​​​​​​​​​​​​Ερμάρια και Δωμάτια Μετρητών που τροφοδοτούνται με υπόγεια καλώδια

1.      ΓενικΑ

 ​​

1.1.      Η ΑΗΚ ως Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει, ανάλογα με τη μορφή και ικανότητα του δικτύου της  εάν η  μέθοδος ηλεκτροδότησης μιας ανάπτυξης  θα γίνει με:

 • εγκαθίδρυση ηλεκτρικού υποσταθμού

 • υπόγεια παροχή

 • εναέρια παροχή

Ο χρόνος και η απόφασης της μεθόδου ηλεκτροδότησης μίας Ανάπτυξης, οι υποχρεώσεις των Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Οικοδομών και Γης και οι υποχρεώσεις της ΑΗΚ, καλύπτονται από την «Πολιτική διατύπωσης των απόψεων της Α.Η.Κ προς τις Αρμόδιες Πολεοδομικές και Τοπικές Αρχές για έκδοση Αδειών για Οικοδομές και Διαχωρισμούς Γης, και μέθοδος ηλεκτροδότησης». 

 

Η μελέτη για τις ανάγκες σε είδος και αριθμό μετρητών, για την διαρρύθμιση και χωροθέτηση του Δωματίου Μετρητών και για τις σωλήνες εγκατάστασης των υπογείων Καλωδίων της ΑΗΚ για τροφοδότηση οικοδομής, αποτελεί υποχρέωση των Αιτητών (Ηλεκτρολόγων Μελετητών και Αρχιτεκτόν​ων). Η μελέτη πρέπει να γίνεται βάση των απαιτήσεων και προδιαγραφών της ΑΗΚ, όπως καθορίζονται στην παρούσα και με βάση τα τυπικά σχέδια για Ερμάρια και Δωμάτια Μετρητών που διατίθενται, και απαραίτητα να εγκρίνεται από την ΑΗΚ.

 

Για διευκόλυνση των Μελετητών (Ηλεκτρολόγων και Αρχιτεκτόνων) και των Eπιχειρηματιών Aνάπτυξης Γης η Αρχή Ηλεκτρισμού ετοίμασε λεπτομερή σχέδια με διάφορους τύπους και χωροθέτησεις ερμαριών και δωματίων μετρητών, ανάλογα με τον απαιτούμενο αριθμό μετρητών, το αιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο και τους διαθέσιμους χώρους της ανάπτυξης.

 

Τονίζεται ότι η απόφαση για την μέθοδο ηλεκτροδότησης της Ανάπτυξης (Υποσταθμός, υπόγεια παροχή, εναέρια παροχή) αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΑΗΚ.

 

Η χωροθέτηση και τα λεπτομερή σχέδια των Ερμαριών και Δωματίων των Μετρητών όπως και η διαδρομή των σωλήνων διέλευσης των υπογείων καλωδίων και των φρεατίων που προτείνονται από τους Ιδιώτες Μελετητές πρέπει να εγκρίνονται από την ΑΗΚ. 

 

Στις περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζεται έγκριση της ΑΗΚ, είναι δυνατόν να μην είναι εφικτή η ικανοποίηση όλων των αναγκών της Ανάπτυξης σε Ηλεκτρικά Φορτία, να απαιτούνται δαπανηρές κατασκευαστικές τροποποιήσεις, να υπάρχουν καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση ή ακόμη και πλήρης αδυναμία ηλεκτροδότησης,  καταστάσεις για τις οποίες η ΑΗΚ δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 


 2.      ΣημαντικΕς πληροφορΙες

 

2.1.   Η μέθοδος ηλεκτροδότησης και η σχεδίαση και κατασκευή του Δωματίου/Ερμαριού Μετρητών, αποτελούν διαφορετικές ενέργειες που τυγχάνουν  ξεχωριστού χειρισμού:

2.2.  Αποτελεί υποχρέωση των αιτητών που αιτούνται ηλεκτροδότηση να κατασκευάσουν τα ερμάρια/δωμάτια μετρητών, τα αναγκαία φρεάτια, σωλήνες διέλευσης υπογείων καλωδίων ή και σωλήνες διέλευσεης εναέριων αγωγών, σύμφωνα με τις προδαφγραφές, απαιτήσεις, υποδείξεις και την έγκριση της ΑΗΚ.

