​Πολιτικη διατυπωσης των αποψεων της ΑΗΚ προς τις Αρμοδιες Πολεοδομικες και Τοπικες Αρχες για εκδοση Αδειων για Οικοδομες και Διαχωρισμους Γης, και μεθοδος ηλεκτροδοτησης

 

Συνημμένα:  Παράρ​τημα Α​ & Παράρτημα Β

 

1. Πολιτική της ΑΗΚ που απορρέει από τη νομική ρύθμιση

 

1.1 Επηρεασμός της ανάπτυξης από υφιστάμενο Ηλεκτρικό Δίκτυο της ΑΗΚ

 

Με βάση το άρθρο 32 (1) του Περί Ηλεκτρισμού Νόμου, κεφ. 170 απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομής κάτω ή κοντά σε Ηλεκτροφόρες Γραμμές, εκτός εάν εξασφαλιστεί προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση από την ΑΗΚ.

 

Σε περίπτωση ανάπτυξης γης που διασταυρώνεται από δίκτυο της ΑΗΚ αποτελεί ευθύνη των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και οικοδομών, των Μελετητών και Συμβούλων τους, να αποτυπώσουν την ακριβή θέση των τυχόν Ηλεκτρικών Γραμμών που διασταυρώνουν το τεμάχιο που θα αναπτύξουν. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων αποτύπωσης σε σύστημα συντεταγμένων LTM του να αποτυπώνεται τόσο επί του κτηματολογικού σχεδίου όσο και επί του χωροταξικού σχεδίου που θα ετοιμάσουν οι ίδιοι θα βοηθήσει την επίσπευση των διαδικασιών.

 

Εφίσταται η προσοχή των ιδιοκτητών και των εργολάβων, στους κινδύνους που συνεπάγονται από την ύπαρξη Ηλεκτρικών Γραμμών, για να αποφευχθούν  τυχόν δυστυχήματα.

 

1.2 (1)     Γραμμές Μεταφοράς

 

Με βάση τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (΄Αρθρο Τ1.7.2.2.1) δεν επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών πλησίον ή κάτω από τις Γραμμές Μεταφοράς.  Το πλάτος της λωρίδας γης που πρέπει να αφήνεται κάτω από τις εναέριες γραμμές έχει ως εξής:

 

 α)      Γραμμές Μεταφοράς 220 KV

 • ‘’Λωρίδα γης’’ (μπορεί να είναι χώρος πρασίνου ή δρόμος, ή χωράρι κτλ) πλάτους 34 μέτρα (δηλαδή 17 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα της Γραμμής).

 • Δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από τον άξονα Γραμμής.


 β)      Γραμμές Μεταφοράς 132 KV

 • ‘’Λωρίδα γης’’ (μπορεί να είναι χώρος πρασίνου ή δρόμος, ή χωράφι κτλ) πλάτους 25 μέτρα (δηλαδή 12.50 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα της Γραμμής).

 • Δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου σε απόσταση μικρότερη των 15.50 μέτρων από τον άξονα Γραμμής. 

 

 γ)      Γραμμές Μεταφοράς 66 KV

 • "Λωρίδα γης’’ (μπορεί να είναι χώρος πρασίνου ή δρόμος, ή χωράφι κτλ) πλάτους 20 μέτρα (δηλαδή 10 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα της Γραμμής).

 • Δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου σε απόσταση μικρότερη των 13 μέτρων από τον άξονα Γραμμής.


 

1.2 (2)     Εναέριες Γραμμές Διανομής (Μέσης ή Χαμηλής Τάσης)

 

Στη βάση πολιτικής συνετούς αποφυγής η ΑΗΚ φέρει ένταση στην ανέγερση οικοδομών πλησίον ή κάτω από εναέριες γραμμές Μέσης ή χαμηλής τάσης.

Δεν φέρει όμως ένσταση εάν η οριζόντια απόσταση οποιουδήποτε μέρους της οικοδομή είναι μεγαλύτερη των 2,10 μέτρων από τον πλησιέστερο Ηλεκτροφόρο Αγωγό.

