Πιστοποίηση της ΑΗΚ ως Εργοδότης Ισότητας

​​​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία ως Οργανισμός Κοινής Ωφελείας, αλλά και  ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, αποδέχθηκε πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πιστοποίηση της ως Εργοδότης Ισότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των αναγκαίων διεργασιών η ΑΗΚ πέτυχε τον στόχο της και πιστοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2015 από το Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον ως Εργοδότης Ισότητας. Αυτή η πιστοποίηση, εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία  Έργου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Η ΑΗΚ πέραν των νομοθεσιών που ακολουθεί διαχρονικά, υλοποίησε μια δέσμη μέτρων που έχουν σαν στόχο να αποκαταστήσουν τυχόν διαχρονικές ανισότητες, διακρίσεις και στερεότυπα μεταξύ των δύο φύλων και μακροπρόθεσμα μέσω ενός σχεδίου δράσης στοχεύει να παγιώσει στο εσωτερικό της αυτή την πολιτική, ενώ παράλληλα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης επιδιώκει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διαχύσει δράσεις προς όφελος της κοινωνίας.


Συγκεκριμένα, η ΑΗΚ με τη στήριξη και συνεργασία των Συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού της,  προέβηκε στα ακόλουθα μέτρα όσον αφορά την διαφώτιση των εργαζομένων για το θέμα της Ισότητας:

  • Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για θέματα Ισότητας με την διενέργεια διαφόρων σεμιναρίων.​
  • Την σύσταση Επιτροπών Ισότητας σε κάθε βάση Εργασίας (Κεντρικά Γραφεία, Περιφέρειες και Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς), οι οποίες αποτελούνται από άτομα και από τα δύο φύλα και ένα από αυτά ορίζεται ως υπεύθυνη/ος.

  • Την σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Ισότητας, αποτελούμενη από το σύνολο των Υπεύθυνων ατόμων των Επιτροπών Ισότητας με προεδρεύων Λειτουργό της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής είναι η διατύπωση των ετήσιων σχεδίων δράσης για την Ισότητα και τον συντονισμό των δράσεων και υποβολή προτάσεων που αφορούν την Ισότητα προς τη Διεύθυνση της ΑΗΚ, με ομάδα στόχου το σύνολο του προσωπικού της ΑΗΚ.

  • Στη διενέργεια ετήσιας ανώνυμης έρευνας προσωπικού, σαν μέσο άμεσης επικοινωνίας με τη Διεύθυνση και το οποίο θα αποτελεί βαρόμετρο προόδου σε θέματα Ισότητας και ικανοποίησης γενικά στην εργασία.

  • Την δημιουργία ομάδας χειρισμού περιπτώσεων παρενόχλησης/σεξουαλικής παρενόχλησης και ορισμού υπευθύνων σε κάθε βάση εργασίας για την διαχείριση ενδείξεων σεξουαλικής παρενόχλησης ή και εκδηλωμένης παρενόχλησης, εάν το άτομο που παρενοχλείται το επιθυμεί, πριν οποιαδήποτε διοικητικά ή άλλα ποινικά μέτρα και καθοδήγηση των παραπονούμενων. Στόχος είναι ο χειρισμός με λεπτότητα η/και βοήθεια στην ομάδα στόχου που είναι τα άτομα που θεωρούν εαυτούς θύματα παρενόχλησης/σεξουαλικής παρενόχλησης.

Υλοποιώντας όλα τα πιο πάνω, η Αρχή έχει ως στόχο την σταδιακή εξάλειψη όλων των κοινωνικών στερεοτυπών, την πρόληψη μη επιθυμητής συμπεριφοράς και την αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τα θέματα Ισότητας, την ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των υπαλλήλων ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την συμβολή στην προώθηση των γυναικών σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα στην ΑΗΚ αλλά και στην κυπριακή αγορά εργασίας και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού παρακολούθησης των θεμάτων Ισότητας στον Οργανισμό. Επίσης έχει ως στόχο να καταρτήσει το προσωπικό σε θέματα ισότητας και να βελτιώσει την ισορροπία του προσωπικού μεταξύ εργασίας και οικογενειακής του ζωής.

Κάθε τέλος του χρόνου θα γίνεται ένας απολογισμός των πιο πάνω θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Ισότητας και αυτός θα καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού.