Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Α/6-2021
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/6-2021
11/05/2021 15:30
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

1) Είκοσι εννέα (29) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Δικτύου), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689). (Καθορίζεται ότι οι είκοσι έξι (26) κενές θέσεις θα πληρωθούν από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και οι τρεις (3) κενές θέσεις θα πληρωθούν από Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας).

2) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού (Συνδυασμένη με τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

3) Τριών (3) κενών θέσεων Βοηθού Λογιστή (Συνδυασμένη με τη θέση του Λογιστή), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

Λόγω της πανδημίας του COVID 19 θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ως εκ τούτου, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 21η Απριλίου 2021 μόνο μετά από ραντεβού στα πιο κάτω τηλέφωνα μέχρι τις 3:30μμ της Τρίτης, 11 Μαΐου 2021:

• στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία. Για ραντεβού στα τηλ. 22201612, 22201636 και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:

• Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός. Για ραντεβού στο τηλ. 25205277

• Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα. Για ραντεβού στο τηλ. 24204280

• Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος. Για ραντεβού στο τηλ. 26206281

Οι ώρες επικοινωνίας με τα πιο πάνω τηλέφωνα για ραντεβού είναι οι πιο κάτω: 08:00-14:15 (Δευτέρα – Παρασκευή) 15:00-17:45 (Τρίτη)

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03