Υπολογισμός Ενέργειας Περικοπών

​​​​​​Υπολογισμός ενέργειας περικοπων​

Βάσει των προνοιών της Απόφασης της ΡΑΕΚ υπ' αριθμό 189/2023, ο ΔΣΔ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον Λειτουργό Αγοράς (ΛΑ) τη μηνιαία ενέργεια περικοπής ανά Σύστημα ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένο στο Σύστημα Διανομής. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του “ορίου ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της απορρόφησης ενέργειας" από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης ενός Παραγωγού ΑΠΕ (TOLRES).

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας ενέργειας περικοπής ανά σύστημα ΑΠΕ στο Σύστημα Διανομής, ο ΔΣΔ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού η οποία υποβλήθηκε στον ΛΑ και τη ΡΑΕΚ. Εκτενής περιγραφή της προαναφερθείσας μεθοδολογίας παρατίθεται στο Παράρτημα Α.

Τα μηνιαία δεδομένα που αφορούν την ενέργεια περικοπής ανά Σύστημα ΑΠΕ στο Σύστημα Διανομής θα αποστέλλονται στον ΛΑ εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου κάθε μήνα. ​


​​​​