Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

​​​Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Η σημασία του βασικού αυτού έργου υποδομής είναι στενά συνυφασμένη με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

​​Ο Σταθμός είναι έργο ψηλής τεχνολογίας και αποτελείται από: 

  • Τρείς συμβατικές μονάδες παραγωγής ισχύος 130 MW η κάθε μία με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το μαζούτ στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών μείωσης εκπομπών Διοξειδίου του Θείου, Οξειδίων του Αζώτου και Σκόνης με στόχο τη μείωση των πιο πάνω εκπομπών κάτω από τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης.

  • Ένα αεριοστρόβιλο ισχύος 38 MW με χρησιμοποιούμενο καύσιμο το ντίζελ.

  • Δυο μονάδες συνδυασμένου κύκλου 220 MW έκαστη με καύσιμο το ντίζελ και δυνατότητα μετατροπής τους για να έχουν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.​

  • Η Αρχή έχει υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις στις Μονάδες του Βασιλικού και έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υποδομών για καύση Φυσικού Αερίου

  • Το Συμβόλαιο κατασκευής για την 6η Μονάδα δυναμικότητας 160 MW έχει κατακυρωθεί. Η Μονάδα θα είναι συνδυασμένου Κύκλου με παρόμοια διάταξη όπως οι Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου 4 & 5, και αναμένεται να παραδοθεί για εμπορική λειτουργία τον Μάιο του 2024. 

 


 

Στις 11 Ιουλίου 2011 λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση στο Μαρί, ο ηλεκτροπαραγωγός  σταθμός του Βασιλικού που γειτνιάζει της ναυτικής βάσης, υπέστη εκτεταμένες ζημιές που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων του. Ο σταθμός έχει αποκατασταθεί​ και είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία.​​

Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού παράγει περίπου το 65% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής.​​​

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των τριών συμβατικών μονάδων για μονάδες παραγωγής ανέρχεται στο 38% ενώ για τις ΜΑΣΚ στο 48% περίπου. ​ ​

Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβ​ουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού) όπως εκπονήσει σχετική Έκθεση Ασφάλειας. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες το 2008-2009, η οποία έκθεση έτυχε πλήρους αναθεώρησης το 2019​(PDF​).

Το Εγχειρίδιο Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτ​ων Μ​εγάλης Κλίμακας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού παρουσιάζει την δέσμευση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους, ώστε να διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.