Υπηρεσία e-charge

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Η υπηρεσία e-charge προσφέρεται από την ΑΗΚ στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκύπρια βάση. Με αυτή την υπηρεσία οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν πρόσβαση για ασφαλή και αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε δημόσιους χώρους όπου έχουν εγκατασταθεί φορτιστές.​ 


               ​Σταθμός φόρτισης e-charge


Το σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ελέγχεται και διαχειρίζεται από  τη Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και παρακολουθεί τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση γίνεται με τη μέθοδο Mode 3 με αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και φορτιστή καθ' όλη την διάρκεια της φόρτισης. Οι ρευματολήπτες που υπάρχουν σε κάθε σταθμό φόρτισης είναι Type 2 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Eurelectric. 

​​Ο κάθε χρήστης του συστήματος θα χρεώνεται €25 στον πρώτο λογαριασμό, για τη σύνδεση με την υπηρεσία e-charge και την έκδοση της κάρτας RFID, καθώς επίσης και προκαταβολή €30 για την κάθε κάρτα RFID, η οποία θα επιστρέφεται σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να τερματίσει τη συμφωνία. Tο τέλος συνδρομής  θα είναι €5,76 χωρίς ΦΠΑ ανά διμηνία​. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας RFID ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος επιθυμεί επιπρόσθετη κάρτα, τότε θα αποτείνεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για επανέκδοση (το κόστος επανέκδοσης είναι €5) ή έκδοση επιπρόσθετης κάρτας (το κόστος επιπρόσθετης κάρτας είναι €25 και €30 προκαταβολή). Τα τιμολόγια θα αποστέλνονται στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων κάθε διμηνία. 

Η διατίμηση (χρεώσεις €/kWh) για την υπηρεσία e-charge φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

​Χρόνος​

​Κανονική Φόρτιση​​
/kWh

​Ταχεία Φόρτιση

€/kWh

​2020

0,19​

0,22​

​2021

​0,22

​0,25

Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

​0,25

​0,28

​Σεπτέμβ​ριος-Οκτώβριος 2022

   0,37​​

​ 0,40

​Νοέμβριος 2022 -
0,350,38

​​

Οι σταθμοί φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος μέχρι 21kW(3-Ph) κανονική φόρτιση και 50 kW DC για ταχεία φόρτιση. Σε κάθε σημείο φόρτισης υπάρχουν δύο (2) ρευματολήπτες φόρτισης και μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα δύο οχήματα.

​Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένους  δημόσιους χώρους ώστε να εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να καλύψει με το όχημα του ολόκληρη τη Κύπρο. Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε χάρτη πλοήγησης με τους σταθμούς φόρτισης καθώς και τη διαθεσιμότητα τους.

Χάρτης πλοήγησης​

Στόχος της Υπηρεσίας e-ch​arge είναι η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στη Κύπρο με γνώμονα το περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα για ένα καλύτερο και πιο καθαρό περιβάλλον για τη Κύπρο και τη κοινωνία.​


​​​  Εγχειρίδιο Χρήσης Φορτιστή.pdf

  Τ​εχνικές Πληροφορίες.pdf

  Συχνές Ερωτήσεις.pdf


Διαδικασία εγγραφής  πε​​λάτη στην υπηρεσία e-charge

​1.Ο πελάτης μπορεί να κατε​βάσει μέσω της ιστοσελίδας ή  μπορεί να βρει σε    οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ τα ακόλουθα έντυπα:

E-Z-001_Αίτηση για την Παροχή Υπηρεσίας e_charge.pdf

Ε-Ζ-003_Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας_e-charge.pdf

Ο πελάτης θα πρέπει να μελετήσει τα έντυπα, να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που            ζητούνται  και να τα υπογράψει προτού επισκεφτεί  το ΚΕΠ για να εξυπηρετηθεί.                Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία απαιτείται Σφραγίδα της εταιρείας.

2. Ο πελάτης θα παραδώσει τα υπογεγραμμένα έντυπα στον λειτουργό του ΚΕΠ και θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση ή/και νομικά έγκυρο στοιχείο - εξουσιοδότηση στην περίπτωση που είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να προβεί στην πιο πάνω πράξη. Ο λειτουργός του ΚΕΠ θα παραδώσει την/τις κάρτα/ες RFID στον πελάτη.