Σε περίπτωση που οι Ηλεκτροφόρες Γραμμές εμποδίζουν την ανάπτυξη, οι αιτητές θα πρέπει να αποτείνονται με γραπτή αίτηση προς την ΑΗΚ για μετακίνηση τους μόλις εξασφαλίσουν Πολεοδομική Άδεια, αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτουν στη γραπτή αίτηση τους.

Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να ξεκινούν οποιεσδήποτε εργασίες κάτω ή πλησίον των Ηλεκτροφόρων Αγωγών πριν την μετακίνηση της Γραμμής σε ασφαλή θέση.

 

1.2 (3)     Υπόγεια Καλώδια που διέρχονται μέσα από το τεμάχιο του αιτητή ή σε πεζοδρόμιο όπου θα εκτελεστούν έργα (πχ κατασκευή οχετών ομβρίων)

 

Ο ιδιοκτήτης είναι ενήμερος για ενδεχόμενο ύπαρξης υπογείων καλωδίων στην περιουσία του επειδή μέσω της διαδικασίας εξασφάλισης συγκαταθέσεων, πριν εγκαταστήσει ηλεκτρικό Δίκτυο σε ιδιωτική γη ενημερώνει τους ιδιοκτήτες.  Είναι γι’ αυτό που σε περίπτωση ανάπτυξης της γης του αποτελεί ευθύνη του αιτητή να διαπιστώσει και να αποτυπώσει την ακριβή θέση τυχόν τέτοιων Υπογείων  Καλωδίων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέτοια Υπόγεια Καλώδια που επηρεάζονται από τα έργα, δεν θα πρέπει να γίνονται οποιεσδήποτε εκσκαφές στην περιοχή των Υπόγειων Καλωδίων πριν η ΑΗΚ τα μετακινήσει σε ασφαλή θέση.

Γι αυτό το σκοπό μόλις οι αιτητές εξασφαλίσουν Πολεοδομική Άδεια θα πρέπει να  υποβάλουν γραπτό αίτημα προς την ΑΗΚ για μετακίνηση των υπογείων καλωδίων που επηρεάζουν την ανάπτυξη τους. 

 

 

2.0  Πολιτική της ΑΗΚ για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών

 

2.1 Ανάγκες της οικοδομής σε ηλεκτρικό φορτίο και μέθοδος ηλεκτροδότησης 

 

Η ΑΗΚ δημιουργεί τη βασική υποδομή του Δικτύου Διανομής στο στάδιο της ανάπτυξης γης ( διαχωρισμό οικοπέδων). Αυτή η βασική υποδομή συμπληρώνεται και ενισχύεται συν τω χρόνω για να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρικά φορτία (που οφείλονται σε αλλαγές των συντελεστών δόμησης και στην επικρατούσα χρήση της γης, στην αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και της καταναλωτικής δυνατότητας κλπ).

Η ενίσχυση αυτή γίνεται με την εγκαθίδρυση νέων ηλεκτρικών υποσταθμών, κυρίως σε οικοδομικές αναπτύξεις με σημαντικά μεγαλύτερες ανάγκες σε ηλεκτρικά φορτία από τη μέση ζήτηση φορτίου, βάση της οποίας σχεδιάστηκε η βασική υποδομή, στο στάδιο της οικοπεδικής ανάπτυξης. 

Όταν η ΑΗΚ διατυπώνει τις απόψεις της για μια οικοδομική ανάπτυξη, εκτιμά τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δικτύου της κατά το χρόνο που απαιτείται η ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες των υφιστάμενων πελατών της για αύξηση του ηλεκτρικού τους φορτίου.

Με βάση τα πιο πάνω η ΑΗΚ δεν μπορεί να δεσμευτεί στο στάδιο της διατύπωσης των απόψεών της, για ικανοποίηση μεγάλων ηλεκτρικών φορτίων, εκτός εάν μέσα στην ίδιαν την ανάπτυξη εγκαθιδρυθεί Ηλεκτρικός Υποσταθμός.

