Στατιστικά Στοιχεία

​​​​​Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 Περιγραφή

2017
​2016

 Αύξηση

(Μείωση) %

Πωλήσεις (GWh)

4 495,6
4 358,5

 3,2

 Ανείσπρακτη κατανάλωση (GWh)

3,7
2,9​​

27,6

 Μέση τιμή ανά πωληθείσα kWh (σεντ)

13,717
11,957​

14,7

Μέση τιμή ανά kWh ανείσπρακτης κατανάλωσης (σεντ)

12,62
10,71

17,8

Καταναλωτές στο τέλος του Έτους

568 500
565 556

 0,5

 

Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά Κατηγορία 


​Κατηγορία Καταναλωτών

2017
​2016

Αύξηση (Μείωση) %​

​Οικιακή 1 641 033
1​ 567 312
4,7
​Εμπορική1 755 094
1 728 200​​

1,6
​Βιομηχανική856 422
819 693
4,5
​Γεωργική156 453
155 638
0,5
​Οδικός Φωτισμός86 578
87 648

(1,2)

​Σύνολο 4 495 580
4 358 491
3,1


Οικονομικά Αποτέλεσματα

 

Περιγραφή

2017
​2016​

Αύξηση

(Μείωση) %

Σύνολο Εσόδων (εκατομ. €)

676,482
580,288
16,6

Λειτουργικά Έξοδα (εκατομ. €)

614,182
491,183
25,0

Κέρδος εργασιών (εκατομ. €)

62,222
​83,690
(25,7)

Χρηματοδοτικά έξοδα (εκατομ. €)

2,661
6,585
(59,6)

Καθαρό κέρδος (εκατομ. €)

50,690
65,784
(22,9)

Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού (εκατομ. €)

45,434
36,923
23,1

Αποδοτικότητα μέσου καθαρού απασχολουμένου ενεργητικού (%)

3,2
4,3
(25,6)

 

Παραγωγή


Περιγραφή

2017
​2016

Αύξηση

     (Μείωση) %

Συνολική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)

4 559,1
4 455,2

2,3

Εγκατεστημένη ισχύς (MW)

1 478
 1 478

---

Φορτίο Αιχμής (MW)

1 027
968

6,1

Θερμική αποδοτικότητα παραγωγής (%)

37,0
36,3

1,9

Κατανάλωση καυσίμων (μετρικοί τόνοι)

1 033 149
1 032 644
---

Κόστος Καυσίμων
 (εκατ. €)

335,931
245,936

36,6

Συντελεστής Φορτίου (%)

50,7
52,7
(3,8)

 

Προσωπικό


 Περιγραφή

2017
2016

Αύξηση 

    (Μείωση) %

Προσωπικό στην ενεργό υπηρεσία κατά το τέλος του έτους

2 023
2 035

​(0,6)

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά υπάλληλο (GWh)

2,22
2,14

3,7

Καταναλωτές ανά Υπάλληλο

281
​278

1,1

 

Αριθμός Καταναλωτών 

 

Κατηγορία Καταναλωτών

2017
2016

Αύξηση

(Μείωση)

Αύξηση

(Μείωση)%

Οικιακή

444 895
442 293

2 602

0,6

Εμπορική

87 065
86 494

571

0,7

Βιομηχανική

9 760
9 596

164

1,7

Γεωργική

15 902
15 886
16

0,1

Οδικός Φωτισμός

10 878
​11 287
(409)

(3,6)

Σύνολο

568 500
565 556

2 944

0,5