​​​​​​​​​​​​​​​​Οι λογαριασμοί αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε όλες τις αστικές και ημιαστικές περιοχές καθώς και στα μεγάλα χωριά.

Οι λογαριασμοί μπορεί να σας αποστέλλονται μέσω e-mail ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

1. Συμπληρώστε το Έντυπο Εξουσιοδότησης Αποστολής Λογαριασμών​ και παραδώστε το σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ ή αποστείλετε το με φαξ (στους αριθμούς που σημειώνονται πιο κάτω) στο ανάλογο Περιφερειακό Γραφείο  ή με e-mail στο callcenter@eac.com.cy. ​​

2. Μέσω ηλεκτρονικής αίτησης ​

3. Μέσω της εφαρμογής EAC Mobile App​  


​Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

​​

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

Παρουσιάστε τον λογαριασμό σας σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μαζί με το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά, ή τραπεζική επιταγή, ή τραπεζική κάρτα ή ταχυδρομείστε τον λογαριασμό σας μαζί με το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζική επιταγή. Τραπεζικές ​​επιταγές να εκδίδονται στο όνομα της "Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου" και να είναι δίγραμμες.


​​ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Η υποβολή της αίτησης για εξόφληση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών​​

Επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να υποβάλετε αίτηση για Εντολή Άμεσης Χρέωσης του λογαριασμού σας που διατηρείτε σε τράπεζα.  Μαζί σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο  Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης.
Ο λογαριασμός θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση σας για ενημέρωση σας.


Με email

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για Εντολή Άμεσης Χρέωσης του λογαριασμού σας που διατηρείτε σε τράπεζα, αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά, μέσω e-mail. Εκτυπώστε το σχετικό ​έντυπο  Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA​​, συμπληρώστε το, υπογράψτε το και αποστείλετε το σαρωμένο (scanned) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ανάλογου Περιφερειακού Γραφείου Προμήθειας που σημειώνεται πιο κάτω, συνοδευόμενο με τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο​Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης.

Σημειώστε ότι ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αποστέλλεται στη διεύθυνση σας, για τη δική σας ενημέρωση.​​


Σημείωση: 
Με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ/260/2012, οι Τράπεζες στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποχρεούνται να υιοθετήσουν το σύστημα πληρωμών Άμεσης Χρέωσης SEPA (Single Euro Payment Area) . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ​στις 9 Ιανουαρίου 2014, ενέκρινε ως τελική ημερομηνία ένταξης στο σύστημα SEPA, τον Αύγουστο του 2014. Οι Κυπριακές Τράπεζες λόγω της μετάπτωσης στο σύστημα SEPA, σταμάτησαν να λαμβάνουν νέες αιτήσεις για Εντολές Άμεσης Χρέωσης. Οι αιτήσεις πλέον υποβάλλονται στους παροχείς υπηρεσιών.  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Οι  λογαριασμοί υπαλλήλων μεγάλων οργανισμών και εταιρειών μπορούν να εξοφλούνται με απευθείας αποκοπή από τον μισθό τους, με την προϋπόθεση ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν προβεί σε ειδική διευθέτηση με την ΑΗΚ.

 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕ​Σ

Δεχόμαστε προπληρωμές έναντι του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρουσιάσετε στο ταμείο οποιουδήποτε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών μας τον τελευταίο λογαριασμό σας.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η εξόφληση λογαριασμών είναι δυνατή με τραπεζική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας της AHK ή της ιστοσελίδας τραπεζικών ιδρυμάτων.

ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΕΣΩ E-BANKING

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EAC MOBILE APP

 

Οι αριθμοί φαξ ​και οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων του κάθε Περιφερειακού Γραφείου ΑΗΚ Προμήθειας είναι τα ακόλουθα:

 

Λευκωσία

Αριθμός φαξ: 22202388

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  supplynic@eac.com.cy

 

Λεμεσός

Αριθμός φαξ: 25205249 / 25205289

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  supplylim@eac.com.cy

 

Λάρνακα

Αριθμός φαξ: 24204283

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplylar@eac.com.cy

 

Παραλίμνι

Αριθμός φαξ: 23829278

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplypar@eac.com.cy

 

Πάφος

Αριθμός φαξ: 26206220

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplypafos@eac.com.cy