Για ικανοποίηση των αναγκών της ανάπτυξης σε ηλεκτρικό φορτίο και για έγκαιρο προγραμματισμό της ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Δικτύου Διανομής της ΑΗΚ, (ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες), θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι  ( επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, αρχιτέκτονες, σύμβουλοι μηχανικοί ) να διευθετούν συνάντηση με τους αρμόδιους λειτουργούς των κατά τόπους Περιφερειακών Γραφείων της ΑΗΚ, για να συμφωνηθεί η μέθοδος και οι λεπτομέρειες ηλεκτροδότησης της ανάπτυξης,  σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.3 πιο κάτω: 

 

Επισημαίνεται ότι με βάση τον Νόμο, η απόφαση για τη μέθοδο ηλεκτροδότησης της ανάπτυξης,  δηλαδή:

 • Εγκαθίδρυση  ηλεκτρικού  Υποσταθμού, όπου χρειάζεται

 • Επέκταση του δικτύου, όπου χρειάζεται

 • Υπόγεια παροχή 

 • Εναέρια παροχή


είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΑΗΚ.  Αυτή η απόφαση βασίζεται σε καθαρά τεχνικά κριτήρια, που αφορούν την υφιστάμενη και προγραμματισμένη υποδομή του Ηλεκτρικού Δικτύου και τις αναμενόμενες συνθήκες φόρτισης του εν λόγω δικτύου κατά το χρόνο ηλεκτροδότησης.

 

2.2 ΄Οροι ηλεκτροδότησης

 

Οι ακόλουθοι όροι ηλεκτροδότησης, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση:

 

2.2.1 Γενικές παρατηρήσεις

 • Η εξασφάλιση Οικοδομικής Άδειας και η έγκριση των σχεδίων της Ηλεκτρολογικής και Μηχανολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας «των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών(Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2006»,  δεν συνεπάγεται και την έγκριση ή την υποχρέωση της ΑΗΚ να εγκρίνει τα προβλεπόμενα από την Ηλεκτρολογική μελέτη, ηλεκτρικά φορτία.      Σύμφωνα με τον Νόμο, αρμόδιος να εγκρίνει την σύνδεση Ηλεκτρικών Φορτίων στο Ηλεκτρικό Δίκτυο είναι η ΑΗΚ ως ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής. 

 • Για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης, οι Αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση στην ΑΗΚ, αφού εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες Άδειες, και πριν ή μόλις ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες .

 • Παράλειψη των αιτητών να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις και οδηγίες της ΑΗΚ, δυνατόν να περιορίσει την δυνατότητα παραχώρησης ηλεκτρικών φορτίων, αλλαγές στα κατασκευαστικά τους σχέδια και καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση της οικοδομής, για τα οποία η Αρχή δεν θα φέρει καμία ευθύνη.


2.2.2       Όταν απαιτείται η εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού:

 

Ο υποσταθμός θα εξασφαλισθεί από την ΑΗΚ με βάση συμφωνίας μεταξύ ΑΗΚ και ιδιοκτήτη.

Για τον/τους Ηλεκτρικό/ούς Υποσταθμό/ούς θα παραστεί ανάγκη έκδοσης ξεχωριστού/ών  τίτλου/ων ιδιοκτησίας που θα καλύπτει επίσης το δικαίωμα προσπέλασης προς τον/τους Υποσταθμό/ούς  και το δικαίωμα εγκατάστασης και συντήρησης υπογείων καλωδίων.

Η θέση και οι διαστάσεις του/των  Υποσταθμού/ών  καθώς και του/των  Δωματίου/ων  Μετρητών θα πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ αρμοδίων λειτουργών της ΑΗΚ και του αρχιτέκτονα και των Συμβούλων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των αιτητών, οι οποίοι και θα πρέπει να ετοιμάσουν λεπτομερή σχέδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Αρχής, τα οποία να υποβάλουν για έγκριση.

Η κατασκευή του/των κτιρίου/ων και άλλων δομικών έργων του/των Υποσταθμού/ων   πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα συμφωνηθούν και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Αρχής. Η επίβλεψη της ανέγερσης αποτελεί ευθύνη του Αιτητή, πρέπει δε να γίνει από τον Επιβλέποντα Μηχανικό της Ανάπτυξης του αιτητή. 

