Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

​​​Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Η σημασία του βασικού αυτού έργου υποδομής είναι στενά συνυφασμένη με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

​​Ο Σταθμός είναι έργο ψηλής τεχνολογίας και αποτελείται από: 

  • Τρείς συμβατικές μονάδες παραγωγής ισχύος 130 MW η κάθε μία με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το μαζούτ. Στη μία συμβατική μονάδα των 130 MW έχει εγκατασταθεί σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του θείου πιο κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης.

  • Ένα αεριοστρόβιλο ισχύος 38 MW με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το ντίζελ.

  • Δυο μονάδες συνδυασμένου κύκλου 220 MW έκαστη με καύσιμο το ντίζελ και δυνατότητα μετατροπής τους για να έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.​

 


 

Στις 11 Ιουλίου2011 λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί, ο ηλεκτροπαραγωγός  σταθμός του Βασιλικού που γειτνιάζει της στρατιωτικής βάσης, υπέστη βαριές απώλειες που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων του. Ο σταθμός έχει αποκατασταθεί​ και είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία.​​

Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού παράγει περίπου το 65% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής.​​​

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των τριών συμβατικών μονάδων για μονάδες παραγωγής ανέρχεται στο 38% ενώ για τις ΜΑΣΚ στο 48% περίπου. ​ ​

Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβ​ουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού) όπως εκπονήσει σχετική Έκθεση Ασφάλειας. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες το 2008-2009, η οποία έκθεση έτυχε πλήρους αναθεώρησης το 2013-2014 (PDF​).

Το Εγχειρίδιο Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μ​εγάλης Κλίμακας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού παρουσιάζει την δέσμευση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους, ώστε να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.