​​ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΕΤ) ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕTΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ: ΒS 7671: 2001)

 

ΜΕΡΟΣ 1

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ 70/2005, ημερομηνίας 18/2/2005, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, από την 1/7/2007, έχουν τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή οι Κανονισμοί της 16ης Έκδοσης του Ινστιτούτου Μηχανικής και τεχνολογίας (ΙΕΤ) της μεγάλης Βρετανίας (Πρότυπο BS 7671:2001), που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή την Επιθεώρηση και τον Έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης. Βάσει του νέου Διατάγματος ΚΔΠ 518/2007, ημερομηνίας 30/11/2007, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής των πιο πάνω Κανονισμών αναθεωρήθηκε και ορίσθηκε ως η 1/7/2008.

 

1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κώδικας πρακτικής αναφέρεται στου Κανονισμούς της 16ης Έκδοσης του ΙΕΤ, οι οποίοι εφαρμόζονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε:

i) Υποστατικά οικιακής χρήσης

ii) Υποστατικά εμπορικής χρήσης

iii) Υποστατικά δημόσιας χρήσης

iv) Υποστατικά βιομηχανικής χρήσης

v) Γεωργικά κηπουρικά κτίρια και κτηνοτροφικά υποστατικά

vi) Προκατασκευασμένα κτίρια

vii) Τροχόσπιτα και σε χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης και στάθμευσης

viii) Εργοτάξια κατασκευής έργων, εγκαταστάσεις πανηγύρεων, εκθέσεις και άλλων προσωρινών κτιρίων

ix) Δρόμους εντατικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανόμενων των εντατικών εξοπλισμών τους, και σε χώρους εξωτερικού φωτισμού


1.3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι Κανονισμοί της 16ης Έκδοσης του ΙΕΤ δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς:

i) Σε έργα του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας

ii) Σε εξοπλισμούς μηχανοκίνητων οχημάτων με εξαίρεση τα τροχόσπιτα

iii) Σε εξοπλισμούς πλοίων

iv) Σε εξοπλισμούς κινητών και μόνιμων υπεράκτιων εγκαταστάσεων

v) Σε εξοπλισμούς αεροπλάνων

vi) Σε εγκαταστάσεις λατομείων και ορυχείων, όπου καλύπτονται με ειδικά νομοθετήματα

vii) Σε σιδηρόδρομους

viii) Σε εξοπλισμούς καταστολής ραδιοφωνικών παρασίτων

ix) Σε εξοπλισμούς προστασίας από κεραυνούς, όπου αυτοί καλύπτονται από το BS 6551

x) Σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, όπου αυτοί καλύπτονται από το BS 5656

1.4 ΓΕΝΙΚΑ

Οι εργασίες, οι οποίες διεξάγονται πάνω σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρούνται και να ελέγχονται για να διασφαλίζεται ότι:

α) Προσφέρεται ικανοποιητική προστασία έναντι του κινδύνου από άμεση και έμμεση επαφή με όλα τα ενεργά μέρη της εγκατάστασης

β) Δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης υλικών λόγω υψηλών θερμοκρασιών ή ηλεκτρικού σπινθήρα

γ) Προσφέρεται ικανοποιητική προστασία σε πρόσωπα έναντι τραυματισμού και σε περιουσία έναντι ζημιάς από υπερβολικά ψηλές θερμοκρασίες ή ηλεκτρομηχανικές πίεσης, ως αποτέλεσμα υπερφορτίσεων που ενδέχεται να σημειωθούν

δ) Πρόσωπα και περιουσίες προστατεύονται ικανοποιητικά από ενδεχόμενες βλάβες στην εγκατάσταση, όπου διάφορα ενεργά μέρη της ενδέχεται να βρεθούν κάτω από διαφορετική τάση

ε) Όλες οι συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορούν να αντέξουν με ασφάλεια τις πιέσεις και τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου εγκαθίστανται, αφού έχει ληφθεί σχετική πρόνοια κατά την εγκατάσταση

1.4.1 Η επιθεώρηση και ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καταλληλότητας.

1.4.2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή μέρη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν πιστοποιηθεί με Έλεγχο Επιθεωρητών της ΑΗΚ, δεν θα συνδέονται στο δίκτυο διανομής της ΑΗΚ.


