Εθνική Νομοθεσία

​​​Ο περί Αναπτύξης Η​λεκτρισμ​ού Νόμος - ΚΕΦ.171 

​Η ΑΗΚ ιδρύθηκε με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Η εν λόγω νομοθεσία προνοεί την εξουσία της ΑΗΚ να συνάπτει συμβάσεις και την απόκτηση ακινήτων για τους σκοπούς της παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει επίσης την εξουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με θέματα ενέργειας.

 

Ο Περι Ηλεκ​τρισμού Νόμος - ΚΕΦ.170

​Ο πιο πάνω Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και τη χρήση της ενέργειας στην Κύπρο. Σύμφωνα με την πιο πάνω Νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων έχουν ορισμένες εξουσίες αναφορικά με την έκδοση Κανονισμών και Κωδίκων Πρακτικής για τις ηλεκτρολογικές επιθεωρήσεις. Στην εν λόγω Νομοθεσία προνοούνται επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΑΗΚ, ως ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, προς και από τους καταναλωτές στην Κύπρο.​


Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 Ν.130Ι2021.pdf
Ο Νόμος αυτός, μεταξύ άλλων

(α) προβλέπει για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία, θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

(β) έχει στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές, διαφανείς τιμές και κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, και

(γ) ορίζει βασικούς κανόνες για την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη αγορά και για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής.


Γενικοί όροι Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Οι Γενικοί Όροι Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούν Παράρτημα των περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Κανονισμών και αφορούν τόσο τη δραστηριότητα Διανομής, όσο και τη δραστηριότητα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε χρήστες δικτύου και πελάτες.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 2022.pdf

Οι πιο πάνω Κανόνες εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και προνοούν μεταξύ άλλων, για τις Γενικές Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο, για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, για τη διαδικασία πριν την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας, τη Σύναψη και λειτουργία της Σύμβασης Προμήθειας, τους οικιακούς πελάτες και το ρόλο του Ύστατου Προμηθευτή, καθώς και για την Επίλυση Διαφορών.​