Η ΑΗΚ, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σε πλήρη αρμονία µε την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία έχει εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή. Η Αρχή εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης Περιβάλλοντος, το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθεί με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης CYS EN ISO14001: 2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της πλην του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας  και  είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας CYS EN ISO9001:2015 Η διαχείριση αποβλήτων γίνεται μέσω της σχετικής διαδικασίας  Διαχείρισης Αποβλήτων και των συνεργατών μας Green Dot, WEEE Electrocyclosis Ltd, ΑΦΗΣ και Telli.​

​Περιβαλλοντική Πολιτική

​Η AHK αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά της για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των πελατών της, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της ΑΗΚ που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόμενες γενιές.

Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.

H Διοίκηση της ΑΗΚ δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για τη συνεχή βελτίωσή του, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Πολιτική Περιβάλλοντος 2022.pdf

Π​ροσδιορισμός των Σχετικών Πτυχών/ Στοιχείων και Αξιολόγησης τους
Η ΑΗΚ διατηρεί καταγραμμένη διαδικασία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον καθορισμό των σχετικών διαχειριστικών προγραμμάτων.

Η ΑΗΚ μετά την αρχική περιβαλλοντική εκτίμηση των δραστηριοτήτων και χώρων της εντόπισε τις περιβαλλοντικές τις πλευρές τις οποίες μπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει.  Αυτές αξιολογήθηκαν βάση τη σοβαρότητας και πιθανότητας τους να συμβούν. Σχετικά σχέδια δράσης με διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες έχουν αναπτυχθεί με στόχο την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

​Προσδιορισμός των Νομικών Πτυχών

Η ΑΗΚ αναγνώρισε όλες τις νομικές της απαιτήσεις στο Αρχείο Νομικών Απαιτήσεων.  Η συμμόρφωση προς τις Νομικές απαιτήσεις επαληθεύεται στα πλαίσια των εσωτερικών επιθεωρήσεων.  Ο Υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις της νομοθεσίας είτε μέσω προσωπικών επαφών, είτε μέσω διαδικτύου και εξειδικευμένων εντύπων. Η καταχώριση των νομικών πτυχών γίνεται μέσω του Αρχείου Νομικών Απαιτήσεων.

​​Περιβαλλοντικοί Σκοποί, Στόχοι και Προγράμματα​​
Η ΑΗΚ διατηρεί ένα Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση του οποίου θα υλοποιηθούν οι σκοποί και στόχοι που έχουν τεθεί για συνεχή βελτίωση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχουν ετοιμαστεί τα κατάλληλα Περιβαλλοντικά Προγράμματα, όπου καταγράφονται, ανά γεωγραφικό χώρο, οι δράσεις που απαιτούνται για την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί

​Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

​​​Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναγνωρίστηκαν βάση της διαδικασίας ελαχιστοποίησης επιπτώσεων από επείγοντα περιστατικά. Για κάθε επείγον περιστατικό που έχει αναγνωριστεί υπάρχουν καταγραμμένα Σχέδια Δράσης για κάθε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εκπαίδευση πάνω στα Σχέδια αυτά γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας της κάθε εγκατάστασης / περιοχής.​