 

2.3.   Τα ερμάρια/δωμάτια μετρητών πρέπει να κατασκευάζονται με ακρίβεια όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων λειτουργών της ΑΗΚ και τις σχετικές σημειώσεις που συνοδεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια, ώστε 

 • Μπορούν να εγκατασταθούν

 • Συντηρούνται στο μέλλον τα τροφοδοτικά καλώδια και ο εξοπλισμός του δωματίου μετρητών, και

 • Είναι ασφαλισμένος και ασφαλής ο ηλεκτροφόρος εξοπλισμός για τους κατόχους της οικοδομής. 

2.4.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διαστάσεις και λεπτομέρειες κατασκευής των φρεατίων και των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων της ΑΗΚ. Μέσα ή κάτω από τα δωμάτια μετρητών και μέσα στα φρεάτια και σωλήνες των καλωδίων της ΑΗΚ δεν πρέπει να εγκαθίστανται καλώδια του πελάτη, σωλήνες νερού ή αποχετεύσεις ή οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, παρά μόνον οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ.

 

2.5.  Συστήνεται όπως τα ερμάρια/δωμάτια μετρητών να μην

 • εφάπτονται του συνόρου με ιδιοκτησίες τρίτων

 • εφάπτονται ούτε να βρίσκονται κάτω απο υπνοδωμάτια

 
2.6.  Η πρόνοια για φωτοβολταϊκά στοιχεία στα τυπικά σχέδια για Ερμάρια Μετρητών που διατίθενται, αφορά μονοφασικό μετρητή. Όπου γίνεται πρόνοια για τριφασικό Μετρητή (παραγωγή > 5KVA), πρέπει το Ερμάρι μετρητών να μεγαλώνει ανάλογα. Ο απαιτούμενος χώρος για τις εγκαταστάσεις του πελάτη πρέπει να καθορίζεται σε συνεννόηση με τους προμηθευτές/εγκαταστάτες των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

 

2.7. Για οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τα δωμάτια μετρητών και τους πίνακες μετρητών, οι ηλεκτρολόγοι μελετητές και οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες πρέπει να συνεννοούνται με το Τμήμα Ελεγκτών Εγκαταστάσεων της ΑΗΚ.

 

2.8. Ηλεκτρικά φορτία, ενός Καταναλωτή (ένας μετρητής), που ξεπερνούν τα 500Α, δεν τροφοδοτούνται στην Χαμηλή Τάση. 

 

Τέτοια φορτία τροφοδοτούνται στην Μέση Τάση, με Υποσταθμό ή Μετασχηματιστή που εγκαθίσταται αποκλειστικά για τον Καταναλωτή.  Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να συμφωνείται Υποσταθμός εντός της Ανάπτυξης του Αιτητή με τους Αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ, σύμφωνα με την  «Πολιτική διατύπωσης των απόψεων της Α.Η.Κ προς τις Αρμόδιες Πολεοδομικές και Τοπικές Αρχές για έκδοση Αδειών για Οικοδομές και Διαχωρισμούς Γης, και μέθοδος ηλεκτροδότησης». 

 

3.  ΚατηγορΙες ερμαριΩν/δωματΙων μετρητΩν

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες των χώρων εγκατάστασης των Μετρητών της ΑΗΚ, ανάλογα με τον αριθμό Μετρητών που είναι δυνατόν να εγκατασταθούν, το μέγεθος του Ηλεκτρικού φορτίου που μετρούν και τους διαθέσιμους χώρους της Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται πιο κάτω.

 

3.1.  Ερμάρια μετρητών​

Ικανοποιούν μικρό αριθμό μετρητών.  Είναι κατάλληλα για οικίες, βιομηχανικές και εμπορικές οικοδομές και μικρές πολυκατοικίες.

 

3.1.1.   Ανεξάρτητα Χαμηλά Ερμάρια – τροφοδότησ​η με Υπόγειο Καλώδιο

 • Χρησιμοποιούνται για μικρά ηλεκτρικά φορτία, μικρότερα των 100Α και για μέχρι 2 τριφασικούς μετ​ρητές. Κατάλληλα για κατοικίες.

 • Μπορούν να κατασκευαστούν ως ανεξάρτητα οικοδομήματα, κατά μήκος ή κάθετα του συνόρου της ανάπτυξης με το οδικό δίκτυο ή κατά μήκος του συνόρου που εφάπτεται με χώρο πρασίνου ή πεζόδρομο.  Δεν συστήνεται να εφάπτονται με οικόπεδα τρίτων.