Η παραλαβή του/των  Υποσταθμού/ων  θα γίνει μόνον όταν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς της Αρχής ότι κατασκευάστηκε/αν σύμφωνα με τις πιο πάνω απαιτήσεις της.

Αποτυχία στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της Αρχής δυνατόν να έχει ως συνέπεια αυξημένα κόστη και καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης.

 

2.2.3 Οταν δεν απαιτείται εγκαθίδρυση Υποσταθμού αλλά απαιτείται πρόνοια για Υπόγεια Παροχή

 

Για συνήθη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος   δεν χρειάζεται η εγκαθίδρυση Υποσταθμού, αλλά θα πρεπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι: 

 

(i)      η ΑΗΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις της και να απαιτήσει την εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού, εάν  παρέλθουν πέραν των 3 ετών από την διατύπωση των απόψεων της, δίχως να γίνει αίτηση για ηλεκτροδότηση της οικοδομής, επειδή είναι δυνατόν μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί, να περιοριστεί η δυνατότητα παροχής νέων ηλεκτρικών φορτίων από τους υφιστάμενους Υποσταθμούς στην περιοχή.

 

(ii)     η ΑΗΚ, δεν δεσμεύεται στην παραχώρηση των ακόλουθων ηλεκτρικών φορτίων, στις περιπτώσεις που  δεν εξασφαλίζεται Ηλεκτρικός Υποσταθμός στην Ανάπτυξη του Αιτητή: 

 • Ασυνήθιστα μεγάλα ηλεκτρικά φορτία.(Οικιστικά, Εμπορικά ή Βιομηχανικά, πέραν των 100 KVA)

 • Θέρμανση της οικοδομής με ηλεκτρικούς Θερμοσυσσωρευτές

 • Θέρμανση της οικοδομής με ηλεκτρική υποδαπέδια ή άλλου τύπου ηλεκτρική θέρμανση

 • Κλιματισμό της οικοδομής με κεντρικά συστήματα κλιματισμού 


επειδή στο διάστημα που μεσολαβεί από την διατύπωση των απόψεων της μέχρι την εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής και υποβολής αίτησης ηλεκτροδότησης, δυνατόν να περιοριστεί η δυνατότητα παροχής νέων ηλεκτρικών φορτίων από τους υφιστάμενους Υποσταθμούς στην περιοχή. Για τέτοιες ανάγκες ηλεκτρικών φορτίων, δυνατόν να απαιτηθεί Υποσταθμός.

Για την ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης πρέπει να γίνει πρόνοια από τους Αρχιτέκτονες και Ηλεκτρολόγους του Εργου, για Υπόγεια ή για Εναέρια Παροχή, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς της Αρχής.

Οι Λειτουργοί του Τμήματος Μελετών θα υποδείξουν στους ενδιαφερομένους τις απαιτήσεις της Αρχής για την θέση και διάταξη του Δωματίου Μετρητών και την διαδρομή των Σωλήνων διέλευσης Υπογείων Καλωδίων.

Αποτελεί υποχρέωση των  Αιτητών να ετοιμάσουν τα τελικά σχέδια του Δωματίου Μετρητών και των Σωλήνων διέλευσης Υπογείων Καλωδίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΗΚ.

Παράλειψη να συμμορφωθούν, δυνατόν να περιορίσει τη δυνατότητα παραχώρησης ηλεκτρικών φορτίων, αλλαγές στα κατασκευαστικά τους σχέδια και καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση της οικοδομής, για τα οποία η Αρχή δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

 

2.2.4  Όταν διατυπώνεται η άποψη  «Καμία απαίτηση»

 

Όταν διατυπώνει την άποψη ότι η ΑΗΚ δεν έχει καμμιά απαίτηση, ισχύουν οι επιφυλάξεις (i) και (ii) που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο.

 

2.3    Διατύπωση των απόψεων της Α.Η.Κ προς τις Αρμόδιες Πολεοδομικές και Τοπικές Αρχές για έκδοση άδειας

 

2.3.1  Αναπτύξεις για τις οποίες απαιτούνται οι απόψεις της Α.Η.Κ 

 

Για τις ακόλουθες αναπτύξεις, απαιτείται όπως η ΑΗΚ διατυπώνει τις απόψεις της για την έκδοση της αιτούμενης Άδειας.

