Περιχαρακωμένο Τμήμα Εγγραφής Μετρητών και Καταγραφής Μετρήσεων

To Περιχαρακωμένο Τμήμα Εγγραφής Μετρητών και Καταγραφής Μετρήσεων διασφαλίζει την ελεγχόμενη και περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα πελατών του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Η Καταγραφή Μετρήσεων γίνεται μόνο από το συγκεκριμένο Τμήμα που έχει την ευθύνη λήψης των δεδομένων από τους μετρητές, την εισαγωγή τους στο MDMS και την αποστολή των επικυρωμένων και επαληθευμένων δεδομένων προς όλους τους προμηθευτές και Χρήστες Δικτύου .

 

Γενικά το Περιχαρακωμένο Τμήμα Καταγραφής Μετρήσεων διαχειρίζεται όλη την αλληλογραφία που σχετίζεται με τη Καταγραφή Μετρήσεων και η παραχώρηση δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από το Τμήμα αυτό, χωρίς την εμπλοκή οποιουδήποτε ιεραρχικά ανώτερου.

Επίσης διαχειρίζεται τα παράπονα πελατών για μετρητές και καταγραφές μετρήσεων, με την υποστήριξη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου και Ελέγχου Εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ότι στους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων που διεξάγουν τη διερεύνηση, παραχωρούνται δεδομένα μετρήσεων μόνο για τις υποθέσεις τις οποίες τους ανατίθενται από τον Μηχανικό του Τμήματος και έχουν υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση για Προστασία Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

 

Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή

Το Τμήμα Εγγραφής Μετρητών και Καταγραφής Μετρήσεων, με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2014, θα είναι υπεύθυνο για τη Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή (Δ-ΔΔ-679) και κανένας άλλος δεν εμπλέκεται σε αυτήν.

 

Οργανική Σχέση Περιχαρακωμένου Τμήματος

Το Περιχαρακωμένο Τμήμα Εγγραφής Μετρητών και Καταγραφής Μετρήσεων υπάγεται απευθείας στον Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής . Η λειτουργία του Τμήματος υποστηρίζεται από ομάδα στα Κεντρικά Γραφεία, της οποίας προΐσταται Μηχανικός Δικτύου. Το Περιχαρακωμένο Τμήμα σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο υποστηρίζεται από Μηχανικό Δικτύου κάτω από τον οποίο βρίσκονται οι Λειτουργοί του Τμήματος και οι Καταγραφείς Μετρητών. Ο Μηχανικός Δικτύου στα Περιφερειακά Γραφεία λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Περιχαρακωμένου Τμήματος και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΣΔ, για επίλυση των προβλημάτων που αφορούν μετρήσεις και μετρητές.

​