Νομοθεσία και Κανονισμοί

Εθνική Νομοθεσία

​      

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής

Σύμφωνα με το Άρθρο 73 των περί Ρύθμισης της ​​Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, οι πιο πάνω κανόνες καθορίζουν τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και διευκρινίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του με όλους τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή τους Παραγωγούς, τους Προμηθευτές, το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής, τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή της ΑΗΚ και τους Πελάτες που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=3661&tt=graphic&lang=l1

 

  Γενικοί Όροι Π​αροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος