλαμβάνεται τις ευθύνες και υποχρεώσεις της απέναντι στον Κύπριο πολίτη. Για τον σκοπό αυτό και με στόχο πάντοτε την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, ταυτόχρονα με την συνεχή προσπάθεια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της, έχει εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Τα συστήματα αυτά, αποτελούν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΔΣΔ) της ΑΗΚ. Το σύστημα διαχείρισης Ποιότητας είναι  πιστοποιημένο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο CYC EN  ISO9001:2015 ενώ το σύστημα διαχείρισης Περιβάλλοντος αναμένεται να πιστοποιηθεί σύντομα με το CYS EN ISO14001:2004. 

Κύριοι αντικειμενικοί σκοποί για εφαρμογή του ΔΣΔ, επικεντρώνονται στη μείωση του κόστο​​​​​υς λειτουργίας, την αποφυγή διπλής εργασίας, την αύξηση  της παραγωγικότητας, την βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, τη βελτίωση της Ποιότητας, τον εναρμονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του​ περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΑΗΚ, με πλήρη συνείδηση της ευθύνης της ΑΗΚ έναντι του κοινωνικού συνόλου στα πλαίσια μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης.

​Ευθύνες και Αρμοδιότητες

Σχετική καταγραμμένη διαδικασία παρουσιάζει τη μεθοδολογία για τη διαχείριση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Προσδιορισμός των Αναγκών Κατάρτισης 

​Υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία η οποία παρουσιάζει τη μεθοδολογία για την αναγνώριση, προγραμματισμό και διεξαγωγή εκπαίδευσης.

Κάθε νέο μέλος στην ομάδα πρέπει να λαμβάνει τη βασική περιβαλλοντική κατάρτιση σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την ΑΗΚ τους οποίους εφαρμόζει και για τα άλλα είδη κατάρτισης (εκτίμηση των γνώσεων, σχετικά με την ασφάλεια, το χειρισμό κλπ). 

Εσωτερική και Εξωτερική Επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία για όλα τα  θέματα παρουσιάζεται στις καταγραμμένες διαδικασίες του Συστήματος.  Όσων αφορά την εξωτερική επικοινωνία για τα ίδια θέματα (έρευνες πληροφόρησης, απαιτήσεις, σχέσεις με τους πελάτες, προμηθευτές και αρχές), αυτή διεξάγεται από τους υπεύθυνους διευθυντές ή/και τον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης, καταγράφεται και αρχειοθετείται.

Τεκμηρίωση

Το ΔΣΔ είναι καταγραμμένο σε σχετικές διαδικασίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά από όλο το προσωπικό. 

Έλεγχος Εγγράφων

Υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία για την δημιουργία, αλλαγή και έλεγχο των εγγράφων.  Όλα τα έγγραφα του Συστήματος βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και αλλαγές γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα όπως αναφέρεται στην διαδικασία.

Παρακολούθηση και Μέτρηση

Έλεγχος και μετρήσεις

Η ΑΗΚ έχει καταγράψει διαδικασίες για τον έλεγχο σε συγκεκριμένα διαστήματα (π.χ. εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και κάθε χρόνο) της αποτελεσματικότητας των  δραστηριοτήτων της.  Οι έλεγχοι και μετρήσεις που διεξάγονται από την ΑΗΚ παρουσιάζονται στα σχετικά έντυπα ελέγχου.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η συμμόρφωση προς το νόμο ελέγχεται με το Αρχείο Νομικών Απαιτήσεων.  Η μεθοδολογία που ακολουθείται παρουσιάζεται σε καταγραμμένη διαδικασία.

Με στόχο την ικανοποίηση της Νομοθεσίας έχουν ολοκληρωθεί τα πιο κάτω:

  • Παραλαβή όλων των σχετικών αδειών ή /και ετοιμασία αιτήσεων για απόκτηση αδειών πετρελαιοειδών και υδροληψίας

  • Υποβολή δήλωσης συσκευασιών στις εταιρείες Green Dot, ΑΦΗΣ και WEEE. Η συνεργασία όλων των Ιδ. Κρίσιμων Διεργασιών είναι απόλυτα αναγκαία για την συλλογή των σχετικών στοιχείων.

  • Συνεργασία με την εταιρεία Telli Enterprices Ltd για την διαχείριση άδειων συσκευασιών toner  και μελανιών


ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι καταγραμμένη σε διαδικασία.  Οι διορθωτικές ενέργειες επικυρώνονται από τους Ιδιοκτήτες διαδικασιών και η αποτελεσματικότητα τους κατά τις Διοικητικές Ανασκοπήσεις της Διοίκησης.

​Αρχεία

​Η διαχείριση των αρχείων παρουσιάζεται σε καταγραμμένη διαδικασία.

​​Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

​Έχει αναπτυχθεί καταγραμμένη διαδικασία που περιγράφει τη μεθοδολογία για τον προγραμματισμό και διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων.