​​​Η Διανομή αποτελεί μία από τις τέσσερις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες στις οποίες έχει οργανωθεί η ΑΗΚ με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας της και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2013 μέχρι 2015 και τη Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 04/2014.

Στη Διανομή οργανώνονται τόσο ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) όσο και ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), με τον τελευταίο να έχει ιδιαίτερες ευθύνες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την Κυπριακή Νομοθεσία, αφού οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες του προσδίδουν ρόλο ουδέτερου διευκολυντή στη λειτουργία της Αγοράς και καταλύτη στην εφαρμογή της τεχνολογίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Δραστηριότητας είναι ότι ασχολείται με το εκ φύσεως μονοπωλιακό μέρος της εργασίας της ΑΗΚ δημιουργώντας την ανάγκη για αυστηρή Ρύθμιση για να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κυπριακό Κράτος.

 Η Διανομή χωρίζεται σε δύο διευθύνσεις:

  • Τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής

  • ​Τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής


Επίσης σε γεωγραφικό επίπεδο λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά γραφεία Διανομής όπου εξυπηρετούνται οι χρήστες Δικτύου.​