Συνδέσεις / Μεταβιβάσεις / Διακοπές

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για Νέα Σύνδεση ή Επανασύνδεση ή Μεταβίβαση Παροχής και στη συνέχεια να υπογράψετε  Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ, με τους πιο κάτω τρόπους:


 • ​​​​​​​Με αποστολή του αιτήματος σας μέσω e-mail
​​Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω e-mail , αποστέλλοντας σαρωμένα (scanned) τα απαιτούμενα έγγ​ραφα* που αναφέρονται πιο κάτω, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Περιφέρειας σας.  Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, θα σας αποσταλεί διευκρινιστικό email.

Στη συνέχεια και εφόσον όλα τα έντυπα που μας αποστείλατε είναι ορθά, θα σας σταλεί μέσω e-mail η Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας για να την υπογράψετε. Αφού την υπογράψετε, σαρώστε την και αποστείλετε την ηλεκτρονικά μέσω email στο ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι το αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου σας, θα διαγράφεται με την ταυτοποίηση των στοιχείων σας.


 • ​Με επίσκεψη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

​Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών για να υπογράψετε Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω.


Για την υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση του υποστατικού σας με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ.


Η διαδικασία που ακολουθείται πριν την υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ, διαφέρει ανάλογα με το αίτημα σας. Τα αιτήματα χωρίζονται σε Νέα Σύνδεση, Επανασύνδεση και Μεταβίβαση Παροχής (Αλλαγή Ενοίκου/Αλλαγή Ονόματος):

 • Νέα Σύνδεση

​​Οι αιτήσεις για σύνδεση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υποβάλλονται αρχικά στη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής.


Μετά τη διευθέτηση της ημερομηνίας επιθεώρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποστατικού σας, μπορείτε να υπογράψετε Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ, μία με πέντε μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία επιθεώρησης.


​Χρεώσεις Νέας Σύνδεσης

​​​Οι χρεώσεις των εξόδων σύνδεσης ορίζονται από τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής και χρεώνονται στον επόμενο σας λογαριασμό κατανάλωσης.

 

 • Μεταβίβαση Παροχής (Αλλαγή Ενοίκου/Αλλαγή Ονόματος)

Στις περιπτώσεις αλλαγής ενοίκου ή αλλαγής ονόματος, ο νέος πελάτης θα πρέπει να μεταβιβάσει την παροχή στο όνομα του, υπογράφοντας νέα Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ. Ο νέος πελάτης θα ανοίξει ένα νέο λογαριασμό στο όνομα του και αυτόματα θα τερματιστεί η Συμφωνία Παροχής του υφιστάμενου Πελάτη και θα κλείσει ο υφιστάμενος λογαριασμός.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε περιπτώσεις που υπάρχει ήδη ενεργός λογαριασμός, είναι η συγκατάθεση του υφιστάμενου πελάτη, ότι δηλαδή αποδέχεται να τερματιστεί η Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του για το συγκεκριμένο υποστατικό.

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον υφιστάμενο πελάτη, τότε ο νέος πελάτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι στο υποστατικό δεν υπάρχει άλλος πελάτης ή/και άλλος κάτοχος.

 

​Χρεώσεις Μεταβίβασης

H χρέωση για μεταβίβαση παροχής είναι €15 + ΦΠΑ και αποτελεί χρέωση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Διανομής.


 • ​​​Επανασύνδεση/Επανενεργοποίηση Παροχής

Στις περιπτώσεις όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη, τότε πριν την υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας με την Προμήθεια ΑΗΚ, ο νέος πελάτης πρέπει να ελέγξει κατά πόσο σύμφωνα με τους Κανονισμούς/Διαδικασίες της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Διανομής απαιτείται έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.