ΜΕΡΟΣ 2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ
 

2.1.1 Η πιστοποίηση πραγματοποιείται για να επιβεβαιώσει σ’ αυτόν που ζήτησε τον έλεγχο ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ή το μέρος της εγκατάστασης πάνω στο οποίο έχουν διεξαχθεί εργασίες συνάδει με τις απαιτήσεις των Κανονισμών, που τίθενται αναφορικά με την επιθεώρηση και τον έλεγχο, για ασφάλεια.

2.1.2 Επιθεώρηση και έλεγχος για πιστοποίηση μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μέρους της απαιτείται στις κόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά.

β) Όταν γίνεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκτασή της.

γ) Όταν, μετά από εκτέλεση εργασιών από μέρους της ΑΗΚ, καθίσταται ανάγκη τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπως π.χ. μετά από μετακίνηση της θέσης του μετρητή και της παροχής.

δ) Όταν πρόκειται να επανασυνδεθεί μετά από προηγούμενη αποσύνδεση της επειδή παρουσίαζε ανωμαλίες και θεωρήθηκε ως μη ασφαλής

ε) Όταν πρόκειται να επανασυνδεθεί μετά που για οποιοδήποτε λόγο, είχε παραμείνει αποσυνδεδεμένη και απενεργοποιημένη για περίοδο που υπερβαίνει τους 12 μήνες. Σε τέτοια περίπτωση η Επιθεώρηση θα πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση προς την ΑΗΚ ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει επιθεωρηθεί από αυτόν, δεν έγιναν αλλαγές και είναι ασφαλής για χρήση και μετά θα γίνεται η επανασύνδεση της με το δίκτυο της ΑΗΚ.

στ) Όταν επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ο περιοδικός έλεγχος όπως συστήνεται από το μελετητή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.2 των Κανονισμών.

2.1.3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας εκδίδεται, σε σχέση με μια ηλεκτρική εγκατάσταση, μόνο μετά από επιθεώρηση και έλεγχο με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών της 16ης Έκδοσης του ΙΕΤ και η χρήση της είναι ασφαλής. Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας μιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από τον Πίνακα των Αποτελεσμάτων της Επιθεώρησης καθώς και από τον Πίνακα των Αποτελεσμάτων του Ελέγχου.

2.1.4 Με την αποπεράτωση της διαδικασίας πιστοποίησης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης η ΑΗΚ θα εκδίδει στο πρόσωπο που έχει αιτηθεί τον έλεγχο της το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Εγκατάστασης, το οποίο οφείλει να φυλάγει για όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία. Αν ο αιτητής είναι διαφορετικό πρόσωπο απ’ αυτό που κάνει τη χρήση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, τότε οφείλει να διαβιβάσει στον χρήστη της είτε το πρωτότυπο είτε αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας, το οποίο πρέπει να φυλάγεται σε ασφαλές μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια που η ηλεκτρική εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία.

 

ΜΕΡΟΣ 3

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.1 ΜΕΛΕΤΗ Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Με την εφαρμογή των νέων Κανονισμών όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με σχεδιασμό και μελέτη που θα πραγματοποιείται από Μελετητή, ο οποίος θα είναι κάτοχος σχετικής άδειας, που βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει την Ισχύ (σε KVA) της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η άδεια αυτή εκδίδεται:

α) Από το ΕΤΕΚ σε όλα τα μέλη του που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα και,

β) Από την ΗΜΥ, σύμφωνα με τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς.​


Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης που θα υποβάλλονται στην ΑΗΚ για την Επιθεώρηση και τον Έλεγχο, θα φέρουν όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης καθώς και του Αρ. Μητρώου εγγραφής και την υπογραφή του μελετητή. Τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια θα περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες της εγκατάστασης που θα βοηθήσουν τους Επιθεωρητές της ΑΗΚ στην Επιθεώρηση και Έλεγχο της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο σχεδιασμός μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης επιτρέπεται να γίνει στη βάση των προνοιών του Βοηθήματος ‘’ON SITE GUIDE TO THE 16th EDITION OF THE WIRING REGULATIONS’’ του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΙΕΤ), με την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητα της δεν υπερβαίνει τα 100A. Σε τέτοια περίπτωση, ο Μελετητής πρέπει να υποβάλει γραπτή δήλωση στο σχετικό Έντυπο Αίτησης για Έλεγχο. Ο Μελετητής μιάς εγκατάστασης θα φέρει την ευθύνη για τον ορθό σχεδιασμό της ηλεκτρικής εγκατάστασης που ο ίδιος σχεδίασε ώστε να συνάδει με τους ισχύοντες Κανονισμούς και να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές της ΑΗΚ δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και ευθύνη για έλεγχο της ορθότητας της Μελέτης ενός αδειούχου Μελετητή.

