Η Αρχή Ηλεκτρισμού θέτει την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία ως πρώτη προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες της. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ), το οποίο συμπεριλαμβάνει και όλες τις Μελέτες Εκτιμήσεων Επαγγελματικών Κινδύνων (ΜΕΕΚ) για όλες τις δραστηριότητες της ΑΗΚ και βρίσκονται αναρτημένα στη δικτυακή πύλη όπου έχει πρόσβαση όλο το προσωπικό του Οργανισμού.


Το ΣΔΑΥ αποτελεί σημαντικό εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η διαχείριση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η εφαρμογή των προνοιών του σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού αποσκοπεί στη μείωση των ατυχημάτων καθώς και στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού χώρου. Μέσα από τη διαδικασία της Μελέτης Εκτίμησης των Επαγγελματικών Κινδύνων, (ΜΕΕΚ), έχουν εντοπιστεί και εκτιμηθεί οι κίνδυνοι για κάθε δραστηριότητ​ας που λαμβάνει χώρα στον Οργανισμό και έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα για πρόληψη και εξάλειψη επικίνδυνων καταστάσεων. Οι Λειτουργοί Ασφάλειας σε συνεργασία με τους τοπικούς Διαχειριστές Ασφάλειας και Υγείας για το ΣΔΑΥ διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας καθώς και στη συνεχή ανάπτυξη και διαμόρφωση του με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Με βάση τα πιο πάνω η Αρχή θα διασφαλίσει (α) την κατ’ ελάχιστο από τη νομοθεσία προβλεπόμενη οργάνωση ασφάλειας και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ), (β) την επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, (γ) την συμμετοχή όλης της ιεραρχίας στην εφαρμογή του ΣΔΑΥ (δ) την καθιέρωση και εφαρμογή απαιτήσεων για όλους όσους δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις και υποδομές της Αρχής (ε) τον καθορισμό σαφών, μετρήσιμων, ρεαλιστικών και χρονικά καθορισμένων στόχων για την Α&Υ και (στ) την ανασκόπηση του ΣΔΑΥ και της παρούσας Πολιτικής με στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και ελαχιστοποίησης των μη συμμορφώσεων της με τα καθορισθέντα πρότυπα και απαιτήσεις.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου δεσμεύεται για την επίτευξη υψηλών προτύπων ασφάλειας, τη συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας & Υγείας στου χώρους εργασίας της και την συμμόρφωση της με τις κείμενες νομοθετικές απαιτήσεις, για την πρόληψη στο μέτρο του λογικά εφικτού συμβάντων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα:

  • τον επηρεασμό της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας εργαζομένων,

  • τον επηρεασμό της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας εμπλεκομένων στις δραστηριότητες του Οργανισμού,

  • τον επηρεασμό της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας τρίτων, ζημιές, φθορές, καταστροφές εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, περιουσιών, περιβάλλοντος,

  • ατυχήματα μεγάλης κλίμακας,

  •  συνδυασμό των ανωτέρω.​