Χρεώσεις υπηρεσιών

​​​1. Προκαταβολές (ντεπόζιτα) πελατών

H Προμήθεια ΑΗΚ, όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, εισπράττει από κάθε πελάτη ένα ποσό ως «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος», το οποίο του επιστρέφει άτοκα όταν διακόψει το συμβόλαιό του με τη Προμήθεια ΑΗΚ και μετά το συμψηφισμό τυχόν οφειλών του

Το ποσό της προκαταβολής (deposit) των πελατών που τίθεται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015 είναι το ακόλουθο: 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡ​​ΙΟΥ 2015

2. Άλλες Χρεώσεις Υπηρεσιών​

 Τόκος λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού

 Σύμφωνα με το περί Καθορισμού του Δικαστικού Επιτοκίου Διάταγμα του 2018, ΚΔΠ 357/2018, επιβάλλεται τόκος 2% ετησίως, στους καθυστερημένους λογαριασμούς της ΑΗΚ, από την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό μέχρι την εξόφληση του.

 

 Υπηρεσίες που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου

Για τη δημιουργία Τραπεζικής Εντολής Άμεσης Χρέωσης SEPA (Single Euro Payment Area) επιβάλλεται τέλος  χαρτοσήμανσης άμεσης χρέωσης ύψους €1.​

3. ​Επιπρόσθετες Χρεώσεις Δικτύου Διανομής

 Σε διάφορες περιπτώσεις ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής  επιβάλλει    ​ χρε​ώσεις για προσφερόμενες υπηρεσίες σε πελάτες όλων των Προμηθευτών.​