 

3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

3.2.1 Η κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται από ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη, κάτοχο σχετικής άδειας σύμφωνα με τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς, η οποία θα πρέπει να καλύπτει την Ισχύ (σε KVA) και την τάση της συγκεκριμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

3.2.2 Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζεται με βάση την αρχική μελέτη και σχεδιασμό του Μελετητή και κατά την κατασκευή, ο ηλεκτρολόγος-εγκαταστάτης οφείλει να τηρεί απόλυτα τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

3.2.3 Σε περίπτωση που, κατά την κατασκευή ή κατά την επιθεώρηση και έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, παραστεί ανάγκη για οποιοδήποτε λόγο να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό, αυτή θα πρέπει απαραίτητα να τύχει της έγκρισης του Μελετητή, ο οποίος οφείλει να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην αρχική μελέτη και τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης. Όλες οι αλλαγές που θα πραγματοποιούνται στα Σχέδια θα Πιστοποιούνται από τον Μελετητή με την Υπογραφή του καθώς και με την ημερομηνία κατά την οποία έγιναν οι αλλαγές.

 

 

3.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

3.3.1 Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 46 ε(i) των Περί Ηλεκτρισμού Τροποιητικών Κανονισμών του 2004) καθορίζεται ότι στην περίπτωση που μια ηλεκτρική εγκατάσταση πρόκειται να τροφοδοτηθεί από το δίκτυο Μεταφοράς και Διανομής της ΑΗΚ, ο ιδιοκτήτης του δικτύου θα διενεργεί πρώτα επιθεώρηση και έλεγχο στην υπόψη εγκατάσταση και αφού διαπιστώσει την συμμόρφωση της προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και Κανονισμών, θα προχωρεί στην ηλεκτροδότησή της.

3.3.2 Με βάση την πιο πάνω αναφερθείσα Νομοθεσία η ευθύνη για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανήκει στην ΑΗΚ και στους Επιθεωρητές της. Κατά την επιθεώρηση και έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης από τους Επιθεωρητές της ΑΗΚ θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται και ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης που κατασκεύασε την υπόψη εγκατάσταση. Σε περίπτωση απουσίας του επιτρέπεται η παρουσία αδιούχου Ηλεκτρολόγου ο οποίος θα βρίσκεται στην υπηρεσία του και θα κατέχει άδεια, η οποία θα καλύπτει την ισχύ της ηλεκτρικής εγκατάστασης που βρίσκεται υπό επιθεώρηση και έλεγχο.

3.3.2.1 ΕπιθεώρησηΚατά την επιθεώρηση θα επιβεβαιώνεται ότι οι εγκατεστημένοι ηλεκτρολογικοί εξοπλισμοί ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Ανταποκρίνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που αντιστοιχούν προς τους εξοπλισμούς αυτούς καθώς και προς τη χρήση τους.

β) Έχουν επιλεγεί και εγκατασταθεί ορθά και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

γ) Δεν είναι ελαττωματικοί, ούτε έχουν υποστεί ορατές ζημιές ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια της εγκατάστασης.

3.3.2.2 Έλεγχος Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Επιθεωρητή της ΑΗΚ, που διενεργεί τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπως:

α) Διασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σε ζώα ή οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσία

β) Συγκρίνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και της επιθεώρησης με τα κριτήρια βάσει των οποίων σχεδιάστηκε η ηλεκτρική εγκατάσταση

γ) Αφού κρίνει την κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης να συμβουλεύει αναφορικά με τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν

δ) Στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση είναι επικίνδυνη να προβεί σε άμεση σύσταση στον πελάτη και να βεβαιωθεί ότι το τμήμα της εγκατάστασης, που είναι ελαττωματικό, έχει απομονωθεί.