3. Θα σταλεί ​​​​​αντίγραφο της Σύμβασης ηλεκτρονικά στον πελάτη και θα ενεργοποιηθούν η/οι κάρτα/ες.​​​

4.  Η Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων Δρα​​στηριοτήτων (ΔΜΡΔ) θα αποστείλει στον πελάτη τιμολόγιο για τη σύνδεση της υπηρεσίας και για την προκαταβολή (deposit). Επίσης θα αποστέλλεται τιμολόγιο για τη χρήση της υπηρεσίας e-​charge ανά διμηνία.

Διαδικασία έκδοσης επιπρόσθετης κάρτας RFID υφιστάμενου πελάτη της υπηρεσίας e-charge 

1. Ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει μέσω της ιστοσελίδας ή  μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ τo έντυπo:

E-Z-001_Αίτηση για την Παροχή Υπηρεσίας e_charge.pdf

Ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που ζητούνται, επιλέγοντας την      υπηρεσία " Έκδοση επιπρόσθετης κάρτας RFID" και να υπογράψει προτού επισκεφτεί το ΚΕΠ για να εξυπηρετηθείΣημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία απαιτείται Σφραγίδα της εταιρείας.

2. Ο πελάτης θα παραδώσει το υ​​πογ​​εγραμμένο έντυπο στον λειτουργό του ΚΕΠ και θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση ή/και νομικά έγκυρο στοιχείο - εξουσιοδότηση στην περίπτωση που είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να προβεί στην πιο πάνω πράξη. Ο λειτουργός του ΚΕΠ θα παραδώσει την/τις κάρτα/ες RFID στον πελάτη.

3. Η ΔΜΡΔ εφόσον παραλάβει το υπογραμμένο έντυπο με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα, θα ενεργ​​οποιήσει την/τις κάρτα/ες​.

Διαδικασία αντικατάστασης κάρτας RFID υφιστάμενου πελάτη της υπηρεσίας e-charge 

1. Ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει μέσω της ιστοσελίδας ή  μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ τo έντυπo:

E-Z-001_Αίτηση για την Παροχή Υπηρεσίας e_charge.pdf

Ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που ζητούνται, επιλέγοντας την        υπηρεσία " Αντικατάσταση κάρτας RFID" και να υπογράψει προτού επισκεφτεί το ΚΕΠ        για να εξυπηρετηθείΣημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία απαιτείται Σφραγίδα της εταιρείας.

2.  Ο πελάτης θα παραδώσει το υπογεγραμμένο έντυπο στον λειτουργό του ΚΕΠ και θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση ή/και νομικά έγκυρο στοιχείο - εξουσιοδότηση στην περίπτ​ωση πο​υ είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να προβεί στην πιο πάνω πράξη. Ο λειτουργός του ΚΕΠ θα παραδώσει την/τις κάρτα/ες RFID στον πελάτη.

3. Η ΔΜΡΔ εφόσον παραλάβει το υπογραμμένο έντυπο με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα, θα ενεργοποιήσει την/τις κάρτα/ες.​

​ Διαδικασία διακοπής υπηρεσία​​ς e-charge  ή κάρτας RFID 

1. Ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει μέσω της ιστοσελίδας ή  μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της ΑΗΚ τo έντυπo:

Ε-Ζ-002_Αίτηση Διακοπής Υπηρεσίας e-charge ή κάρτας RFID.pdf

Ο πελάτης θα πρέπει να συ​μπληρώσει όλα τα στοιχεία που ζητούνται και να υπογράψει προτού επισκεφτεί το ΚΕΠ για να εξυπηρετηθείΣημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι εταιρεία απαιτείται Σφραγίδα της εταιρείας.

2. Ο πελάτης θ​α παραδώσει το υπογεγραμμένο έντυπο στον λειτουργό του ΚΕΠ και θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση ή/και νομικά έγκυρο στοιχείο - εξουσιοδότηση στην περίπτωση που είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να προβεί στην πιο πάνω πράξη. 

3. Η ΔΜΡΔ εφόσον παραλάβει το υπογραμμένο έντυπο με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα, θα απενεργοποιήσει την/τις κάρτα/ες ή/και το WEB Application του πελάτη.

4. Θα στέλνεται τιμολόγιο τελικού λογαρισμού στην περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας e-charge.​