 • Στη σειρά σχεδίων "Ανεξάρτητο Χαμηλό Ερμάρι" δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για:

  • διάφορους αριθμούς μετρητών και  εξοπλισμό.

  • διάφορες χωροθετήσεις

3.1.2.  Εντοιχισμένα Ερμάρια – τροφοδότηση με Υπόγειο Καλώδιο 

 • Χρησιμοποιούνται για μικρά ηλεκτρικά φορτία, μικρότερα των 100Α.  Για μεγαλύτερα φορτία ή για περισσότερους από δύο μετρητές πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι τύποι ερμαριού μετρητών ή να γίνονται οι κατάλληλες τροποποιήσεις, σε συνεννόηση με λειτουργούς της ΑΗΚ.

 • Τα ερμάρια αυτά μπορεί να εφάπτονται σε οικοδομές όπως σε τοίχους, σε γκαράζ, σε βεράντες κλπ.  Δεν συστήνεται να εφάπτονται με οικόπεδα τρίτων.

 • Στη σειρά σχεδίων "Εντοιχισμένο Ερμάρι" δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για:   

  •  διάφορους αριθμούς μετρητών και εξοπλισμό

  • διάφορες χωροθετήσεις     

3.1.3   Ερμάρι με ανοιγόμενο ταμπλό – τροφοδότηση με Υπόγειο Καλώδιο 

 • Χρησιμοποιείται για ηλεκτρικά φορτία, μικρότερα των 100Α ανά μετρητή. Έχει δυνατότητα για 16 ισοδύναμες μονοφασικές θέσεις μετρητή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χωροθετηθούν  14 μονοφασικοί  ή 7 τριφασικοί Μετρητές – περιλαμβανομένου του Μετρητή για τυχόν Κοινόχρηστα,  και δύο μονοφασικές θέσεις για Δέκτες Διατιμήσεων.

 • Μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε μετρητές μικρών πολυκατοικιών, μικρά συμπλέγματα αποθηκών ή βιοτεχνικών με κοινά δωμάτια μετρητών και μικρά ηλεκτρικά φορτία.   

 • Μπορούν να κατασκευαστούν ως ανεξάρτητα οικοδομήματα εφαπτόμενα σε οικοδομές ή στις πυλωτές πολυκατοικιών.    

 • Στη σειρά σχεδίων " Ερμάρι με ανοιγόμενο ταμπλό " δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για:

  • διάφορους αριθμούς μετρητών και  εξοπλισμό.

  • διάφορες χωροθετήσεις   

3.1.4  Ερμάρι με Πίνακα Μετρητικής Διάταξης – τροφοδότηση με Υπόγειο Καλώδιο

 • Χρησιμοποιείται για βιομηχανικές ή εμπορικές αναπτύξεις, με ένα συνήθως καταναλωτή με μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο που απαιτεί την εγκατάσταση  «Πίνακα μετρητικής διάταξης».   

 •  Μπορούν να κατασκευαστούν ως ανεξάρτητα οικοδομήματα ή ως μέρος της οικοδομικής ανάπτυξης.   

 • Για συνολικά Ηλεκτρικά Φορτία >300KVA, να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στις διαστάσεις των χώρων των Μετρητών, των φρεατίων και στις σωληνώσεις των υπογείων Καλωδίων της ΑΗΚ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα σχέδια και το «τυπικό σχέδιο για Φορτία >300KVA» , οι οποίες και να εγκρίνονται πάντοτε με τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ.   

 • Στη σειρά σχεδίων " Ερμάρι με Πίνακα Μετρητικής Διάταξης " δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για:   

  • διάφορους αριθμούς μετρητών και  εξοπλισμό

  • διάφορες χωροθετήσεις

3.2.  Δωμάτια μετρητών

         Τα δωμάτια μετρητών χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μετρητών,  μπορεί δε να  χωροθετηθούν στο ισόγειο ή στο υπόγειο οικοδομών.

