​​Η μέθοδος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) εφαρμόζεται με τη χρήση Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεια​ς από ΑΠΕ σε Οικιστικές Μονάδες.

Πατήστε στον πιο κάτω Σύνδεσμο για τη Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας - Σχέδιο ΑΗΚ "Σ.Μ.10"

 Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρ​ικής Ενέργειας - Σ​χέδιο ΑΗΚ "Σ.Μ.10"