​​

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΤ

​​​​​​​​​​

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται σοβαρό τεχνικό πρόβλημα ή/και απόκλιση σε Μονάδες Παραγωγής από ΑΠΕ ή σε Ιδιωτικά Δίκτυα ΜΤ, ο ΔΣΔ είναι αναγκασμένος να παρεμβαίνει ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής. Τα προβλήματα που εντοπίζονται, κατατάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες βάσει του βαθμού που αυτά επηρεάζουν την ασφάλεια και αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής, ως εξής:

i) Κατηγορία 1: Προβλήματα τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο​ την ασφάλεια και αξιοπιστία του Δικτύου Διανομής και τυγχάνουν άμεσο χειρισμό.

ii) Κατηγορία 2: Προβλήματα που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότερη λειτουργική διαχείριση του Δικτύου Διανομής και δύναται να διαταράξουν την​ αξιοπιστία του Συστήματος. 

iii) Κατηγορία 3: Λιγότερο ουσιώδη τεχνικά προβλήματα ή/και αποκλίσεις που επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργική διαχείριση του Δικτύου Διανομής αλλά δύναται να επιλυθούν εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Αφού κατηγοριοποιηθούν τα εντοπισθέντα προβλήματα, ο ΔΣΔ αποστέλλει κλιμακωτές ειδοποιήσεις στον Χρήστη Δικτύου με σκοπό την επίλυση του προβλήματος. Βάσει των Κανόνων Μεταφοράς-Διανομής (ΚΜΔ), ο Χρήστης Δικτύου είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για αποκατάσταση του προβλήματος και εν συνεχεία να ενημερώσει τον ΔΣΔ για σκοπούς ελέγχου των διορθωτικών ενεργειών που έλαβαν χώρα.


Εάν το εντοπισμένο τεχνικό πρόβλημα ή/και απόκλιση αποκατασταθεί, ο ΔΣΔ ενημερώνει τον Χρήστη Δικτύου αναλόγως. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά την ολοκλήρωση των κλιμακωτών ειδοποιήσεων του, ο ΔΣΔ είναι αναγκασμένος, για σκοπούς ασφάλειας και αξιοπιστίας, να αποσυνδέσει την Μονάδα Παραγωγής από ΑΠΕ ή το Ιδιωτικό Δίκτυο ΜΤ από το Δίκτυο​ Διανομής μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος ή/και απόκλισης​​​.​


δ-ΔΔ-685-GR.JPG