Προμήθεια

​​​​Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Προμήθειας αποτελεί μία εκ των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων στις οποίες έχει οργανωθεί η ΑΗΚ με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας της και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2015, τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2014.

Οι δραστηριότητες που αφορούν την Προμήθεια εκτελούνται από τη Διεύθυνση Προμήθειας. Η Διεύθυνση Προμήθειας ανήκει στην Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής & Προμήθειας της ΑΗΚ.


Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμήθειας είναι οι ακόλουθες:

 • η παροχή υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 • η σύναψη εμπορικών συμβάσεων προμήθειας.

 • η τήρηση στοιχείων πελατών.

 • η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών όσον αφορά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (έκδοση, αποστολή, παρακολούθηση και είσπραξη λογαριασμών, εντολές συνδέσεων και αποσυνδέσεων, ενημέρωση και υποστήριξη καταναλωτών σε θέματα προμήθειας).

 • η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης και όλων των συστημάτων. εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ (σύστημα τιμολόγησης, και εξυπηρέτησης πελατών, καταγραφής παραπόνων/ βλαβών).

 • η διαχείριση και διεκπεραίωση παραπόνων που αφορούν λογαριασμούς, εξυπηρέτηση, διατιμήσεις.

 • η συμμετοχή στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Δραστηριότητες Προμήθειας στα Περιφερειακά Γραφεία


Οι καθημερινές δραστηριότητες της Προμήθειας κυρίως συγκεντρώνονται στα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ  με τα Κεντρικά της Γραφεία να παρέχουν πολύτιμες και ουσιώδεις υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών η Διεύθυνση Προμήθειας λειτουργούν σήμερα 10 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών  (ΚΕΠ) Παγκύπρια τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες :

 • Εισπράξεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, όρων παροχής, χρεωστικών σημειώσεων, επιστραφεισών επιταγών, εξόδων επανασύνδεσης μετά από διακοπή της παροχής για μη πληρωμή  

 • Ο πελάτης μπορεί με προσωπική του επίσκεψη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Προμήθειας ΑΗΚ ή με επιστολή του να ζητήσει τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του πχ. λανθασμένη ταχυδρομική διεύθυνση, αλλαγή αριθμού τηλεφώνου, λανθασμένη διεύθυνση παροχής κλπ.

Η τροποποίηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό της Προμήθειας ΑΗΚ στα Περιφερειακά Γραφεία μέσω του Λογισμικού Συστήματος της ΑΗΚ "Διαχείριση και Τιμολόγηση Πελατών".  

 • Η ΑΗΚ προβαίνει σε αναθεωρήσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η λήψη ένδειξης του μετρητή από τον Καταγραφέα Μετρητών ήταν λανθασμένη

 • Ο μετρητής βρίσκεται σε κλειστό υποστατικό και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδόθηκε με υπολογισμό. Στη συνέχεια η λήψη ένδειξης του μετρητή έγινε κατορθωτή μετά από διευθέτηση με τον πελάτη.

 • Κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος 


Διεύθυνση Προμήθειας στα Κεντρικά Γραφεία


Τα τμήματα των Κεντρικών Γραφείων καθορίζουν την πολιτική της ΑΗΚ Προμήθειας. Αυτά αφορούν την Εξυπηρέτηση των πελατών, την λειτουργία του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης, το Μάρκετινγκ, τις Πωλήσεις, τις Διατιμήσεις, την Αγορά ενέργειας από Παραγωγούς ΑΠΕ και την Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Οι διατιμήσεις της ΑΗΚ, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ρυθμίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με  βάση σχετική μεθοδολογία, βασική αρχή της οποίας είναι η σχέση κόστους και χρέωσης.