 

 

ΜΕΡΟΣ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

 

4.1 ΥπεΥθυνη ΔΗλωση/ΤεχνικΟ ΥπΟμνημα

 

Με την αποπεράτωση των εργασιών σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ο Μελετητής και ο Ηλεκτρολόγος- Εγκαταστάτης, θα υποβάλλουν από κοινού στην ΑΗΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’ Έντυπο ΑΗΚ Αρ. 63Κ), με την οποία θα δηλώνουν ότι η μελέτη και ο σχεδιασμός καθώς και η κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης έγιναν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και ότι αυτή είναι έτοιμη για ηλεκτροδότηση. Νοείται ότι πριν από την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα διενεργεί την αναγκαία επιθεώρηση και τον έλεγχο της και θα βεβαιώνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επίσης ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να υποβάλλει και το ΈΝΤΥΠΟ ΑΗΚ Αρ.63 στο οποίο θα δηλώνει ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη για έλεγχο. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή και του Ηλεκτρολόγου-Εγκαταστάτη θα περιλαμβάνει επίσης Τεχνικό Υπόμνημα, το οποίο θα συνοδεύεται από λεπτομερές ηλεκτρολογικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το σχέδιο, το οποίο πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται από το μελετητή, θα περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους Επιθεωρητές της ΑΗΚ να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο και στη συνέχεια να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα κριτήρια που τίθενται από τον μελετητή της ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και με τους ισχύοντες Κανονισμούς. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Β' που επισυνάπτεται, αναφέρονται τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των Επιθεωρητών της ΑΗΚ για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον Έλεγχο μιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Γ’ παρουσιάζεται ένα τυπικό μονογραμμικό διάγραμμα μιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης πάνω στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία και οι Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην ΑΗΚ όταν ζητείται ο Έλεγχος μιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης. Επιπλέον, την Υπεύθυνη Δήλωση/Τεχνικό Υπόμνημα θα συνοδεύει και το Έντυπο της ΑΗΚ Αρ. 63Α-Κ, που επισυνάπτεται ωςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Δ’, πάνω στο οποίο θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ελέγχου της εγκατάστασης, από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

 

​4.2 ΠερΙπτωση επΕκτασης Η τροποποΙησης

 

  Στις περιπτώσεις αυτές η συμπλήρωση στοιχείων στην Υπεύθυνη Δήλωση θα περιορίζεται στο τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που επεκτάθηκε ή και πάνω στο οποίο έγιναν εργασίες από τον ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη. Αν σε μια υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση, που είναι κατασκευασμένη με βάση την 14η Έκδοση των Κανονισμών του IET, γίνει επέκταση, μόνο το μέρος της εγκατάστασης που αποτελεί την επέκταση θα κατασκευάζεται βάσει των Κανονισμών της 16ης Έκδοσης του IET. Σε περίπτωση που η επέκταση επιβάλλει σημαντικές τροποποιήσεις και στην υφιστάμενη εγκατάσταση τότε αυτή θα τροποποιείται ώστε να συνάδει με τους Κανονισμούς της 16ης Έκδοσης του IET. Σε περίπτωση που χρειασθεί επανέλεγχος μιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης που είναι κατασκευασμένη βάσει της 14ης Έκδοσης των Κανονισμών του IET, ο επανέλεγχος μπορεί να γίνεται με βάση τους Κανονισμούς της 14ης Έκδοσης.

 

4.3 Ελεγχος της ΥπεΥθυνης ΔΗλωσης απΟ τους ΕπιθεωρητΕς ΜετΑ την υποβολΗ της ΥπεΥθυνης ΔΗλωσης/ΤεχνικοΥ ΥπομνΗματος, οι ΕπιθεωρητΕς της ΑΗΚ θα ελΕγχουν Οτι:

α) Η υπεύθυνη Δήλωση/Τεχνικό Υπόμνημα που υποβλήθηκε συνοδεύεται τόσο από το ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης όσο και από τα αποτελέσματα ελέγχου από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

β) Το υποβληθέν Τεχνικό Υπόμνημα περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες η δε συμπλήρωση του από τον Μελετητή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και τον Ηλεκτρολόγο-Εγκαταστάτη είναι πλήρης.

