Γενικά

​​​​​​​​​​​Η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ) Παραγωγής αποτελεί μία εκ των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων στις οποίες ​​​​έχει οργανωθεί η ΑΗΚ, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας της και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2015, τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2014 και την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 14.11.2014 προς την ΑΗΚ για τη γνωστοποίηση της απόφασης έγκρισης των βασικών αρχών του Προγράμματος Συμμόρφωσης για το Λειτουργικό Διαχωρισμό η οποία είχε υποβληθεί από την ΑΗΚ προς την ΡΑΕΚ στις 24.10.2014. ​

​Οι δραστηριότητες που αφορούν την Παραγωγή εκτελούνται από τη Διεύθυνση Παραγωγής. Η Διεύθυνση Παραγωγής ανήκει στην Επιχειρηματική Μονάδα Παραγωγής & Προμήθειας της Α​​​ΗΚ.

​​​Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής αποτελούν:

  • η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων Παραγωγής της

  • ​η διαχείριση όλων των εργασιών που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής.

  • η λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • η αναζήτηση και προώθηση νέων τεχνολογιών υλικών και μεθόδων συντήρησης και λειτουργίας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και τη  μείωση του κόστους.

  • η διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη βέλτιστη εμπορική εκμετάλλευση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών.

  • η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  • η διαχείριση και διατήρηση των απαιτούμενων αποθεμάτων καυσίμων.


​Περιβα​​​​λλοντικά

Οι μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα γύρω από τους Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας γίνονται με μία ειδικά εξοπλισμένη κινητή μονάδα για κάθε Σταθμό. Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με όργανα για μετρήσεις των συγκεντρώσεων σε επίπεδο εδάφους. Τα όργανα αυτά είναι για τη μέτρηση της σκόνης, των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), του διοξειδίου του θείου (SO2), του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και του όζοντος (O3). Επίσης περιλαμβάνεται εξοπλισμός για μετρήσεις μετεωρολογικών δεδομένων όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου, η διεύθυνση του ανέμου, η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία.

Λόγω των ψηλών εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου από τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ1 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, η Αρχή αποφάσισε την εγκατάσταση Αντιρρυπαντικού συστήματος μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία αρχές του 2017.

Επίσης η Αρχή εγκατέστησε συστήματα Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών για μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Θείου, Οξειδίων του Αζώτου και Σκόνης στις Μονάδες 1-3 του Η/Σ Βασιλικού. Έχει προχωρήσει επίσης και σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις Μονάδες του Βασιλικού καθώς επίσης και στην εγκατάσταση όλων των απαραίτητων ​υποδομών για καύση Φυσικού Αερίου.


​​Μελέτ​ες

Η Διεύθυνση Παραγωγής ασχολείται με διάφορα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν πάνω στην Αρχή και ειδικότερα σε θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποβάλλονται επίσης προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πιστοποιημένες μελέτες με υπολογισμούς των εκπομπών του Διοξειδίου του Άνθρακα για τις υπό εξέταση περιόδους, σύμφωνα με την πρόνοια του σχετικού Νόμου για την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.   ​

​​