Παραγωγή

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής αποτελεί μία εκ των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων στις οποίες έχει οργανωθεί η ΑΗΚ, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας της και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2015, τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2014 και την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14.11.2014 προς την ΑΗΚ για τη γνωστοποίηση της απόφασης έγκρισης των βασικών αρχών του Προγράμματος Συμμόρφωσης για το Λειτουργικό Διαχωρισμό η οποία είχε υποβληθεί από την ΑΗΚ προς την ΡΑΕΚ στις 24.10.2014. 

Οι δραστηριότητες που αφορούν την Παραγωγή εκτελούνται από τη Διεύθυνση Παραγωγής. Η Διεύθυνση Παραγωγής ανήκει στην Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής & Προμήθειας της ΑΗΚ.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής αποτελούν:

  • η διαχείριση όλων των εργασιών που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής.

  • η λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • η αναζήτηση και προώθηση νέων τεχνολογιών υλικών και μεθόδων συντήρησης και λειτουργίας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και τη  μείωση του κόστους.

  • η διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βέλτιστη εμπορική εκμετάλλευση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  • η διαχείριση και διατήρηση των απαιτούμενων αποθεμάτων καυσίμων.

Η Κύπρος δεν διαθέτει πρωτογενείς πηγές ενέργειας, για αυτό η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) βασίζεται για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως μαζούτ. Επί του παρόντος, η ΑΗΚ διαθέτει τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς με συνολική εγκαταστημένη ισχύ 1478 MW ως πιο κάτω: 

 

Σταθμός Βασιλικού

 
3 x 130 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες390 MW​
1 x 38 MW Αεριοστρόβιλος38 MW

2 x 220 MW Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου440 MW
 
Σταθμός Δεκέλειας 
6 x 60 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες360 MW
2 x 50 MW Μηχανές Εσωτερικής Καύσης100 MW
  
Σταθμός Μονής 
4 x 37,5 MW Αεριοστρόβιλοι150 MW
  
Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς 1478 MW

                                                                                                               

Ηλεκτροπαραγωγος Σταθμος Δεκελειας:

​​ 

Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται στη Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας , με εγκαταστημένη ισχύ 460 MW (6 x 60MW Ατμοστρόβιλοι και 100 MW Μονάδες Εσωτερικής Καύσης),  παρήγαγε κατά το 2015 το 34,47% (1 422 964 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο, εξήγαγε το 34,55% (1 350 052 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής. 

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των Ατμοστροβίλων για μονάδες παραγωγής ανήλθε στο 29,27% και ο αντίστοιχος θερμικός βαθμός απόδοσης των Μονάδων Εσωτερικής Καύσης ανήλθε στο 41,40%.

 Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου​ 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας) όπως εκπονήσει σχετική Έκθεση Ασφάλειας. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας  σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες τον Φεβρουάριο του 2016 (PDF).

 

Ηλεκτροπαραγωγος Σταθμος Μονης:

Η εγκαταστημένη ισχύς του Σταθμού μειώθηκε στα 150 MW (4 Αεριοστρόβιλοι Χ37.5 MW). Σημειώνεται ότι από τις 14 Οκτωβρίου 2013 όλες οι συμβατικές μονάδες των 30 MW η κάθε μία με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το μαζούτ,  έχουν αποσυρθεί.

Ο Η/Σ Μονής παρήγαγε κατά το 2015 το 0,28% (11 467 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο, εξήγαγε το 0,27% (10 698 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής. 

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των Αεριοστρόβιλων για μονάδες παραγωγής ανήλθε στο 23,80%.

 

 

 
Ηλεκτροπαραγωγος Σταθμος Βασιλικου:


Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Η σημασία του βασικού αυτού έργου υποδομής είναι στενά συνυφασμένη με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Ο Σταθμός είναι έργο ψηλής τεχνολογίας και αποτελείται από:

  • Τρείς συμβατικές μονάδες παραγωγής ισχύος 130 MW η κάθε μία με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το μαζούτ. Στη μία συμβατική μονάδα των 130 MW έχει εγκατασταθεί σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του θείου πιο κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης.
  • Ένα αεριοστρόβιλο ισχύος 38 MW με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το ντίζελ.
  • Δυο μονάδες συνδυασμένου κύκλου 220 MW έκαστη με καύσιμο το ντίζελ και δυνατότητα μετατροπής τους για να έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.​

 ​

Στις 11 Ιουλίου2011 λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί, ο ηλεκτροπαραγωγός  σταθμός του Βασιλικού που γειτνιάζει της στρατιωτικής βάσης, υπέστη βαριές απώλειες που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων του. Ο σταθμός έχει αποκατασταθεί​ και είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Κατά το 2015, ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού , παρήγαγε το 65,25% (2 693 444 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής, ενώ κατά την ίδια περίοδο, εξήγαγε το 65,18% (2 546 322 MWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής.

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των τριών συμβατικών μονάδων για μονάδες εξαγωγής ανήλθε στο 38,29%, της ΜΑΣΚ Αρ. 4 ανήλθε στο 46,58%, και της ΜΑΣΚ Αρ. 5 σε 47,79%. 

Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού) όπως εκπονήσει σχετική Έκθεση Ασφάλειας. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες το 2008-2009, η οποία έκθεση έτυχε πλήρους αναθεώρησης το 2013-2014.

Το Εγχειρίδιο Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού παρουσιάζει την δέσμευση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους, ώστε να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.