 1. Πάvω ή πλησίον των οποίων διέρχονται Γραμμές Μεταφοράς

 2. Πάνω ή πλησίον των οποίων διέρχονται Εναέριες Γραμμές Διανομής

 3. Υπάρχουν Υπόγεια Καλώδια

 4. Εμπορικές αναπτύξεις

 5. Βιομηχανικές , Βιοτεχνικές αναπτύξεις

 6. Πολυκατοικίες με περισσότερα από 4 διαμερίσματα

 7. Συμπλέγματα οικιστικών αναπτύξεων(ανεξάρτητες, ημιανεξάρτητες, συνεχόμενες κτλ)  με πέραν των  4 κατοικιών

 

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι ( ιδιοκτήτες, επιχειρηματίες ανάπτυξης , αρχιτέκτονες, σύμβουλοι  μηχανικοί) είναι και πάλι υπόχρεοι να επικοινωνούν έγκαιρα με την ΑΗΚ και πριν ξεκινήσουν οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις της ΑΗΚ, για να συμφωνείται ο τρόπος ηλεκτροδότησης της ανάπτυξης. 

Παράλειψη των αιτητών να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις και οδηγίες της ΑΗΚ, δυνατόν να περιορίσει τη δυνατότητα παραχώρησης ηλεκτρικών φορτίων, αλλαγές στα κατασκευαστικά τους σχέδια και καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση της οικοδομής, για τα οποία η Αρχή δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

 

2.3.2  Διαδικασία 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι (όπως πιο πάνω), στο στάδιο της ετοιμασίας των αρχιτεκτονικών σχεδίων και πριν την ετοιμασία της στατικής μελέτης και υποβολή αίτησης για Πολεοδομική Άδεια, να διευθετούν συνάντηση με τους αρμόδιους λειτουργούς της ΑΗΚ στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία.

Η σύσκεψη πρέπει να γίνεται έγκαιρα όπως πιο πάνω, για να ελαχιστοποιούνται τυχόν αλλαγές στα σχέδια της οικοδομής λόγω της χωροθέτησης Ηλεκτρικού Υποσταθμού, (που δεν συστήνεται να εγκαθίσταται κάτω από υπνοδωμάτια), ή του Δωματίου Μετρητών.

 

2. Στη σύσκεψη πρέπει να είναι παρών ο αρχιτέκτονας και ο σύμβουλος ηλεκτρολόγος  μηχανικός,  προσκομίζοντας:

 • πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων 

 • χωροταξικό και κτηματολογικό σχέδιο στα οποία να είναι αποτυπωμένα με ακρίβεια το υφιστάμενο δίκτυο της ΑΗΚ που επηρεάζει την ανάπτυξη (όπου εφαρμόζεται)

 • πληροφορίες για τα ηλεκτρικά φορτία που θα εγκατασταθούν στην ανάπτυξη.  Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη. Απαραίτητη και δεσμευτική είναι η πληροφορία για την μέθοδο θέρμανσης της οικοδομής, και το απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο.

3.  Αφού συμφωνηθεί ο τρόπος παροχής  ( πχ. Ηλεκτρικός Υποσταθμός, υπόγεια ή εναέρια παροχή) ο αρχιτέκτονας του έργου πρέπει να αναθεωρήσει τα σχέδια του με βάση τα συμφωνηθέντα.

 

4.  Ο λειτουργός της ΑΗΚ θα σφραγίσει τα αναθεωρημένα σχέδια και θα παραδώσει στον αιτητή 3 επιστολές

 • προς τον αιτητή 

 • στην Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

 • στην Αρμόδια Τοπική Αρχή

που θα αναφέρουν τους όρους της ΑΗΚ, αναφορικά με την προτεινόμενη   ανάπτυξη ( δείγμα επιστολής επισυνάπτεται – Παράρτημα Β) .