 

3.2.1  Δωμάτια Μετρητών σε Ισόγειο/Υπόστεγο – τροφοδότ​ηση με Υπόγειο Καλώδιο

 • Για την επιλογή του κατάλληλου δωματίου μετρητών θα πρέπει να μελετούνται προσεκτικά, τόσο από τους αρχιτέκτονες όσο και από τους ηλεκτρολόγους, οι σημειώσεις που συνοδεύουν τα τυπικά σχέδια Δωματίων Μετρητών.  Σε κάποιους τύπους δωματίων μετρητών δεν μπορούν να εγκατασταθούν περισσότεροι από 45 μονοφασικοί μετρητές (22 τριφασικοί).

 •  Πρέπει να προσεχθεί ότι εάν κάποιος καταναλωτής θα έχει φορτίο πέραν των 100Α, τότε απαιτείται «πίνακας μετρητική διάταξης» ο οποίος απαιτεί χώρο, πλάτους 90cm  και ύψος 120cm.   

 • Κάποιοι τύποι δωματίων μετρητών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν συνολικά φορτία πέραν των 300KVA.

Για συνολικά Ηλεκτρικά Φορτία >300KVA, αφού επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος, να γίνονται προσαρμογές στις διαστάσεις των χώρων των Μετρητών, των φρεατίων και στις σωληνώσεις των υπογείων Καλωδίων της ΑΗΚ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα σχέδια, οι οποίες και να εγκρίνονται πάντοτε από τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ.

 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαστάσεις και στη θέση του τερματικού φρεατίου όπως επίσης και στον τρόπο που τερματίζουν οι σωλήνες διέλευσης υπογείων καλωδίων εντός του φρεατίου.  Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται όταν επιλέγεται η εναλλακτική μέθοδος αριθμός 1 των τυπικών σχεδίων για είσοδο των καλωδίων στο φρεάτιο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται με ακρίβεια η λεπτομέρεια που φαίνεται στην τομή Β-Β.

 • Στη σειρά σχεδίων " Δωμάτιο Μετρητών σε Ισόγειο/Υπόστεγο " δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για διάφορες χωροθετήσεις του δωματίου μετρητών.

3.2.2   Δωμάτια Μετρητών σε Υπόγειο – τροφοδότηση με Υπόγειο Καλώδιο

 • Είναι κατάλληλα για Αναπτύξεις με πολλά Διαμερίσματα, Καταστήματα, Γραφεία κλπ.

Για την επιλογή του κατάλληλου δωματίου μετρητών θα πρέπει να μελετούνται προσεκτικά, τόσο από τους αρχιτέκτονες όσο και από τους ηλεκτρολόγους, οι σημειώσεις που συνοδεύουν τα τυπικά σχέδια Δωματίων Μετρητών.  Σε κάποιους τύπους δωματίων μετρητών δεν μπορούν να εγκατασταθούν περισσότεροι από 45 μονοφασικοί μετρητές (22 τριφασικοί).

 • Εάν κάποιος καταναλωτής ζητήσει ηλεκτρικό φορτίο πέραν των 100Α, τότε απαιτείται «πίνακας μετρητική διάταξης», ο οποίος απαιτεί χώρο πλάτους 80cm  και ύψους 120cm

 • Κάποιοι τύποι δωματίων μετρητών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν συνολικά φορτία πέραν των 300KVA.

Για συνολικά Ηλεκτρικά Φορτία >300KVA, αφού επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος, να γίνονται προσαρμογές στις διαστάσεις των χώρων των Μετρητών, των φρεατίων και στις σωληνώσεις των υπογείων Καλωδίων της ΑΗΚ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα σχέδια, οι οποίες και να εγκρίνονται πάντοτε από τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ.

 • Το γεγονός ότι το δωμάτιο μετρητών βρίσκεται στο υπόγειο οικοδομής, απαιτεί να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στη χωροθέτηση του όσο και στον τρόπο εισόδου των υπογείων καλωδίων παροχής

Για ευκολότερη συντήρηση των εγκαταστάσεων της ΑΗΚ και για ελαχιστοποίηση πιθανών κινδύνων, τα δωμάτια μετρητών συστήνεται να εφάπτονται του συνόρου της οικοδομής με δημόσιο δρόμο.  

 

Η μέθοδος εισόδου των σωλήνων εγκατάστασης των καλωδίων της ΑΗΚ στο δωμάτιο μετρητών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της ΑΗΚ.  Για βοήθεια των ηλεκτρολόγων και αρχιτεκτόνων, στα διάφορα τυπικά σχέδια δίδονται τομές με λεπτομέρειες της θέσης των σωλήνων, της θέσης του ασφαλοκιβωτίου και των καλωδίων της ΑΗΚ.

