Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες

​​​Με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 04/2014, για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, η Αρχή έχει προχωρήσει στη σύσταση της Διεύθυνσης Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, η οποία  περιλαμβάνει όλες τις μη-ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ. Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες διαχωρίζονται λειτουργικά από τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ, κατά τρόπο ξεκάθαρο και η κοστολόγηση τους γίνεται ξεχωριστά, για κάθε μια από τις υπηρεσίες αυτές κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, τον Έλεγχο Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, τη Μονάδα Αφαλάτωσης, τη Συντήρηση Οδικού Φωτισμού, τη μελέτη, προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για τρίτους, άλλες εργολαβίες π.χ. τοποθέτηση καλωδίων για τρίτους ή συντήρηση εγκαταστάσεων τρίτων, τη χρήση/εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής για άλλη εμπορική δραστηριότητα από τη χρήση για τις ανάγκες του ενεργειακού δικτύου, την Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Ο Διευθυντής Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ. 

Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων έχει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω γενικές αρμοδιότητες:
  • Εφαρμογή της στρατηγικής της ΑΗΚ με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της.

  • Διατήρηση της επικερδότητας των Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων  και υποβολή εισηγήσεων για ανάπτυξη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων

  • Παροχή ενημέρωσης για την πρόοδο και την εξέλιξη των έργων στη Διεύθυνση και στη Διοίκηση της ΑΗΚ

  • Κατανόηση των απαιτήσεων που δημιουργούνται από την ανάγκη πραγματικής ανεξαρτησίας των Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων από τις Διευθύνσεις των Επιχειρηματικών Μονάδων και του Λογιστικού Διαχωρισμού τους, για να παραμείνει η λειτουργία της ΑΗΚ συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις και πλήρης ανταπόκριση σε αυτές  

  • Αποτελεσματικό συντονισμό, στενή παρακολούθηση και συνεχής αποτίμηση όλων των εργασιών έτσι ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρουν να είναι ανταγωνιστικές αυτών που προσφέρονται από την κυπριακή και διεθνή αγορά

  • Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΑΗΚ και του Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΗΚ, όπως και κάθε άλλου Κανονισμού και/ή Νόμου που αφορά και εφαρμόζεται από την ΑΗΚ.