 

3.  Πολιτική της Α.Η.Κ όσον αφορά την ανάπτυξη γης και ηλεκτροδότηση οικοπέδων

 

3.1 Δημιουργία υποδομής Ηλεκτρικού Δικτύου και ηλεκτροδότηση των οικοπέδων

 

Η ΑΗΚ δημιουργεί την βασική υποδομή του δικτύου Διανομής στο στάδιο της ανάπτυξης γης ( διαχωρισμός οικοπέδων, κατασκευή δρόμων)

 

Η υποδομή αυτή αποτελείται από: 

 

α)      Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης και Ηλεκτρικούς Υποσταθμούς (όπου χρειάζεται)

 

β)      Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης:

 • Με Υπόγειο Δίκτυο και μοντέρνο οδικό φωτισμό στις δημαρχούμενες περιοχές (η ΑΗΚ δεν αναπτύσσει πάντα υπόγειο δίκτυο στις δημαρχούμενες περιοχές επειδή η μορφή ανάπτυξης του, εξαρτάται σημαντικά από το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής και την έκταση της προτεινόμενης ανάπτυξης.)

 • Εναέριο Δίκτυο σε όλες τις περιοχές, πλην των δημαρχούμενων (Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που μπορεί να ζητηθεί η ανάπτυξη Υπόγειου Δικτύου χαμηλής τάσης, όπως για παράδειγμα σε μεγάλες αναπτύξεις όπου εγκαθίσταται ηλεκτρικός Υποσταθμός).


γ)      Σωλήνες διασταύρωσης του οδοστρώματος, για εγκατάσταση Υπόγειων Καλωδίων.

 

Η απόφαση για την μορφή ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής είναι αρμοδιότητα της ΑΗΚ, επειδή αυτή εξαρτάται από καθαρά τεχνικά κριτήρια, όπως την μορφή του υφιστάμενου ηλεκτρικού Δικτύου της περιοχής ,  τα αναμενόμενα ηλεκτρικά φορτία και την μορφή και την έκταση της προτεινόμενης ανάπτυξης, καθώς και την εκάστοτε πολιτική της ΑΗΚ.

 

3.2  ΄Οροι ηλεκτροδότησης

 

Οι ακόλουθοι όροι, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση:

 

3.2.1 Όταν απαιτείται η εγκαθίδρυση Ηλεκτρικών Υποσταθμών: 

 

Ο υποσταθμός θα εξασφαλισθεί από την ΑΗΚ με βάση συμφωνίας μεταξύ ΑΗΚ και ιδιοκτήτη/αιτητή.

Οι χώροι του/των Υποσταθμού/ών  πρέπει να διαχωριστούν από τον υπόλοιπο χώρο και εκδοθεί χωριστό Πιστοποιητικό Εγγραφής.

 

Τα Δικαιώματα

 • Διάβασης, 

 • Διάβασης, Τοποθέτησης και Συντήρησης Υπογείων Καλωδίων και

 • Τοποθέτησης και Συντήρησης υπογείων καλωδίων

να εγγραφούν πάνω στο Πιστοποιητικό Εγγραφής του τεμαχίου που επηρεάζεται. 

 

Οι εργασίες ανέγερσης του/των  κτιρίου/ων  του/των  Υποσταθμού/ων αποτελούν κατά κανόνα υποχρέωση του αιτητή.

Η επίβλεψη της ανέγερσης του/των  Υποσταθμού/ων  αποτελεί ευθύνη του Αιτητή, πρέπει δε να γίνει απο τον Επιβλέποντα Μηχανικό της Ανάπτυξης. Η κατασκευή του/των  Υποσταθμού/ων  πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα συμφωνηθούν και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Αρχής.

Η παραλαβή του/των  Υποσταθμού/ων θα γίνει μόνον όταν επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς της Αρχής ότι αυτός κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω απαιτήσεις της.

Κατ’ εξαίρεση η ΑΗΚ μετά από συνεννόηση με τον αιτητή μπορεί να αναλάβει η ίδια την ανέγερση του κτιρίου.  Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή συνεπάγεται καθυστερήσεις.

