Κατηγορίες Κατατομής

​​​​​Κατηγορίες Κατατομής με βάση τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού​

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι Κατηγορίες Κατατομής των Χρηστών Δικτύου του Συστήματος Διανομής (ΣΔ) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).

Οι Κατηγορίες Κατατομής στο ΣΔ διαχωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες βάσει της ενεργειακής συμπεριφοράς των Χρηστών Δικτύου και αποτελούνται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1.    Κατηγορίες Κατατομής Απορρόφησης Ενέργειας (Offtake)
 • Οικιακοί Καταναλωτές
 • Οικιακοί Καταναλωτές με ΦΒ Σύστημα (Συμψ. Μετρήσεων)
 • Μικροί Εμπορικοί Καταναλωτές
 • Μεγάλοι Εμπορικοί Καταναλωτές (εκτός από Ξενοδοχειακές Μονάδες)
 • Μεγάλοι Εμπορικοί Καταναλωτές (Ξενοδοχειακές Μονάδες)
 • Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές
 • Μεγάλοι Βιομηχανικοί Καταναλωτές
 • Όλοι οι Εμπορικοί Καταναλωτές με ΦΒ Σύστημα (Συμψ. Λογαριασμών)
 • Όλοι οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ΦΒ Σύστημα (Συμψ. Λογαριασμών)
 • Υδραντλίες
 • Αποθήκευση Θερμικής Ενέργειας
 • Δημόσιος Οδικός Φωτισμός​​​
2.    Κατηγορίες Κατατομής Έγχυσης Ενέργειας (Injection)
 • ΦΒ Πάρκα
 • ΦΒ Συστήματα σε οροφή
 • Αιολικά Πάρκα
 • Βιομάζες