Συνδέσεις / Μεταβιβάσεις / Διακοπές

Σύνδεση, Επανασύνδεση, Μεταβίβαση​​​​​​​​​​​​​​

​​Για σύνδεση, επανασύνδεση ή μεταβίβαση ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, για να υπογράψετε Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας:

 • Τίτλο Ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο ή Πωλητήριο έγγραφο

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο.

 • Επίσημη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (πιστοποιημένο από​ πιστοποιών υπάλληλο), στην περίπτωση που σας αν​τιπροσωπεύει άλλο άτομο.

 • Προκαταβολή (Ισχύει μόνο για ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες χρεώνονται στον πρώτο λογαριασμό)

Για μεταβίβαση λογαριασμού η χρέωση είναι €7,5 + ΦΠΑ για τις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Μεταβίβαση λογαριασμού από θανόντα συγγενικό πρόσωπο σε άλλο άτομο της οικογένειας με την προσκόμιση πιστοποιητικού θανάτου.

 • Μεταβίβαση λογαριασμού από ένα χρήστη σε άλλο με την παρουσίαση και των δυο ενδιαφερόμενων στα ΚΕΠ και με την προσκόμιση της ένδειξης του μετρητή.

 • Αλλαγή ονόματος σε περιπτώσεις διαζυγίου.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μεταβιβάσεων η χρέωση λογαριασμού παραμένει €15.

​​

Εάν η σύνδεση ή μεταβίβαση αφορά νομικό πρόσωπο, για παράδειγμα Εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο ή Πωλητήριο έγγραφο

 • Πιστοποιητικό  εγγραφής της εταιρείας.

 • Πιστοποιητικό μετόχων και διευθυντών της εταιρείας

 • Σφραγίδα της εταιρείας

 • Προκαταβολή​​ (Ισχύει μόνο για ενοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες χρεώνονται στον πρώτο λογαριασμό)

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία, για να υπογράψει την Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριο του, ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο. Η δε εξουσιοδότηση να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο.  

​Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπογραφεί το Εγγυητήριο έγγραφο της ΑΗΚ (το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών) από Διευθυντή/ Μέτοχο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά τον Διευθυντή/ Μέτοχο της εταιρείας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν συνδέεται νομικά με την εταιρεία. Πληρεξούσια που προσκομίζονται στην ΑΗΚ και Εγγυητήρια που υπογράφονται εκτός ΑΗΚ, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιών υπάλληλο.

Στις περιπτώσεις τριφασικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης δυνατόν να απαιτηθεί έλεγχος της εγκατάστασης.

Για επανασύνδεση μετά από διακοπή για μη πληρωμή θα πρέπει προηγουμένως να καταβάλετε στην ΑΗΚ το οφειλόμενο ποσό.  Επιπλέον θα χρεωθείτε τα έξοδα επανασύνδεσης.

 

Διακοπή Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος


ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Για διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ​​​μετά από αίτηση σας, θα πρέπει να προβείτε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, αφού πρώτα εξοφλήσετε οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό:

 • ​Να επισκεφτείτε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν εγκαταλείψετε το υποστατικό σας.

 • Σε περίπτωση που η διακοπή αφορά νομικό πρόσωπο η επίσκεψη θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία, προσκομίζοντας την σφραγίδα της εταιρείας

 • Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε επιστολή ή φαξ τα οποία να είναι δεόντως υπογραμμένα από εσάς και να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία του λογαριασμού για τον οποίο ζητάτε διακοπή, καθώς και τη νέα ταχυδρομική σας διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας τουλάχιστο 24 ώρες πριν εγκαταλείψετε το υποστατικό σας.​

Μετά τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ΑΗΚ θα προχωρήσει στην έκδοση του τελικού λογαριασμού σας.


ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ

Ο Περί Ηλεκτρισμού Νόμος παρέχει στην ΑΗΚ το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα υποστατικά για τα οποία οι πελάτες της, δεν έχουν ξοφλήσει το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια που της παρέχει ο Νόμος ή/και έχουν προβεί σε παράνομη επέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ.​

​​