 

Στη σειρά σχεδίων " Δωμάτιο Μετρητών σε Υπόγειο " δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για διάφορες χωροθετήσεις του δωματίου μετρητών.


4.  Υπολογισμος των διαστασεων του «ταμπλω» Μετρητων στα Δωματια Μετρητων

 

Επί του «ταμπλώ» Μετρητών:

Οι μονοφασικοί Μετρητές καταλαμβάνουν μία θέση (διαστάσεις: πλάτος 25cm, ύψος 30cm)

 • Οι τριφασικοί Μετρητές (Ηλεκτρ. Φορτίο < 100Α ) καταλαμβάνουν δύο θέσεις (διαστάσεις: πλάτος 50cm, ύψος 30cm)

 • Οι τριφασικοί Μετρητές (Ηλεκτρ. Φορτίο > 100Α = Πίνακας Μετρητικής Διάταξης) καταλαμβάνουν χώρο διαστάσεων, πλάτους 90cm, ύψους 120cm.

 • Οι Δέκτες Διατιμήσεων καταλαμβάνουν μία θέση έκαστος (διαστάσεις  25cm – πλάτος Χ 30cm – ύψος,  έκαστος)

 • Ο Δέκτης του Ripple Control καταλαμβάνει μία θέση (διαστάσεις  25cm – πλάτος Χ 30cm – ύψος )  

Τριφασικοί Μετρητές χρησιμοποιούνται  υποχρεωτικά για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ανεξάρτητες οικίες και Διαμερίσματα τριών και δύο υπνοδωματίων

 • Γραφεία

 • Καταστήματα

 • Εργαστήρια

 • Αποθήκες

 • Βιοτεχνίες

 • Βιομηχανίες

 • Μετρητές Παραγωγής από Φωτοβολταικά, για παραγωγή > 5KVA   

Για Ηλεκτρικά φορτία > των 100Α απαιτείται «Πίνακας Μετρητικής Διάταξης»  όπως αναφέρεται πιο πάνω.

 

Τα «ταμπλώ» των Μετρητών έχουν σταθερό ύψος, το οποίο μπορεί να χωροθετήσει  4 σειρές μετρητών, μικρότερων των 100Α .

 

Οι χώροι για Πίνακες Μετρητικής Διάταξης (Ηλεκτρ. Φορτίο > 100Α) προστίθενται ξεχωριστά και επιπρόσθετα των πιο πάνω. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου πλάτους του «ταμπλώ» των μετρητών:

 • Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων ( = ισοδύναμες μονοφασικές θέσεις)

 • Διαιρούμε δια 4 ( 4 σειρές ανά στήλη των 25cm = πλάτος θέσης μονοφασικού Μετρητή) και στρογγυλεύομε προς τα πάνω.

 • Τον πιο πάνω στρογγυλευμένο αριθμό τον πολλαπλασιάζομε επί 0,25m,   το πλάτος κάθε στήλης μονοφασικών θέσεων.

Ο αριθμός που προκύπτει, είναι το απαιτούμενο πλάτος του «ταμπλώ» των μετρητών, για μετρητές < των 100Α.

 • Στον πιο πάνω αριθμό προσθέτομε 0,90m  για κάθε ένα απαιτούμενο Πίνακα Μετρητικής Διάταξης.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 

Οικοδομή αποτελείται

 Μονοφ Μετρητ (<100Α)

 Τριφασ   Μετρητ    (<100Α)

 Μετρητ Πινακ      (> 100Α)

ΘερμοΣυσσ ΤριφΜετρ (<100Α)

 

 (1Θέση)

 (2Θεσεις)

 

 (2Θεσεις)

 3 Καταστήματα

 0

 3Χ2=6

 0

 0

 2 Γραφεία

 0

 2Χ2=4 

 0

 0

 1 Αποθήκη

 0

 1Χ2=2

 0

 0

 1 Εργαστηριο

 

 

 1(90cm)

 0

 2 Διαμ 3 Υ/Δ

 0

 2Χ2=4 

 0

2χ2=4

 2 Διαμ 2 Υ/Δ

 0

 2Χ2=4

 0

 2χ2=4

 2 Διαμ 1 Υ/Δ

 2Χ1=2  

 0

 0

 2χ2=4

 1 Κοινόχρηστα

 0

 1Χ2=2

 0

 0

Θεσεις Δεκτη

2Χ1=2 

0

0

0

RCR

0

0

0

1X1=1

ΣΥΝΟΛΟ     

4

22

90cm

13   = 39 θέσεις +μετρηκοί πίνακες

 