γ) Το υποβληθέν ηλεκτρολογικό σχέδιο περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Την ευθύνη για τη σύνταξη του ηλεκτρολογικού σχεδίου την έχουν ο Ηλεκτρολόγος-Εγκαταστάτης και ο Μελετητής, ο οποίος οφείλει να το πιστοποιεί με την υπογραφή του. Οι Επιθεωρητές της ΑΗΚ δεν έχουν καμμιά υποχρέωση να πραγματοποιούν οποιοδήποτε Τεχνικό έλεγχο του ηλεκτρολογικού σχεδίου. Την ευθύνη για την ορθότητα του ηλεκτρολογικού σχεδίου θα τη φέρει αποκλειστικά ο Μελετητής. ​ΜΕΡΟΣ 5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

 

5.1.1 Η επιθεώρηση αναφέρεται στην οπτική διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, με την έννοια της διαπίστωσης της ορθής επιλογής των υλικών και της συγκρότησης της

5.1.2 Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να προηγείται των δοκιμών και των μετρήσεων και πρέπει να πραγματοποιείται με ολόκληρη την εγκατάσταση εκτός τάσης

5.1.3 Σκοπός της διενέργειας της επιθεώρησης είναι η εξακρίβωση ότι το μόνιμα συνδεδεμένο υλικό

α) Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφάλειας των αντίστοιχων προτύπων του υλικού. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από τη σήμανση του υλικού ή από σχετικά Πιστοποιητικά

β) Έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί ορθά, σύμφωνα με το ισχύον Πρότυπο BS 7671:2001 και τις οδηγίες του κατασκευαστή

γ) Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια


 

5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 

5.2.1 Η επιθεώρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα διακριβώσει, μέσω οπτικού ελέγχου, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ασφάλειας για σύνδεση της με την παροχή ρεύματος

5.2.2 Επιθεώρηση των εξαρτημάτων και των αγωγών θα περιλαμβάνει ελέγχους, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι:

α) Πρόσβαση σε ενεργά μέρη και/ή βασική μόνωση δεν είναι δυνατή χωρίς τη χρήση κατάλληλου εργαλείου

β) Δεν υπάρχει ορατή ζημιά σε καλώδια, εξαρτήματα και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ο οποίος αποτελεί μέρος της μόνιμης εγκατάστασης

γ) Τα εξαρτήματα και τα μεγέθη των αγωγών συνάδουν με το προσδοκώμενο φορτίο, την τάση παροχής και την ονομαστική τιμή του μηχανισμού προστασίας του κυκλώματος

δ) Υπάρχει ικανοποιητική απόσταση μεταξύ ενεργών αγωγών και εξαρτημάτων και μεταξύ ενεργών αγωγών και γης

ε) Εξαρτήματα και καλώδια είναι επαρκώς στερεωμένα

στ) Εξαρτήματα και καλώδια είναι σχεδιασμένα για το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ή είναι κατάλληλα τοποθετημένα και προστατευμένα

5.2.3 Επιθεώρηση πινάκων διανομής θα περιλαμβάνει ελέγχους, για επιβεβαίωση ότι:

α) Η ονομαστική τιμή ρεύματος και/ή η διακοπτική ικανότητα των μηχανισμών προστασίας είναι ακατάλληλη για το κύκλωμα το οποίο προστατεύουν

β) Διακόπτες και μηχανισμοί προστασίας είναι σηματοδοτημένοι σύμφωνα με τον τύπο του κυκλώματος το οποίο ελέγχουν ή προστατεύουν

γ) Ενεργοί αγωγοί είναι μονωμένοι και αγωγοί ουδετέρου είναι μονωμένοι ως προς τη γη

δ) Αγωγοί συνέχειας της γης είναι συνδεδεμένοι στον ακροδέκτη γείωσης και οι αγωγοί του ουδετέρου είναι συνδεδεμένοι στον ακροδέκτη του ουδετέρου

ε) RCD’s που εγκαθίστανται για προστασία προσώπων λειτουργούν με 30mA ή λιγότερο

5.2.4 Επιθεώρηση μόνιμα εγκατεστημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού θα περιλαμβάνει ελέγχους, για επιβεβαίωση ότι:

α) Όπου είναι εγκατεστημένος σε υγρούς χώρους ή σε δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι εγκατεστημένοι ορθά και είναι κατάλληλοι για το περιβάλλον

β) Σύνδεση στη μόνιμη εγκατάσταση είναι ορθή

γ) Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι εγκατεστημένες ορθά

δ) Μονοφασικές ηλεκτρικές συσκευές είναι συνδεδεμένες στην παροχή μέσω ρευματολήπτη ρευματοδότη με την κατάλληλη ονομαστική τιμή

5.2.5 Επιθεώρηση της κύριας γείωσης θα περιλαμβάνει ελέγχους για επιβεβαίωση ότι:

α) Ο αγωγός γείωσης έχει το ορθό μέγεθος

β) Στο σημείο του ηλεκτροδίου γείωσης έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα

γ) Ο αγωγός γείωσης είναι συνδεδεμένος ορθά στον πίνακα διανομής και, όπου ισχύει, στο ηλεκτρόδιο γείωσης.

