Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

​​Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται στη Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας , με εγκαταστημένη ισχύ 460 MW (6 x 60MW Ατμοστρόβιλοι και 100 MW Μονάδες Εσωτερικής Καύσης), παράγει περίπου το 34,5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής.  

Ο θερμικός βαθμός απόδοσης των Ατμοστροβίλων για μονάδες παραγωγής ανέρχεται περίπου στο 30% και ο αντίστοιχος θερμικός βαθμός απόδοσης των Μονάδων Εσωτερικής Καύσης ανέρχεται περίπου στο 42%.​​

 Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας) όπως εκπονήσει σχετική Έκθεση Ασφάλειας. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας έχει εκπονήσει  ​Έκθεσ​​​​η​ Ασφάλειας  σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες τον Δεκέμβριο του 2020 (PDF​).​​


 

 ​​