​Χρεώσεις Επανασύνδεσης

​Oι χρεώσεις των εξόδων επανασύνδεσης ορίζονται από τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής και χρεώνονται στον επόμενο σας λογαριασμό κατανάλωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, για Νέα Σύνδεση ή Επανασύνδεση ή Μεταβίβαση Παροχής, τα απαιτούμενα έγραφα για υπογραφή Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα πιο κάτω:


Αν αφορά φυσικό πρόσωπο:
 • ​Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο ή Πωλητήριο έγγραφο.
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο.
 • Επίσημη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (πιστοποιημένο από  πιστοποιών υπάλληλο), στην περίπτωση που σας αντιπροσωπεύει άλλο άτομο (Η χρονική περίοδος ισχύος των πληρεξούσιων αυτών καθορίζεται στα 5 χρόνια).
 • Προκαταβολή (Στην περίπτωση ενοικιαστή, η προκαταβολή καταβάλλεται κατά την υπογραφή της Συμφωνίας. Οι ιδιοκτήτες χρεώνονται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης).
 • Στην περίπτωση Μεταβίβασης Παροχής (Αλλαγή Ενοίκου/Αλλαγή Ονόματος), απαιτείται γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση από τον προηγούμενο Πελάτη. 

 

Αν αφορά νομικό πρόσωπο, για παράδειγμα Εταιρεία:
 • Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο ή Πωλητήριο έγγραφο.

 • ​Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας.

 • Πιστοποιητικό μετόχων και διευθυντών της εταιρείας.

 • Σφραγίδα της εταιρείας.​​

 • Η Συμφωνία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας υπογράφεται από Διευθυντή της Εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία, παρουσιάζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριο του, ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο. Η δε εξουσιοδότηση να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο. 

 • Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπογραφεί το Εγγυητήριο Έγγραφο της ΑΗΚ από Διευθυντή/Μέτοχο της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά τον Διευθυντή/Μέτοχο της εταιρείας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν συνδέεται νομικά με την εταιρεία.

​​Πληρεξούσια που προσκομίζονται στην ΑΗΚ και Εγγυητήρια που υπογράφονται εκτός ΑΗΚ, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιών ​υπάλληλο. Η χρονική περίοδος ισχύος των πληρεξούσιων αυτών καθορίζεται στα 5 χρόνια.

 • ​​​​​​​​​Προκαταβολή (Στην περίπτωση ενοικιαστή, η προκαταβολή καταβάλλεται κατά​​ την υπογραφή της Συμφωνίας. Οι ιδιοκτήτες χρεώνονται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης).
 • ​Στην περίπτωση Μεταβίβασης Παροχής (Αλλαγή Ενοίκου/Αλλαγή Ονόματος), απαιτείται γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση από τον προηγούμενο Πελάτη. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Για τερματισμό της Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτημα  σας για  διακοπή της σύνδεσης του υποστατικού σας και να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό του τιμολογίου σας που έχετε ήδη παραλάβει.


Για φυσικά πρόσωπα:
 • Μπορείτε να αποστείλετε επιστολή μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς ή email, στις διευθύνσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Περιφέρειας σας, δεόντως υπογραμμένη από εσάς, δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία του λογαριασμού για τον οποίο ζητάτε τερματισμό, καθώς και τη νέα ταχυδρομική σας διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

 • Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο νομικά έγκυρο στοιχείο τουλάχιστον μια εργάσιμη μέρα πριν την επιθυμητή μέρα τερματισμού της Συμφωνίας Παροχής.

Για νομικά πρόσωπα:
 • Αν το αίτημα είναι μέσω επιστολής που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με email, αυτή θα πρέπει να είναι υπογραμμένη από Διευθυντή της Εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία και να φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας.

 • Σε περίπτωση επίσκεψης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, το αίτημα θα πρέπει να γίνει από Διευθυντή της Εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο και τη σφραγίδα της Εταιρείας.


Μετά τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θα σας αποσταλεί τελικός λογαριασμός στη διεύθυνση που θα δηλώσετε (ταχυδρομική ή email),  ο οποίος αφορά κατανάλωση μέχρι την ημερομηνία διακοπής. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να ξοφληθεί εντός της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Για επανασύνδεση μετά από διακοπή για μη πληρωμή, θα πρέπει να τακτοποιήσετε το οφειλόμενο ποσό επικοινωνώντας με ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώστε το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης ΑΗΚ στα τηλέφωνα 1818 ή 1800.


Χρεώσεις Διακοπής για μη πληρωμή και Επανασύνδεσης​

Οι χρεώσεις των εξόδων διακοπής για μη πληρωμή και επανασύνδεσης, ορίζονται από τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής​ και χρεώνονται στον επόμενο σας λογαριασμό κατανάλωσης.