δ) Μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες χρειάζεται να γειώνονται (Class 1) είναι συνδεδεμένες με καλώδιο το οποίο προσφέρει αγωγό γείωσης.

ε) Στους Πίνακες Διανομής οι ζυγοί του ουδέτερου είναι μονωμένοι σε σχέση με τη γη.


 

ΜΕΡΟΣ 6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

 

6.1.1 Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα ελέγχονται, με την πραγματοποίηση δοκιμών, για να διαπιστώνεται ότι συνάδουν με τους ισχύοντες Κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

6.1.2 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υποστούν ηλεκτροπληξία οποιαδήποτε πρόσωπα από τα όργανα ελέγχου που είναι συνδεδεμένα στην εγκατάσταση.

6.1.3 Οι εργασίες δοκιμών περιλαμβάνουν δοκιμές μέτρησης της αντίστασης της μόνωσης, δοκιμές πολικότητας, δοκιμές μέτρησης της αντίστασης της γης και δοκιμές ελέγχου της συνέχειας της γείωσης και δοκιμές λειτουργικότητας των προστατευτικών συσκευών. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘ΣΤ’ παρουσιάζεται η διαδοχική σειρά των δοκιμών που πρέπει να ακολουθείται στον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

6.1.4 Οποιεσδήποτε ηλεκτρικές συσκευές ή/και άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός που αποτελούν μέρος της εγκατάστασης, που ενδέχεται να υποστούν βλάβη από τάσεις δοκιμών, θα πρέπει να αποσυνδέονται ή να γεφυρώνονται πριν από την πραγματοποίηση των δοκιμών. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα υποδεικνύει στον επιθεωρητή τις ηλεκτρικές συσκευές και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που πρέπει να αποσυνδέονται πριν από τον έλεγχο.

6.1.5 Με τον έλεγχο σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε μέρος της θα διασφαλίζεται ότι:

α) Οι αγωγοί των καλωδίων έχουν προσδιοριστεί ορθά και είναι συνδεδεμένοι στους ορθούς ακροδέκτες των συσκευών

β) Οι αγωγοί είναι στερεωμένοι με ασφαλή τρόπο στους ακροδέκτες των συσκευών και δεν υπόκεινται σε δυνάμεις που τείνουν να τους αποσυνδέσουν

γ) Συσκευές, καλώδια και ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι προστατευμένα έναντι βλαβών

δ) Μόνιμες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες χρειάζεται να γειώνονται (Class 1) είναι συνδεδεμένες με καλώδιο το οποίο προσφέρει αγωγό γείωσης.

ε) Στους Πίνακες Διανομής οι ζυγοί του ουδέτερου είναι μονωμένοι σε σχέση με τη γη.

 
6.2 ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

 

6.2.1 Οι δοκιμές της αντίστασης μόνωσης θα πραγματοποιούνται για να διασφαλίζεται ότι η μόνωση μεταξύ μερών με διαφορετική πολικότητα και μεταξύ ενεργών μερών και γης είναι ικανοποιητική

6.2.2 Η δοκιμή θα πραγματοποιείται με όργανο ελέγχου της αντίστασης μόνωσης (Insulation Resistance Tester) με ελάχιστες τάσεις δοκιμών, όπως πιο κάτω:

α) 500V για κυκλώματα μέχρι 250V μεταξύ φάσης και γης

β) 1000V για κυκλώματα πάνω από 250V μεταξύ φάσης και γης

6.2.3 Δοκιμές της αντίστασης μόνωσης θα διεξάγονται μεταξύ:

Α) Αγωγών φάσεων

Β) Φάσης και ουδέτερου

Γ) Φάσης και γης

Δ) Ουδέτερου και γης


Δοκιμές πάνω σε ηλεκτρική συσκευή, όπου απαιτείται, θα διεξάγεται με το διακόπτη της ηλεκτρικής συσκευής στη θέση OFF.

 

6.3 ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ

 

6.3.1

               α) Οι δοκιμές πολικότητας θα διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός και τα καλώδια έχουν συνδεθεί ορθά σε σχέση με την πολικότητα της παροχής.