Αποτυχία στην επαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων της Αρχής δυνατόν να έχει ως συνέπεια αυξημένα κόστη και καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση των αιτητών, για τα οποία η ΑΗΚ δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

 

Ο αιτητής θα πρέπει:

 • Να τοποθετήσει εντός του/των προτεινόμενου/ων  χώρου/ων του/των  Υποσταθμού/ων  περίοπτη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται ευανάγνωστα «ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΗΚ». Η διατήρηση της πινακίδας αποτελεί υποχρέωση του αιτητή/διαχωριστή μέχρι την ανέγερση του Υποσταθμού.

 • Να ενημερώσει τους αγοραστές των γειτονικών οικοπέδων που θα διαχωρίσει για την εγκαθίδρυση του Ηλεκτρικού Υποσταθμού.

3.2.2  Όταν δεν απαιτείται Ηλεκτρικός Υποσταθμός

 

Ο όρος ισχύει μόνον για  περίοδο 3 χρόνων. Η ΑΗΚ επιφυλάσσει το δικαίωμά  να επανεξετάσει το θέμα, και αν χρειαστεί να απαιτήσει την εγκαθίδρυση ηλεκτρικού Υποσταθμού εάν παρέλθουν πέραν των 3 ετών δίχως να γίνει αίτηση ηλεκτροδότησης των οικοπέδων. 

 

3.2.3  Όταν η Ηλεκτροδότηση θα γίνει με υπόγειο δίκτυο

 

Η εκσκαφή και η παλινόρθωση των αυλακιών εγκατάστασης των υπογείων καλωδίων και η κατασκευή των βάσεων των κολόνων  Οδικού Φωτισμού αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των αιτητών

Υποχρέωση και ευθύνη των αιτητών αποτελεί επίσης η παραλαβή από τις αποθήκες της ΑΗΚ των «πλακών προστασίας» και της «προειδοποιητικής ταινίας» και η εγκατάσταση τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΑΗΚ και τις υποδείξεις του επιβλέποντος Μηχανικού της ΑΗΚ.

Οι αιτητές έχουν την υποχρέωση να πληροφορηθούν από την ΑΗΚ την πορεία των προτεινόμενων υπογείων καλωδίων και να μη προχωρήσουν σε πλακόστρωση πεζοδρομίων πριν η Αρχή τοποθετήσει τα καλώδια αυτά. 

 

3.2.4 Όταν η Ηλεκτροδότηση θα γίνει  με εναέριο δίκτυο

 

Οι αιτητές έχουν την υποχρέωση να πληροφορηθούν από την ΑΗΚ την πορεία των προτεινόμενων υπογείων καλωδίων( Μέσης Τάσης ή Τροφοδότες του εναέριου Δικτύου Χαμηλής Τάσης) και να μη προχωρήσουν σε πλακόστρωση πεζοδρομίων πριν η Αρχή τοποθετήσει τα καλώδια αυτά και τους πασσάλους του εναέριου ηλεκτρικού Δικτύου. Επιπρόσθετα η εκσκαφή και η παλινόρθωση των αυλακιών εγκατάστασης υπογείων καλωδίων αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των αιτητών.  Σε περίπτωση που αγνοηθεί αυτή η σύσταση της ΑΗΚ, η συνεπαγόμενη παλινόρθωση των πεζοδρομίων επιβαρύνει τον αιτητή.

 

3.2.5 Όταν απαιτείται η εγκατάσταση σωληνώσεων 

 

Ο αιτητής πρώτα να προβαίνει στην εγκατάσταση και στη συνέχεια να υποβάλει στην ΑΗΚ σχέδιο λεπτομέρειας στο οποίο να σημειώνεται με διαστάσεις η πραγματική θέση των σωλήνων. Το σχέδιο να φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή αδειούχου τεχνικού ή Γραφείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το επισυνημμένο Παράρτ​ημα Α​.

