Νομοθεσία και Κανονισμοί

Κανόνες Διανομής

​​​​Οι Κανόνες Διανομής περιλαμβάνουν τους σχετικούς κανονισμούς για όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με τη σύνδεση και τη λειτουργία του συστήματος διανομής, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 – 2023.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση της Αρ. 304/2023, ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε και έθεσε σε ισχύ την Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής και την Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς. Η εγκεκριμένη έκδοση των Κανόνων Διανομής είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

 

Κανόνες Μεταφοράς​​​


Οι Κανόνες Μεταφοράς περιλαμβάνουν τους σχετικούς κανονισμούς για όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με τη σύνδεση και τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, οι οποίοι ετοιμάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 – 2023.

 

Η ΡΑΕΚ με την απόφαση της Αρ. 154/2023 ημερομηνίας 26 Μαΐου 2023, ενέκρινε την Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς η οποία θα τεθεί σε ισχύ με μεταγενέστερη Απόφαση της ΡΑΕΚ κατόπιν έγκρισης της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής και κατάργησης των υφιστάμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η εγκεκριμένη έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

 

Σχετικός Σύνδεσμος:​
Κανόνες Μεταφοράς

 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής

Με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ' αριθμό 304/2023, ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2023, καταργούνται όλες οι εγκεκριμένες και σε ισχύ εκδόσεις των υφιστάμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Αρχείο των παλαιότερων εκδόσεων των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (Σχετικός Σύνδεσμος).

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς

 Οι σχετικές νομοθεσίες / κανονισμοί / οδηγίες που διέπουν την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και τη Μεταβατική Ρύθμιση αυτής αναρτιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:​

​ 


​