               β) Οι δοκιμές θα επιβεβαιώνουν ότι στους ρευματοδότες ο αγωγός του ουδέτερου και ο αγωγός της φάσης έχουν συνδεθεί ορθά στους ακροδέκτες των ρευματοδοτών.

 

6.4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΓΗΣ

 

6.4.1 Οι δοκιμές συνέχειας της γης θα διασφαλίζουν ότι:

α) Η σύνδεση του αγωγού γείωσης μεταξύ του κύριου πίνακα και του ηλεκτροδίου γείωσης παρέχει συνέχεια και χαμηλή αντίσταση

β) Η σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου της εγκατάστασης που πρέπει να γειώνεται και του ζυγού της γης παρέχει συνέχεια και επίσης παρέχει χαμηλή αντίσταση


6.4.2 Η τιμή της αντίστασης που θα σημειώνεται κατά τη διάρκεια των δοκιμών συνέχειας της γης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1Ω.

 

6.5 ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ

 

6.5.1 Η αποτελεσματικότητα της γεφύρωσης θα ελέγχεται για όλες τις εκτεθειμένες μεταλλικές επιφάνειες της εγκατάστασης Η τιμή της αντίστασης της γεφύρωσης μεταξύ των εκτεθειμένων μεταλλικών επιφανειών και του ηλεκτρόδιου γείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5Ω.

 

6.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

6.6.1 Απαιτείται να διακριβώνεται η ορθή λειτουργία των RCD’s μέσω λειτουργικού ελέγχου. Για RCD’s , που εγκαθίστανται για προστασία προσώπων (ρευματοδότες μέσω των οποίων μπορεί να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά εργαλεία χειρός κ.λ.π.) σε συνάρτηση με ηλεκτρικές συσκευές, η λειτουργία τους σε περίπτωση σφάλματος που το ρεύμα βλάβης προς τη γη είναι ίσο προς την ονομαστική τιμή έντασης του RCD, ο χρόνος αποσύνδεσης πρέπει να είναι μέχρι 200ms. Διευκρινίζεται όι ο χρόνος αποσύνδεσης των 200ms συστήνεται στα βοηθήματα ON-SITE GUIDE BS7671:2000 (2004) - Βλέπε Section11, Παράγραφο 11.4 (σελίδα 81) και GUIDANCE NOTE 3 - Βλέπε Παράγραφο 2.7.16 (σελίδα 61 και 62) και δεν αποτελεί ειδική απαίτηση του προτύπου BS7671.

6.6.2 Σε περίπτωση που απαιτείται συμπληρωματική προστασία τότε τοποθετείται RCD με ονομαστική ευαισθησία 30mA. Το RCD αυτό προφέρει συμπληρωματική προστασία έναντι άμεσης επαφής. Με ένταση ελέγχου πέντε φορές μεγαλύτερο της ονομαστικής τιμής του RCD, ο χρόνος αποσύνδεσης δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 40ms.

6.6.3 Μετασχηματιστές διαχωρισμού (isolating transformer) οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στη μόνιμη εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχονται για να επιβεβαιώνεται ο διαχωρισμός μεταξύ της εξαγωγής και της γης.

Η αντίσταση μόνωσης μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου του πρωτεύοντος κυκλώματος έναντι του δευτερεύοντος κυκλώματος δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 50ΜΩ

Για οποιοδήποτε ρευματοδότη, ο οποίος τροφοδοτείται από μετασχηματιστή διαχωρισμού, η αντίσταση μόνωσης μεταξύ της επαφής της γης του ρευματοδότη και της γης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50ΜΩ

 

6.7 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Όπου το σύστημα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης περιλαμβάνει ηλεκτρόδιο γείωσης ως μέρος της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης προς τη Γη.

  

6.8 ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΗ

 

Η Αντίσταση Βρόγχου βλάβης προς τη Γη (Zs) πρέπει να προσδιορίζεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο κάθε κυκλώματος. Ο τρόπος προσδιορισμού μπορεί να είναι:

α) Με άμεση μέτρηση της Zs

β) Με άμεση μέτρηση της Ze στην αφετηρία της εγκατάστασης και προσθέτοντας (R1+R2) τα οποία μπορούν να μετρηθούν κατά τις Δοκιμές Συνέχειας.

