​​​​​Έλεγχος κυκλωμάτων θερμοσυσσωρευτών, υδραντλιών, ψυκτικών συστημάτων και φωτοβολταϊκών​ συστημάτων

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει μέσω αυτόματου εξοπλισμού Δέκτη Τηλεχειρισμού (Ripple Control Receiver) τη λειτουργία διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων.

Με την πιο κάτω Οδηγία επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος αυτός αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζονται τυπικά σχέδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Μελετητές και βρίσκονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας αυτής και καλύπτουν όλους τους διάφορους τρόπους εγκαταστάσεων που αναφέρονται πιο κάτω:

  • Θερμοσυσσωρευτές: Παράγραφος 3 και Παράρτημα 1

  • Υδραντλίες: Παράγραφος 4 και Παράρτημα 2

  • Ψυκτικά Στοιχεία των Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού: Παράγραφος 5 και Παράρτημα 3

  • Μικρά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 20 kW: Παράγραφος 6 και Παράρτημα 4

Οδηγία Ο-ΔΔ-517 (Έλεγχος Κυκλωμάτων Θερμοσυσσωρευτών, Υδραντλιών, Ψυκτικών Συστημάτων και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων) .pdf