 

3.2.6       Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

 

Όταν ο αιτητής εξασφαλίσει την άδεια διαχωρισμού και μόλις ​συμπληρωθεί η οριοθέτηση, να αποταθεί γραπτώς προς την Αρχή ζητώντας την ηλεκτροδότηση των οικοπέδων.  Στην αίτηση πρέπει να επισυνάψει

 • Αντίγραφο της άδειας Διαίρεσης της Γης

 • Αντίγραφο του Κτηματολογικού σχεδίου του διαχωρισμού, με την σφραγίδα έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής

 • Αντίγραφο των όρων  της άδειας Διαίρεσης της Γης

 • Γραπτή βεβαίωση ότι οροθετήθηκαν τα οικόπεδα

 • Τίτλο  ιδιοκτησίας

 • Τρία αντίγραφα Χωροταξικών σχεδίων εσωτερικής οριοθέτησης και αποτύπωσης υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης, από  αδειούχο Τοπογράφο

 • Το σχέδιο του εγκεκριμένου διαχωρισμού σε ηλεκτρονική μορφή, σε απόλυτες συντεταγμένες στο Σύστημα Γεωγραφικής Αναφοράς LTM, στο οποίο να φαίνονται επίσης τα υφιστάμενα και προτεινόμενα υψόμετρα. (ιδιαίτερα στην περιοχή του χώρου που θα ανεγερθεί υποσταθμός πρέπει οπωσδήποτε να παρέχονται πληροφορίες για την εγκεκριμένη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου από την Αρμόδια Αρχή, όπως επίσης και τα υψόμετρα του)


Η έγκαιρη υποβολή αιτήσεως (αμέσως μετά την οριοθέτηση) θα βοηθήσει πολύ στη συμπλήρωση της σχετικής τεχνο-οικονομικής μελέτης και των απαραίτητων διατυπώσεων, έτσι που να γίνει δυνατή η τοποθέτηση (όπου τούτο είναι αναγκαίο) των υπογείων καλωδίων πριν την κατασκευή των πεζοδρομίων.

 

3.3 Διατύπωση των απόψεων της ΑΗΚ για ανάπτυξη γης και διαχωρισμό οικοπέδων

 

3.3.1 Περιπτώσεις που απαιτείται, όπως η ΑΗΚ διατυπώνει τις απόψεις της προς τις αρμόδιες πολεοδομικές και τοπικές αρχές

 

Για τις ακόλουθες αναπτύξεις, απαιτείται όπως η ΑΗΚ διατυπώνει τις απόψεις της για την έκδοση της αιτούμενης Άδειας.

 1. Πάνω από τα υπό διαχωρισμό τεμάχια διέρχονται γραμμές μεταφοράς

 2. Πάνω από τα υπό διαχωρισμό τεμάχια διέρχονται εναέριες γραμμές διανομής

 3. Εντός των υπό διαχωρισμό τεμαχίων υπάρχουν υπόγεια καλώδια

 4. Διαχωρισμοί που σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να παραχωρηθεί χώρος πρασίνου ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικοπέδων που δημιουργούνται

 5. Διαχωρισμοί πέραν των 4 οικοπέδων

Για τους διαχωρισμού οικοπέδων που δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω περιπτώσεις οι αιτητές είναι υπόχρεοι να επικοινωνούν έγκαιρα με την ΑΗΚ και πριν ξεκινήσουν οποιεσδήποτε εργασίες για να πληροφορηθούν τα ακόλουθα:

 • Τις θέσεις που πρέπει να εγκατασταθούν σωληνώσεις για διέλευση των υπόγειων και

 • Κατά πόσο η ανάπτυξη του δικτύου διανομής της ΑΗΚ θα γίνει με υπόγειο καλώδιο ή με εναέριο δίκτυο        

Παράλειψη των αιτητών να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις και οδηγίες της ΑΗΚ, δυνατόν να έχει ως συνέπεια αυξημένα κόστη και καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης, για τα οποία η Αρχή δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

 

4.0  Μεγάλες αναπτύξεις

 

Μεγάλες αναπτύξεις όπως βιομηχανικά ή εμπορικά συγκροτήματα, αιολικά πάρκα, αεροδρόμια κλπ θα πρέπει να σχεδιάζονται με την εμπλοκή της ΑΗΚ από την αρχή.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι παρόμοια με αυτή που αναπτύσσεται στην παράγραφο 3 πιο πάνω με τη διαφορά ότι η ανάπτυξη μπορεί να περιλαμβάνει και ηλεκτρικό δίκτυο Μεταφοράς που θα χρειαστεί η εμπλοκή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στη σχεδίαση και την έκδοση τεχνικών και οικονομικών όρων.