γ) Προσθέτοντας τις τιμές των (R1+R2), που μετρήθηκαν κατά τις Δοκιμές Σενέχειας με την τιμή της Ze, την οποία έχει υπολογίσει η ΑΗΚ. Κατά την Δοκιμή αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της γείωσης της ΑΗΚ.


 

6.9 ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ RCD’S
 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών αυτών αποσυνδέεται το φορτίο και επιβεβαιώνεται ότι με ρεύμα 50% της ονομαστικής τιμής του RCD αυτό παραμένει σταθερό ενώ με ρεύμα 100% της ονομαστικής τιμής του το RCD ανοίγει σε χρόνο μέχρι 300ms εκτός αν είναι Type S οπότε θα πρέπει να λειτουργήσει σε χρόνο μεταξύ 130ms και 500ms. Νοείται ότι αν το RCDέχει εγκατασταθεί για προστασία προσώπων ο χρόνος λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200ms.

 

6.10 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Το προσδοκώμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης και το προσδοκώμενο ρεύμα βλάβης προς τη Γη θα πρέπει να μετρούνται με δοκιμές, τόσο στην αφετηρία της εγκατάστασης όσο και σε άλλα σημεία της εγκατάστασης, όπου θα εγκαθίστανται προστατευτικές συσκευές.

 

ΜΕΡΟΣ 7

 7.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 16ης Έκδοσης του ΙΕΤ, για κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση που θα επιθεωρείται και θα ελέγχεται επιτυχώς, θα εκδίδεται στον ιδιοκτήτη το «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης» (ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 58.07-1). Αντίγραφο του Πιστοποιητικού αυτού θα πρέπει να φυλάγεται από τον εκάστοτε χρήστη της εγκατάστασης, για όσο χρονικό διάστημα αυτή θα βρίσκεται σε λειτουργία.

7.1.1 Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας είναι οι ακόλουθες:

                         α) Για αρχική πιστοποίηση νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

                         β) Για τροποποίηση ή προσθήκη σε υφιστάμενη εγκατάσταση στην οποία έχουν κατασκευασθεί νέα κυκλώματα.

 ​

Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας θα συμπληρώνεται και υπογράφεται από:

Το Μελετητή/Σχεδιαστή της εγκατάστασης, όσον αφορά τη μελέτη και το σχεδιασμό της

Τον ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη, όσον αφορά την κατασκευή της

Τον Επιθεωρητή της ΑΗΚ, όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο της.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ‘Α’ του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας θα συμπληρώνεται από τον Μελετητή και τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη ενώ ο ΠΙΝΑΚΑΣ ‘Β’, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και του ελέγχου θα συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή της ΑΗΚ. 7.1.2 Επιθεώρηση και έλεγχος μετά από Μικρή Εργασία στην εγκατάσταση Μικρής κλίμακας εργασία θεωρείται εκείνη η εργασία η οποία γίνεται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και δεν συνιστά την κατασκευή νέου ηλεκτρικού κυκλώματος. Στην παραπάνω περίπτωση η Επιθεώρηση και ο Έλεγχος θα πραγματοποιείται από τους Επιθεωρητές της ΑΗΚ, οι οποίοι θα εκδίδουν το «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης μετά από μικρής κλίμακας εργασία» (ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 59.07-1)

Τα Μέρη του πιο πάνω ΕΝΤΥΠΟΥ 1, 2 και 4 θα συμπληρώνονται από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ενώ το Μέρος 3 θα συμπληρώνεται από τον Επιθεωρητή της ΑΗΚ. Για Μικρής Κλίμακας Εργασία σε μία εγκατάσταση δεν απαιτείται η διεκπεραίωση μελέτης από αδειοδοτημένο Μελετητή. 7.1.3 Περιοδικός Έλεγχος Ο Περιοδικός Έλεγχος θα πραγματοποιείται από αδειούχους ηλεκτρολόγους / συντηρητές σύμφωνα με τη σύσταση του Μελετητή της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία γίνεται στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που της έχει εκδοθεί. Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι / συντηρητές, μετά τον Περιοδικό Έλεγχο, θα εκδίδουν και θα υποβάλλουν την σχετική Έκθεση Περιοδικού Ελέγχου στο Πρόσωπο που έχει ζητήσει τον Περιοδικό Έλεγχο. Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που θα εκδίδεται μετά από Περιοδικό Έλεγχο θα αποτελείται από το
ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 60.07-1.

​​