​​​​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) θέτει την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία ως ύψιστη προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες της. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO45001. Το ΣΔΑΥ αποτελεί σημαντικό εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η διαχείριση της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η εφαρμογή των προνοιών του σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού αποσκοπεί αφενός μεν στη μείωση των π​​αρ' ολίγον ατυχημάτων, των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και αφετέρου δε στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού χώρου. 

Η Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας της ΑΗΚ έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001 και αναλύεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πολιτική Ασφάλειας κ Υγείας 2022.pdf