Υπολογισμός  Συνολικού Πλάτους «ταμπλώ»

 

Αριθμός στηλών    = 39/4 = 9,75 => 10(ακέραιο προς τα άνω)

Πλάτος «ταμπλώ»  = 10Χ 0,25m(πλάτος στήλης θέσης μονοφ Μετρ) = 2,50m

+ 0,80m ( 1 Πίνακας Μετρητικής Διάταξης)

=3.30m

=> Πλάτος «ταμπλώ» = 3.30m

 

Όταν οι Μετρητές κατανέμονται σε 2 ή περισσότερα "ταμπλώ", πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μπορούν  να εγκατασταθούν οι Μετρητές. Δηλαδή, το ταμπλώ να έχει μήκος πολλαπλάσιο των 25cm, συν 80cm για κάθε  Πίνακα Μετρητικής Διάταξης

 

Για τον υπολογισμό του Συνολικού πλάτους του ταμπλώ των Μετρητών, διατίθεται  λογιστικό φύλλο

5.  ΠαρατηρΗσεις

 

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου Δωματίου/Ερμαριού  μετρητών ανάλογα με:

 • τον απαιτούμενο αριθμό μετρητών (για άμεση ηλεκτροδότηση αλλά και για πρόνοια στο μέλλον

 • το απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο για κάθε μετρητή, αλλά και το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο

 • το είδος της ανάπτυξης.

Εάν η συγκεκριμένη περίπτωση του εξετάζεται από τους Συμβούλους Μελετητές δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες των δωματίων μετρητών που διατίθενται από την ΑΗΚ θα πρέπει οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο δωμάτιο μετρητών που επιλέγεται να γίνονται πάντα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την μέθοδο ηλεκτροδότησης της Ανάπτυξης που μελετούν ή για έγκριση των Σχεδίων των Ερμαριών/Δωματίων Μετρητών απο τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ, θα πρέπει να διευθετείται συνάντηση με τα κατά τόπους Τμήματα Μελετών των Περιφερειακών Γραφείων της ΑΗΚ.

Τα Δωμάτια/Ερμάρια μετρητών να κατασκευάζονται πάντοτε με βάση τα σχέδια και τις σημειώσεις που συνοδεύουν κάθε σχέδιο.


6.      ΤυπικΑ σχΕδια φρεατΙων υποδοχΗς καλωδΙων
 • Στα τυπικά σχέδια φρεατίων υποδοχής καλωδίων της ΑΗΚ δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για ενδιάμεσα και γωνιακά φρεάτια για παροχές, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτούνται τέτοια φρεάτια.  

 • Οι διαστάσεις και λεπτομέρειες των τερματικών φρεατίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα δωμάτια μετρητών, δίδονται στα τυπικά σχέδια των Ερμαριών/δωματίων μετρητών.

 • Οι λεπτομέρειες των καπακιών των εν λόγω φρεατίων, είναι αυτές που δείχνονται στο τερματικό φρεάτιο παροχής των "τυπικών σχεδίων φρεατίων υποδοχής καλωδίων".


7.      ΤυπιΚΗ διΑταξη εγκατΑστασης πλαστικΩν σωλΗνων διΕλευσης υπογεΙων καλωδΙων​

 

 • Στα τυπικά σχέδια της ΑΗΚ, "τυπική διάταξη εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων",  δίδονται λεπτομέρειες για τη διάταξη, βάθος και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες εγκατάστασης των σωλήνων για παροχές σε κτήρια.

 • Για λόγους ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων, το πάνω τους μέρος των σωλήνων, δεν πρέπει σε κανένα σημείο της διαδρομής να βρίσκεται σε λιγότερο βάθος από 60cm από το έδαφος ή τα τελειωμένα πατώματα.

 • Οι σωλήνες για παροχές στα κτήρια θα πρέπει να διέρχονται από άδειους, κοινόχρηστους χώρους ή χώρους στάθμευσης..  Δεν πρέπει να διέρχονται μέσα από αποθήκες, από τουαλέτες, από το δωμάτιο του ηλεκτρολόγου, μηχανοστάσια, αποθήκες νερού ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

   


 

​​